Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
Slăvit să fie Domnul!
Home Editor

Author Archives

Voi, cei chemaţi să duceţi

Voi, cei chemaţi să duceţi solia lui Iisus,
păstraţi cu vrednicie cuvântul ce l-aţi spus,
trăind în curăţie, sfinţiţi un loc frumos,
virtutea voastră fi-va podoaba lui Hristos,
cinstirea lui Hristos, frumseţea Iui Hristos,
virtutea voastră fi-va frumseţea lui Hristos.

Rămâneţi în aceeaşi credinţă care-a pus
în voi întâiaşi dată iubirea lui Iisus
şi mergeţi pân’ la moarte pe drumu-I luminos,
statornicia voastră e cinstea lui Hristos,
e voia lui Hristos, e slava lui Hristos,
statornicia voastră e slava lui Hristos.

În faţa suferinţei, plecând un duh supus,
fiţi gata şi de jertfă alături de Iisus,
senini urcând calvarul, sfârşitu-i glorios,
răbdarea voastră fi-va triumful lui Hristos,
mărirea lui Hristos, izbânda lui Hristos,
răbdarea voastră fi-va izbânda lui Hristos.

Atunci mărturisirea ce-n lume aţi adus
purta-va-ncredinţarea peceţii lui Iisus,
vestindu-I Adevărul puternic şi duios
vorbirea voastră fi-va Cuvântul lui Hristos,
solia lui Hristos, porunca lui Hristos,
vorbirea voastră fi-va porunca lui Hristos.

La capătul credinţei, când veţi ajunge Sus
şi Ceru-ntreg veţi umple cu slava lui Iisus,
veţi străluci alături de El în veci frumos,
Biserică slăvită, Mireasa lui Hristos,
Cununa lui Hristos, Comoara lui Hristos,
Biserică slăvită, Comoara lui Hristos.

Traian Dorz
din volumul “Cărarea tinereţii curate”,
editura “Oastea Domnului” – Sibiu

Rugăciunea

† Andrei Andreicuţ
Arhiepiscopul Alba Iuliei

1. Bătrânul Iacob zicea: “Nici o rugăciune nu-i pierdută, copiii mei! În ce mă priveşte, rugăciunea mă ţine de ani de zile”.

2. Adresându-se maicilor din mănăstirea sa Antim, Bătrânul din Chios, sublinia: “Rugăciunea nu-i un lucru greu. Este o lucrare interioară, o puternică concentrare a sufletului. Rugăciunea are nevoie, în acelaşi timp, de post şi de priveghere. Postul slăbeşte patimile, iar privegherea le omoară. Rugăciunea îi dă aripi omului, îl face să se urce spre ceruri şi-i dăruieşte harisme dumnezeieşti”. (mai mult…)

PREZENT (XII)

Iată, în continuare, cele unsprezece scrisori ale celor rămaşi statornici lângă Părintele Iosif.

11. Din scrisoarea unui preot

Din partea unui preot din Eparhia Aradului s-a primit o scrisoare din care reproducem cele ce urmează:

„Prea onorate frate în Domnul!

Ţi-am studiat şi cântărit uriaşa activitate ce a-i desfăşurat-o în serviciul unei redresări morale a vieţii noastre creştineşti. Şi, ca unul care ştiu ce este o muncă de evanghelist, trebuie să mă închin în faţa realităţii, în faţa realizărilor incontestabile. Ori, totuşi încă în anul 1936, prevedeam că te vei izbi şi frăţia ta de aşa-numita oficialitate a bisericii noastre, care nu putea să-ţi ierte emanciparea materială (tipografia) şi nici a-şi acoperi inerţia sa proprie, că a întrelăsat de a lua parte activă la tot ce frăţia ta ai realizat. Ca urmare, finalul a fost cel ce este al tuturor care preferă ascultarea mai mult a ordinelor divine decât a celor omeneşti. Că ţi-au căutat motive, ţi-au inventat abateri canonice, ca apoi să te elimine din tagma preoţească, căreia i-ai făcut onoare, cum toţi preoţii împreună nu au fost capabili să-i facă. (mai mult…)

FOTIE ZLATIN din Dimitreşti – Izmail și fratele GHEORGHE GAFTON din Teţcani – Hotin

Adunarea Oastei Domnului din Teţcani

GRUPUL FRAŢILOR DIN BASARABIA

FOTIE ZLATIN din Dimitreşti

A fost un puternic sprijinitor cu munca şi cu darurile sale al Lucrării Oastei Domnului. Desfăcător de foi şi cărţi, misionar şi vestitor al Domnului, împreună cu fratele său, Terespont Zlatin şi cu alţi fraţi, el a întreţinut o vie şi frumoasă activitate în slujba Domnului prin tot judeţul Izmail şi mai departe, în alte judeţe: Cahul, Cetatea Albă etc.

Ghe Gafton

Fratele GHEORGHE GAFTON din Teţcani – Hotin

În ziua de 28 iulie 1936 avea loc o mare adunare a Oastei Domnului în Teţcani, la care au luat parte fraţi din 15 sate, cu 4 steaguri şi 2 preoţi… La adunare au luat parte şi ruşi din 4 sate. Li s‑a tălmăcit din cărţile Oas­tei şi din cântări, mai ales de către fratele Gheorghe Gaf­ton, care a adus prima dată în părţile acestea scânteia minunată a Oastei Domnului. Tre­zirile du­hovniceşti se fac atât între români, cât şi între ruşi – şi toţi sunt uniţi şi fericiţi în Domnul…

Revista rusească «Za Ţercovici» («Pentru biserică»), ce apare în Chişinău, a publicat în 1936 un elogios articol prin care face cunoscută tuturor Lucrarea duhovnicească Oastea Domnului.

„Preotul Iosif Trifa din Sibiu – scrie revista – curând după război s-a adresat cu un apel călduros către toţi creştinii din România, chemându-i la unirea cu Hristos. Astfel a fost pusă temelia Oastei Domnului… Această mişcare duhovnicească se străduieşte pentru însănătoşirea morală a fiecărui individ în parte, pentru reînvierea vieţii creştine pe baza Sf. Scripturi şi a scrierilor Sf. Părinţi.

Ostaşul Domnului este un creştin adevărat nu numai după nume, dar şi după fapte… Intrând în Oaste, omul se leapădă de toate patimile şi smintelile vieţii de azi… şi are grijă pentru întărirea în credinţă a sa şi a fraţilor săi, întorcând pe cei rătăciţi spre cunoştinţa Adevărului… Cu un cuvânt, Oastea Domnului este o armată duhovnicească, care duce lupta împotriva păcatului şi pentru primirea împărăţiei lui Dumnezeu… În România este recunoscut de către mulţi că Oastea Dom­nului este un fenomen statornic, sănătos şi necesar. Ea aduce întărirea credinţei în popor şi trezirea la o viaţă nouă în Biserică.”

Comunicat de păr. Vladimir Popovici

Traian Dorz, din Fericiţii noştri înaintaşi

 

 

TINERI CARE AU ÎNCEPUT BINE ŞI AU SFÂRŞIT BINE

Minunat este nu numai sfârşitul tinerilor cre­din­cioşi care, umblând în curăţie şi ascultare, ajung la Domnul cu bucurie, ci minunată este orice zi din viaţa unui astfel de tânăr, care niciodată n-a ieşit din ascultarea cea dulce a Domnului şi a iubiţilor Lui.

În felul acesta nu numai sfârşitul vieţii unui astfel de tânăr este frumos, ci frumos este şi sfârşitul fiecărei zile şi al fiecărei nopţi dintr-o astfel de viaţă. Şi sfârşitul fiecărei fapte, cântări şi rugăciuni a lui. Căci toate actele unei astfel de vieţi sunt frumoase şi ţintesc spre un sfârşit bun.

Ne vom îndrepta acum gândurile spre pilda frumoasă a unuia dintre tinerii despre care Scripturile vorbesc atât de mişcător.

Numele acestui tânăr este Timotei, ucenicul, apoi to­varăşul minunat de lucru şi de luptă al Sf. Ap. Pavel (Fapte 16, 1-3).

Timotei a devenit curând unul dintre ajutoarele Sfân­tului Apostol (Fapte l9, 22).

Însoţindu-l în cele mai multe din călătoriile lui (Fap­te 20,4), Timotei ţinea legătura cu toţi fraţii (Rom 16, 21). Înfrunta primejdii pentru lucrul Domnului (I Cor 16,10). Lua parte împreună cu Marele Apostol la îndruma­rea lucrării Evangheliei (II Cor l, l;  Filip l, l;  Col 1, 1). Întărea şi îmbărbăta pe fraţii care treceau prin sufe­rinţe (I Tes 3, 2).

Şi a trecut el însuşi biruitor prin suferinţe şi prigo­niri pentru Hristos (Evr 13, 23). (mai mult…)

Grija pentru mântuirea sufletului

Grija pentru mântuirea sufletului este o grijă a omului pentru destinul său etern şi este opusă grijii lumeşti. Dar această grijă nu mai. vine din împătimirea de plăcerile lumii şi nici din frica de durerile ei. Dimpotrivă grija pentru mântuirea sufletului răsare acolo unde se leapădă „toată grija cea lumească”, fiindcă ea înseamnă grija de a plăcea lui Dumnezeu şi nu de a plăcea lumii pentru a fi părtaşi la plăcerile ei şi a ne scuti de durerile ei.

Grija pentru mântuire creşte din răspunderea pe care o are creştinul pentru sufletul său fiind totodată o lansare continuă a omului spre izvorul vieţii sale eterne. (mai mult…)

Fratele SILVESTRU ŢURCANU din Horodişte – Bălţi

GRUPUL FRAŢILOR DIN BASARABIA

A fost, la fel, un frate ostenitor pentru Domnul. Iată ce scria şi el în iarna anului 1936:

„Am avut la noi prima nuntă ostăşească şi cu adevărat creştinească. Cu toată vremea neprielnică, au venit fraţi din 5 comune, cu steagurile.

Nunta a fost curat duhovnicească, fraţii au scos toate obiceiurile cele rele. Părintele ne-a dat voie să cântăm cântările Oastei şi în biserică. Pe aici la mulţi preoţi le place Oastea Domnului şi ne dau voie să cântăm în biserică, dar mulţi sunt şi contra.

În urma unui congres preoţesc, unii au avut ieşiri contra Oastei. După aceasta, unii fraţi au fost arestaţi. Fr. Filip Ţurcanu a fost ţinut o zi în beci la Zăicani pentru că a răspândit cărţile Oastei…

Împreună cu Silvestru Ţurcanu, cu Filip Ţurcanu, am cercetat comunele: Horodişte, Pătruşeni, Glodeni, Ustia şi Limbeni – Bălţi. Pretutindeni am avut mari adunări cu fraţii care erau şi care s-au mai adăugat, la chemarea Domnului.

La Pătruşeni este un frate activ, luptător al Domnului, cu largi vederi duhovniceşti. Am petrecut o noapte în meditaţie.

La Glodeni am întâlnit pe unul Serghie Goncear care spunea că este ostaş de 12 ani, dar vai de el, căci umblă numai după profituri mârşave şi predică nele­giuirea că un ostaş bun poate bea şi până la 5 pahare cu vin, ca să se întărească. Ce predicatori blestemaţi umblă prin adunările noastre! Fraţilor, feriţi-vă de cei ce vă lasă slobozenia paharului. Aceştia sunt lucrători răi şi ei fac slujba satanei.”

Traian Dorz, din Fericiţii noştri înaintaşi

PREZENT (XI)

Iată, în continuare, cele unsprezece scrisori ale celor rămaşi statornici lângă Părintele Iosif.

10. Cucernice părinte şi iubitul meu frate în Domnul Iisus Hristos!

Ştiu că nu mă cunoşti, deşi de numele meu s-a vorbit în «Isus Biruitorul». Îţi citesc scrisul de foarte multă vreme şi mă hrănesc mereu din cărţile frăţiei tale. Ba, odată, demult, ţi-am scris şi o scrisoare mai lungă, la care, să fie vreo şapte-opt ani de atunci, neprimind nici un răspuns, am înţeles să nu te mai întrerup – în munca ce depui – cu rândurile mele.

Nu sunt străin de truda frăţiei tale… care ai jertfit totul pentru biruinţa asupra păcatului, asupra lui Satan.

Ţi-a mai rămas viaţa care, după cum văd – după Geoagiu, Davos, Braşov şi după cum mi-a spus cineva care te-a văzut în pat, în camera hotelului din Bucureşti – ţi-e în pericol.

Părinte Iosife, eşti pe calea jertfelniciei!

Eşti vândut ca altădată Iosif. (mai mult…)

WhatsApp chat