Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
Slăvit să fie Domnul!
Home admin

Author Archives

„Vă rugăm: împăcaţi-vă cu Dumnezeu”

La împăratul Napoleon a venit odată o mamă a unui soldat condamnat de el la moarte, rugân­du‑l pentru iertarea fiului său.

– El este condamnat după dreptate, i-a răspuns sever împăratul.

– Eu am venit să cer nu dreptate, ci milă, zise femeia.

– Fiul dumneavoastră nu merită milă!

– Împărate, continuă îndată mama solda­tului, nu merită oamenii… mila. De aceea eu vă rog pentru milostivire şi iertare.

Aceste cuvinte i-au atins adânc inima lui Napoleon şi vinovatul a fost iertat.

Hristos a murit pentru noi toţi, pe cruce: şi pentru tine, şi pentru mine – şi „a înviat pentru îndreptăţirea noastră”. Şi după învierea Sa, El a zis ucenicilor Săi: „Aşa este scris şi aşa tre­buia să pătimească Hristos şi să învie a treia zi dintre cei morţi. Şi să se propovăduiască tuturor neamurilor, în Numele Lui, pocăinţa şi iertarea păcatelor, începând din Ierusalim” (Lc 24, 45-46). (mai mult…)

Dependenţi de telefon?


Încă de pe când fratele Moise Velescu şi fratele Aurică Androne erau printre noi au atras atenţia, în mai multe rânduri, prin Sfaturile ţinute la Sibiu sau în alte împrejurări, că în adunările Oastei trebuie să fie o rânduială şi în privinţa telefoanelor mobile. Şi au insistat în repetate rânduri să fie închise pe timpul adunărilor, pentru a evita orice sustragere a atenţiei de la programul adunării. (mai mult…)

15 Martie – Luptă-te Tu cu potrivnicii mei!

15 martie – Psalmul 35, vers 1

Când un copil stă cu tatăl său ori cu mama lui are mare grijă să se ţină cât mai aproape de ocrotitorul său. Mai ales când trece prin locuri primejdioase sau necunoscute. De câte ori simte sau vede o primejdie sau un vrăjmaş, cu grabă se ascunde cât mai aproape şi se alipeşte cât mai strâns de apărătorul său, de părintele şi izbăvitorul său. Din faţa fiecărui pericol fuge îndată şi se ascunde la adăpostul şi la apărarea părintelui său.   Copilul nici nu încrearcă să se apere sau să lupte singur, ci aleargă la părintele lui şi-l lasă ca acesta să dea faţă cu vrăjmaşul şi să-l apere. Cu teamă şi cu speranţă priveşte copilul de la adăpost la înfruntarea vrăjmaşului său, până când trece primejdia. Copilul face acest lucru din fire, dându-şi seama numai de slăbiciunea lui, de mărimea primejdiei şi de puterea părintelui său.

14 Martie – De multe ori vine nenorocirea…

14 martie – Psalmul 34, vers 19

Într-adevăr, de multe ori şi sub multe forme vine nenorocirea asupra omului credincios şi drept, asupra omului care se sileşte să umble numai în neprihănire şi în credincioşie faţă de Dumnezeu şi faţă de oameni! De multe ori este nedreptăţit un astfel de om şi de multe ori trebuie să sufere înjosiri, prigoniri şi lovituri grele şi mari în viaţa lui, printre oameni. Şi de la ei.   De multe ori vine asupra unui om nevinovat nenorocirea din pricina legilor nedrepte, a pârâtorilor şi a tiranilor, a hrăpăreţilor lacomi pe pâinea lui, pe casa lui, pe libertatea lui, pe puţinul lui cinstit şi drept. De multe ori vine nenorocirea adusă de diavolul prin accidente, (mai mult…)

13 Martie – Când îţi întorci privirile spre El

13 martie – Psalmul 34, vers 5

O, când mi se-ntoarce privirea spre El, lumină şi zâmbet mi-e faţa
şi inima-mi umple fiorul acel ce nalţă-ntr-o clipă viaţa.
Atunci norii negri de griji şi tristeţi se duc cum se duce-o clipire
şi-n suflet revarsă seninul măreţ cântare, lumină, iubire.

Atunci nu sunt singur şi nu sunt străin, oricât e de mare pustia,
căci gândul îmi cântă iar duhul mi-e plin de harul ce-l dă părtăşia.
Atunci orice frică şi teamă dispar şi-n faţa cumplitei primejdii,
în inimă-mi vine o fără hotar tărie – îndemnul nădejdii.

Atunci încetează al rănilor chin, oricât e de cruntă lovirea,
iar faţa zdrobită mi-o umple deplin blândeţea, iertarea, iubirea.
Atunci pier şi neguri, şi noapte, şi nori de spaime, ‘ndoieli şi ispite,
iar cerul mi-l umple cu sute de sori Lumina Privirii Iubite…

O, când mi se-ntoarce privirea în Sus, uit ura, şi chinul, şi tina
şi simt cum mă-nvăluie-n Tine, Iisus, Lumina, Lumina, Lumina…

12 Martie – În orice vreme

12 martie – Psalmul 34, vers 11

A putea să binecuvintezi pe Dumnezeu în orice vreme

şi a-L putea lăuda în orice loc

şi în orice stare

este dovada unei mari şi adevărate vieţi de credinţă.

Dovada unei adânci şi sănătoase cunoaşteri a Lui…

Căci în mod obişnuit oamenii numai în vremi liniştite, îmbelşugate şi plăcute îşi îndreaptă — şi numai uneori — gândul cu binecuvântare şi mulţumire spre Dumnezeu…

Cuvântează-bine despre El numai când El le dă.

Când îi ajută.

Când îi izbăveşte.

Abia atunci îşi mai aduc oamenii, câteodată şi grăbit, aminte ca buzele lor să binecuvinteze pe Domnul.

De aceea a binecuvânta pe Domnul în orice vreme,

fie vremea de necaz sau de bucurie,

fie de grea încercare sau de mare fericire,

fie de strâmtorare şi singurătate,

fie de libertate şi comuniune —

nu este un lucru uşor

şi nu des se poate întâlni aceasta printre oameni. (mai mult…)

O armă de mult folosită

Toţi proorocii şi sfinţii au postit;
şi Domnul, şi apostolii au postit.
Foloseşte în luptă şi arma aceasta

Cercetând Sfânta Scriptură, observi îndată că toţi marii oameni ai lui Dumnezeu, toţi sfinţii, toţi proorocii şi apostolii au postit, unii chiar o viaţă întreagă. Şi Însuşi Domnul a postit patruzeci de zile înainte de a păşi la propovăduire.

Moise a postit în Sinai de două ori câte patruzeci de zile, fără să mănânce ceva. Proorocul Ilie, de asemenea, a postit patruzeci de zile în­tr‑o călătorie pe care a făcut-o până la muntele unde i s-a arătat mărirea Domnului. (mai mult…)

11 Martie – Iată, Ochiul Domnului priveşte

11 martie – Psalmul 33, vers 18

Priveşte pretutindeni. Permanent. Şi pe fiecare. În acelaşi timp. Priveşte intenţiile, faptele şi căile fiecărui om. Priveşte drept, atent şi autoritar. Priveşte prin întuneric, prin ziduri, prin paravane, prin neprevăzut… Priveşte apărător, ameninţător, mânios, răsplătitor. O, da, Ochiul Domnului priveşte totul! Teme-te, tâlharule, care pândeşti viaţa sau casa sau numele sau libertatea sau dreptul de orice fel al deaproapelui tău! Teme-te, desfrânatule, care cauţi ascunzişuri şi mijloace, întuneric şi minciuni spre atingerea scopurilor tale ruşinoase! Teme-te, hoţule, care cauţi să te strecori printre ascunzători de legi sau de fără-de-legi, printre forme de lucruri sau formalităţi de hârtii, ca să nu fii prins făcând nelegiuirea!… Teme-te, făţarnicule, care te împodobeşti cu măşti evlavioase ca să-ţi ascunzi trufia şi ambiţia, şi lăcomia şi neascultarea ta! (mai mult…)

Să postim de dorul Mirelui

Evanghelia de la Matei 6,14-21

14 Că de veţi ierta oamenilor greşealele lor, ierta-va şi vouă Tatăl vostru Cel ceresc; 15 Iar de nu veţi ierta oamenilor greşealele lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşealele voastre. 16 Când postiţi, nu fiţi trişti ca făţarnicii; că ei îşi smolesc feţele, ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat grăiesc vouă, şi-au luat plata lor. 17 Tu însă, când posteşti, unge capul tău şi faţa ta o spală, 18 ca să nu te arăţi oamenilor că posteşti, ci Tatălui tău care este în ascuns, şi Tatăl tău, Care vede în ascuns, îţi va răsplăti ţie. 19 Nu vă adunaţi comori pe pământ, unde molia şi rugina le strică şi unde furii le sapă şi le fură. 20 Ci adunaţi-vă comori în cer, unde nici molia, nici rugina nu le strică, unde furii nu le sapă şi nu le fură. 21 Căci unde este comoara ta, acolo va fi şi inima ta.

1. Credincioși fără post? În lumea noastră materialistă şi atât de înrobită plăcerilor trupeşti, postul nu mai are trecere. E adevărat că e la modă în unele cercuri un anumit fel de „post” din motive de păstrare a sănătăţii sau, pur și simplu, pentru siluetă. Orientat însă numai spre un scop trupesc, acest fel de „post” nu are nimic de-a face cu postul creştin. Iar atunci când „postul” sau mai degrabă „alimentaţia naturistă” are la bază o concepţie religioasă necreştină, avem de-a face cu o cumplită rătăcire, acest fel de „post” fiind pur şi simplu încă un mod de expresie a lepădării credinţei celei adevărate şi mântuitoare şi a decăderii în idolatrie. (mai mult…)

„E vremea postului. Cum să ne purtăm noi faţă de Tainele Bisericii şi faţă de înfrânare?”

Frate, aceste două părţi ale întrebării se întregesc una pe alta şi depind una de cealaltă. Cine cunoaşte Cuvântul Sfintei Scripturi şi al Sfinţilor noştri Părinţi duhovniceşti nici nu mai pune astfel de întrebări, fiindcă asupra împlinirii lor nu mai are nici o îndoială. Dacă noi avem naşterea din nou, adică dacă avem ungerea Sfântului Duh, de care spune Mântuitorul în Evanghelia după Ioan capitolul 16, versetele 13 până la 15, ea ne călăuzeşte în tot adevărul. (mai mult…)

WhatsApp chat