Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
Slăvit să fie Domnul!
Home Binecuvântează mai departe îngerul Oastei Tale…

Binecuvântează mai departe îngerul Oastei Tale…

Binecuvântează mai departe îngerul Oastei Tale…

Rugăciunea şi vorbirea fratelui Traian Dorz
la adunarea din „Luncă”, Beiuş – iunie 1982

În Numele tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.

Tatăl nostru care eşti în ceruri, sfinţească-Se Numele Tău. Vie Împărăţia Ta şi facă-se voia Ta precum în cer, aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită şi ne izbăveşte de cel rău. Că a Ta este Împărăţia, puterea şi slava acum şi în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeul şi Tatăl nostru, din toată inima Îţi mulţumim pentru a¬cest ceas petrecut împreună în această sărbătoare minunată în care, din toate părţile, cei care cred în Numele Tău şi iubesc Lucrarea Ta îşi ridică împreună spre Tine glasurile lor şi laudele inimilor lor, şi mulţumirile buzelor lor pentru bunătatea Ta.

În toate limbile, în toate ţările, în toate oraşele şi satele, cei care te iubesc pe Tine, în această clipă, sunt în rugăciune în faţa Ta. Ridicăm şi unim şi noi glasul nostru cu al lor şi inima noastră cu a lor şi Te slăvim pe Tine, Tatăl nostru, Părintele bunătăţii şi îndurării, de la Care le primim pe toate, de la Care ne-am primit viaţa, de la Care primim lumina, de la Care primim tot ceea ce avem nevoie pentru trupul, pentru sufletul, pentru duhul nostru, pentru noi şi pentru cei iubiţi ai noştri pe care Tu i-ai legat de viaţa noastră şi cu care împreună ne-ai legat de Tine.

Te rugăm să primeşti aceste rugăciuni şi să binecuvântezi mai departe Lucrarea Ta. Pentru ea ne rugăm, în primul rând! Tu eşti Dumnezeul nostru, Tu eşti Conducătorul tuturor lucrurilor văzute şi nevăzute, al cerului şi al pământului. Ai Tăi suntem! Tu eşti Tatăl nostru, Tu eşti mama noastră, Tu eşti Făcătorul şi Binefăcătorul nostru.
De la Tine ne avem fiecare clipă de viaţă şi fiecare strop de bucurie. De la tine vin întâlnirile şi despărţirile noastre. De la Tine vin încercările şi binecuvântările pentru noi. În toate, Tu ai rânduit ca toate să fie spre binele celor ce Te iubesc pe Tine.

De aceea Te binecuvântăm, Doamne Dumnezeul nostru, că nimic nu se întâmplă pe pământ, nici în cer, nici sub pământ, decât numai ceea ce îngădui Tu, decât ceea ce ai rânduit Tu. Te rugăm să primeşti şi în această zi, şi în această clipă, mulţumirile noastre pentru bucuria acestei revederi.

Binecuvântează pe fiecare dintre cei cu care Tu ai rânduit să ne întâlnim şi să putem împreună să ne rugăm aici, astăzi, în ceasul acesta. Tu eşti Acela Care le rânduieşti pe toate în viaţa noastră. Dă-ne putere ca totdeauna să privim deasupra tuturor lucrurilor, la Tine, Care eşti deasupra tuturor lucrurilor, să ne bizuim pe Tine, să ne încredem în Tine. Şi totdeauna inima noastră să fie plină de putere şi de credinţă.

Dăruieşte-ne Duhul Puternic şi Sfânt, de peste primii noştri fraţi, din cele dintâi zile ale Bisericii Tale, când, plini de credinţă, mergeau cântând să sufere fericiţi pentru Tine. Dă-ne şi nouă, celor din urmă, această credinţă, ca şi noi să avem răsplata pe care au avut-o ei. Ei, care sunt pe Marea de Cristal, cu harfele Tale în mâini şi Te slăvesc pe Tine în vecii vecilor, se bucură pentru că nu şi-au iubit viaţa lor până la moarte şi-au rămas statornici şi credincioşi, şi au biruit prin Sângele Tău.

Ajută-ne şi nouă să putem fi tari în credinţa noastră, neclintiţi în învăţătura pe care ne-ai rânduit-o de la început şi harnici în ascultarea de Tine şi în Lucrarea Ta, în aceste puţine zile pe care le avem, căci toată viaţa noastră este ca o clipă pe pământ. Nu ne lăsa să fim copleşiţi nici de lucrurile lumii, nici de poftele ei, nici de ameninţările ei, nici de durerile ei, nici de bucuriile de pe pământ. Căci toate acestea sunt mai trecătoare decât iarba care dimineaţa răsare şi seara este arsă. Mai trecătoare ca un abur care se arată puţintel şi-apoi piere. Ci viaţa Ta este viaţa veşnică.

Ajută-ne să avem credinţă pentru aceasta, ca să putem fi şi noi printre moştenitorii Împărăţiei Tale.

Încă o dată Îţi mulţumim pentru această dimineaţă binecuvântată, pentru noaptea care a trecut binecuvântată, pentru Cuvântul Tău ascultat şi împărţit binecuvântat.

Binecuvântează mai departe îngerul Oastei Tale, duhul acesta pe care l-ai trimis Tu să facă în ţara şi în Biserica noastră o lucrare de renaştere sufletească, de întoarcere la Tine. Dă-i putere în lupta lui cu duhurile potrivnice, mincinoase şi dezbinătoare dinlăuntru şi cu cele împotrivitoare din afară.

Binecuvântează-i lucrătorii vechi şi noi, bătrâni şi tineri, pe cei prezenţi şi pe cei viitori cum i-ai binecuvântat Tu pe cei din trecut. Fă astfel, Doamne, ca Lucrarea Ta să capete lucrători buni, credincioşi şi statornici. Şi înlătură-i, Doamne, pe toţi lucrătorii răi şi lucrătoarele rele, care umblă numai să dezbine şi să strice, cu gânduri străine, minţind şi înşelând sufletele începătoare. Din milă faţă aceste suflete care doresc mântuirea, înlătură-i pe cei care nu se mai pot îndrepta, care nu pot să asculte nici de Tine, nici de fraţi şi pe cei care răspândesc tot felul de învăţături rele, ca să strice credinţa celor neştiutori şi a celor lesne crezători care-i primesc.

Îndură-Te, Doamne, de cei rămaşi, întăreşte-i în credinţă şi în învăţătura rămasă nouă o dată pentru totdeauna. Fă-i să se uite la Tine şi la cei rămaşi statornici şi hotărâţi pe calea Ta până la sfârşit, ca să nu se lase înduplecaţi de învăţăturile înşelătoare, dezbinătoare şi tulburătoare ale lucrătorilor răi, strecuraţi printre ai Tăi ca să strice lucrul Tău cel sfânt.

Binecuvântează mamele, soţiile, surorile, fiicele Lucrării Tale, aceste suflete scumpe, chemate de Tine la mântuire, şi partea pe care trebuie s-o facă şi ele pentru Tine binecuvânteaz-o, să fie la fel cu a fraţilor credincioşi şi statornici, pentru ca, la răsplată, să primească şi ele împreună cu ei cununa şi viaţa cea veşnică.
Ajută astfel mamele să-şi poată creşte copiii credincioşi, pentru că Tu ai spus în Cuvântul Tău că femeile vor fi mântuite prin naşterea de copii, dacă vor fi credincioşi. Ajută-ne pe toţi să-i putem creşte pe urmaşii noştri statornici şi credincioşi în învăţătura în care ne-au crescut şi pe noi părinţii noştri drept-credincioşi şi statornici până la sfârşit.

Noi Îţi mulţumim în această dimineaţă de rugăciune pentru toate aceste binecuvântări. Te rugăm pentru tineretul Lucrării Tale, pentru lucrătorii aceştia tineri cărora, Doamne, le-ai dat felurite talente şi îndrumări să lucreze pentru Tine. Inspiră-i prin Duhul Tău cel Sfânt şi ridică astfel Lucrării Tale mereu lu-crători buni: cântăreţi, scriitori, poeţi, vestitori ai Cuvântului, pentru ca şi mai departe Lucrarea Ta să aibă izvorul Cuvântului Tău în mijlocul ei, spre a nu merge să cerşească de la străini şi pentru a nu gusta de la străini mâncare stricată, care le pierde viaţa şi le strică sufletul şi le răpeşte mântuirea.

Ai grijă şi milă în vremile acestea de Lucrarea Ta şi îi dă putere şi biruinţă până la sfârşit.

Ne rugăm pentru ţara noastră, pentru poporul nostru şi pentru cei pe care i ai rânduit Tu să fie conducători în mijlocul lor; dă-le, Doamne, tuturor lumina şi înţelepciunea care vine de sus, pentru ca să ne bucurăm de libertatea de a Te sluji pe Tine, de a lucra în cinste şi în vrednicie în mijlocul oamenilor în timpul scurt pe care-l avem de trăit aici pe pământ. Pentru ca şi în faţa Ta, şi în faţa semenilor noştri, noi să putem da o bună dovadă că suntem credincioşi. Şi din pricina faptelor noastre Numele Tău să fie slăvit şi Lucrarea Ta să propăşească.

Binecuvântează Biserica noastră şi preoţii buni pe care i-ai rânduit în ea. Fă-i pe toţi buni, Doamne, şi fă-i credincioşi puternici, ca să mărturisească nu numai cu cuvântul, ci mai ales cu faptele şi cu viaţa lor Voia Ta şi Evanghelia Ta cea Vie şi sănătoasă în mijlocul poporului nostru.

Noi Îţi mulţumim din toată inima pentru cei buni şi ne rugăm şi pentru cei¬lalţi, să-i faci pe toţi buni, Doamne, pentru ca în Ziua cea Mare a Răsplătirii şi a Învierii, şi a Judecăţii să ne poţi primi pe toţi la Dreapta Ta Sfântă şi să ne poţi spune la toţi „Veniţi, binecuvântaţii Părintelui Meu!”…

Mulţumim, Doamne, şi pentru ocazia aceasta. Ne rugăm, Doamne, şi pentru toţi cei prin care Tu ne-ai dat această ocazie de întâlnire, răsplăteşte-le. Păzeşte-i şi pe mai departe pe scumpii noştri de orice rău în toată călătoria lor. Păzeşte-i de ispite, de păcate, de accidente, de nenorociri, de cel rău şi de cei răi. Ia-ne pe toţi, Doamne, sub sfânta Ta ocrotire, şi pe cei de aici, şi pe cei de acasă, şi ne ajută ca toţi, ocrotiţi de Tine, să Te putem binecuvânta.

Ne rugăm şi cu această ocazie pentru fraţii şi surorile care sunt greu bolnavi trupeşte şi sufleteşte. Îi ştii pe toţi, Doamne, pe unde sunt. Dăruieşte-le sănătatea şi ajutorul, şi mântuirea Ta; iar până atunci, dăruieşte-le răbdare şi credinţă.

Celor care sunt în strâmtorare din pricina Numelui Tău, dăruieşte-le izbăvirea Ta. Şi vremurilor noastre, Te rugăm să le dăruieşti libertate. Peste toate popoarele şi conducerile popoarelor agitate şi tulburate, lasă pace, înţelegere şi unitate. Pacea pe care o doresc popoarele, Doamne, şi care este numai în Tine, în ocrotirea şi în Mâna Ta.

Iar pe noi ajută-ne să lucrăm pentru această pace iubindu-ne unii pe alţii, lucrând la unitatea şi la părtăşia frăţească, pentru ca în felul acesta, Doamne, pacea să vină peste toţi, dar începând cu noi, cu fiecare dintre noi. Fă-ne pe toţi fii ai păcii, ca să ne bucurăm cu toţii de Împărăţia păcii veşnice, în care va fi pace şi dreptate veşnică pentru toţi cei care Te iubesc pe Tine. Credem în aceasta şi Te rugăm pentru aceasta, şi-Ţi mulţumim pentru aceasta. Tu eşti Cel care ne-o poţi da şi Tu eşti Cel care ţii peste noi, ca şi până acum, Mâna Ta ocrotitoare.

Pentru toate Te binecuvântăm şi în această clipă Te rugăm să fii în mijlocul nostru; fii în mijlocul tuturor şi în inimile noastre ale tuturora, pentru ca, ocrotiţi de Tine şi păziţi de puterea Ta, să ne putem întotdeauna bucura de această pace şi biruinţă. Fie că suntem aproape trupeşte, fie că suntem departe, prin Duhul şi prin rugăciune, să păstrăm dragostea între noi şi Tine, pentru ca să fim până la sfârşit binecuvântaţi şi ocrotiţi şi noi, şi cei iubiţi ai noştri pentru care ne rugăm şi pentru care dorim, Doamne, din tot sufletul, fericirea şi viaţa, atât pe pământul acesta, cât şi în viaţa veşnică.

Pentru toate, încă o dată, Îţi mulţumim, că a Ta este Împărăţia şi puterea şi mărirea, Dumnezeul nostru, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi în vecii vecilor. Amin.

Strângeţi fărâmiturile / Traian Dorz. – Sibiu: Oastea Domnului, 2011 – vol. 2

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WhatsApp chat