Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
Slăvit să fie Domnul!
Home Traian Dorz

Traian Dorz

IISUSE, PLINĂTATE

Iisuse, Plinătate de viaţă şi-nviere,
Belşugul Veşniciei spre care năzuim,
umplut-ai viaţa noastră cu har şi cu putere,
ca moartea şi viaţa din noi să biruim.

În Tine-avem, Iisuse, în orice zi tărie
să smulgem rădăcina păcatului din noi,
să-ntâmpinăm durerea cu imn de bucurie
şi-urcând, să nu ne-ntoarcem privirile napoi.

În Tine-avem curajul, ca-n linişte senină,
să ne-aşteptăm şi moartea, pe ultimul vrăjmaş,
căci Tu ne-ai dat asupră-i învingerea deplină,
nălţându-ne departe de-al spaimelor lăcaş.

Din negrul domn al spaimei, cum o priveam odată,
Tu ai făcut, prin moarte, din moarte, pentru noi,
un sol dorit ce-aduce chemarea aşteptată
spre dulcea noastră Casă şi Viaţă de Apoi.

Iisuse, Viaţa noastră de-aici şi-n veşnicie,
Nădejdea fericită spre care ne-avântăm,
toţi anii mulţumirii, plângând de bucurie,
cu inimi fericite în cale-Ţi semănăm.

TRAIAN DORZ din ”Cântarea Cântărilor mele”, ediţia a II-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2014

Meditaţii la Apostolul din Duminica a III-a după Paşti (a Mironosiţelor)

Fraţii mei scumpi şi aleşi, şi surorile mele, fiţi cu cea mai mare băgare seamă la orice şoaptă a lui Satan: nu vă socotiţi mai înţelepţi decât fraţii voştri. Nu vă consideraţi mai buni, nu vă priviţi mai presus, nu vă arătaţi mai vrednici. Aceasta este o ispită diavolească şi oricine a căzut în ea a fost pierdut.

Frate ales şi deosebit, te rog cu lacrimi, nu te socoti pe tine mai presus ca fraţii tăi cei ostenitori în Lucrarea lui Hristos. Chiar dacă eşti cel mai bătrân dintre ei. Chiar dacă eşti cel mai talentat dintre ei. Chiar dacă eşti cel mai vrednic dintre ei. Chiar dacă ai suferit sau ai lucrat sau ai luptat cel mai mult dintre ei… Nu te socoti pe tine niciodată mai presus, nici faţă de cel din urmă dintre fraţii tăi. Ci socoteşte-te totdeauna mai prejos, pentru ca să poţi primi dacă îţi va veni un sfat şi chiar o mustrare de la oricare dintre ei, chiar dacă, după părerea ta, n-ai merita-o. Aceasta te va înălţa în ochii Domnului tău, iar El va face să fii înălţat nespus şi în faţa fraţilor tăi.

Oricine se ridică mai presus de ascultarea frăţească, totdeauna cade în ispita diavolului şi ajunge prilej de dezbinare în Lucrarea lui Dumnezeu şi făcător de rătăciri printre fraţi.
Toate sectele şi rătăcirile prin astfel de oameni au început. Toate răstălmăcirile biblice, toate certurile dintre fraţi, toate relele lăuntrice şi mari ale Bisericii adevărate a lui Hristos au luat naştere şi întindere de la astfel de lucrători răi, de care fraţii n-au ştiut să se păzească, să se ferească şi să se depărteze la timp (Romani 16, 17; Fapte 20, 29-31; Tit 3, 10-11). Nici unul dintre aceştia nu s-a mai întors înapoi.

Nici unul dintre ei nu şi-a mai recunoscut greşeala. Nici unul nu s-a mai îndreptat din rătăcirea lui, fiindcă demonul mândriei, care a pus stăpânire pe el în chiar clipa când s-a ridicat peste fraţii lui şi contra lor, nu l-a mai lăsat din ghearele sale…

Traian Dorz – Hristos – Puterea Apostoliei

Dacă aţi fi orbi faţă de lume…

13. Dacă aţi fi orbi faţă de lume, atunci aţi fi ca unii care nici n-ar fi făptuit păcatul, fiindcă ceea ce nu poţi vedea, nu poţi nici dori.

14. O, dacă aţi fi orbi faţă de diavolul, atunci n-aţi avea păcat faţă de Iisus.
Dar, dacă cu voinţa şi cu ştiinţa voastră sunteţi orbi faţă de Iisus, cum să nu aveţi păcat?
Căci toate celelalte păcate izvorăsc din acesta unul. (mai mult…)

SUFLET AL MEU, CÂT DE STRĂIN

Suflet al meu, cât de străin
ai fost cândva de trupul meu,
când pentru el era senin,
era de tine cel mai greu;
ce pentru el era plăcut
îţi era ţie-atât de-amar,
el ne-ncetat flămând de lut,
tu pururea-nsetat de har.

Tu ne-ncetat întors spre Cer,
el ne-ncetat înspre pământ,
tu suspinând în lanţ şi-n fier,
el în păcat, cu râs şi cânt.

Atâta drum am mers aşa,
cu unu-n sus şi altu-n jos,
cu unul rob la lumea rea,
cu altul fiu al lui Hristos.
Dar Slavă Celui ce-a adus
o zi din care am ajuns
un singur umblet cu Iisus
şi-n ce-s văzut, şi-n ce-s ascuns.

Suflet al meu, ce fericit
duci trupul azi după Hristos,
când, cu un eu deplin unit,
caut să-L slujesc armonios.
Suflet al meu, zbori mai cu zel,
nălţându-ţi trupul mai supus,
pân’ va fi ars de tot din el
acel puţin ce nu-i de Sus.

TRAIAN DORZ din ”Cântări de Sus”, ediţia a II-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2014

NUMĂRATE-S ALE MELE

Numărate-s ale mele
zile câte-am rânduite,
câte vitrege şi grele,
câte dulci şi fericite,
câte triste şi amare,
câte libere şi sfinte,
câte-n zâmbet şi-n cântare,
câte-n lacrima fierbinte,
câte printre fraţi la masă,
câte prin străinătate,
câte dus şi câte-acasă,
numărate-s toate-toate…

Număraţi mi-s paşii-n viaţă
şi mi-s urmele ştiute,
câte mi-s făcute-n faţă,
câte-s în ascuns făcute,
câte-s merse-n curăţie,
câte-s în păcat umblate,
câte-s nevinovăţie,
câte-s pofte necurate…
câte-s după Domnul duse,
câte-s celui rău vândute,
câte se sfinţesc sau nu se,
toate, toate-mi sunt ştiute.

– Tu, Ce ştii a mele zile
toate câte-am numărate,
binecuvântează-mi-le,
scrise-n Cartea Vieţii toate!

Tu, Cel Care-mi numeri paşii
şi-mi ştii urmele preabine,
luminează-mi-i, urmaşii
să mi-i ducă pân’ la Tine!

TRAIAN DORZ din ”Cântări de Sus”, ediţia a II-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2014

Hristos poate realiza imposibilul

16. Totul este cu putinţă celui ce crede şi se roagă.
Numai dacă sufletul este credincios statornic şi dacă rugăciunea lui este stăruitoare.
Căci când omul credincios luptă cu Dumnezeu aşa, omul totdeauna Îl biruie pe Dumnezeu prin rugăciune.
Fiindcă Dumnezeu este iubire, iar iubirea nu rezistă rugăciunii.

17. Hristos poate realiza imposibilul. (mai mult…)

Celui care vrea să creadă îi ajunge o singură mărturie.

8. Dar nu-i nevoie neapărat ca cineva să cunoască ştiinţa şi arta, ca să afle dovezi despre Hristos.
Lucrările pe care Hristos le face neîncetat şi pretutindeni vorbesc ele însele despre El fiecărui om, prin toate simţurile fiinţei lui.
Biblia spune: Fiindcă tot ce se poate cunoaşte des-pre Dumnezeu le este descoperit în ei înşişi. Pentru că le-a fost arătat de Dumnezeu. Aşa că nimeni nu se poate dezvinovăţi (Rom 1, 19-20).

9. Priviţi cerul înstelat al nopţii şi ascultaţi… Cerurile spun slava lui Dumnezeu şi întinderea lor vesteşte lucrarea mâinilor Lui (Ps 19, 1).
Priviţi dealurile înverzite şi câmpiile roditoare…
marea întinsă, furtuna dezlănţuită, pădurile vuind, izvorul nesecat, florile colorate, păsările hrănite de El în gheţuri.
Da, totul, totul mărturiseşte despre El (Ps 19, 4). (mai mult…)

UŞURĂTATEA ŞI OSÂNDA

1. O, ce nebunesc lucru este pornirea de a glumi oriunde şi cu orice!
Ce mari nenorociri au făcut de multe ori vorbele nesocotite spuse în chip uşuratic!
O vorbă nesocotită a lui Irod, mai mult o glumă trufaşă şi prostească, l a condamnat la moarte pe neprihănitul Ioan Botezătorul, profetul lui Hristos (Mc 6, 14 29).

2. Irod vedea că Ioan era un neprihănit şi că Irodiada era o nelegiuită,
vedea că s a legat cu un cuvânt prostesc,
vedea prăpastia spre care era împins,
– şi, cu toate acestea, n a mai avut puterea să se împotrivească.
Ce uşor i ar fi fost să spună, când a văzut că se urmăreşte uciderea lui Ioan cel nevinovat:
– Am glumit… Pentru o glumă nu se poate ucide un om!
Aşa putea spune el, dacă ar fi avut minte măcar după ce spusese prostia.
Dar atunci a tăcut.
A fost priceput numai să facă răul, dar nu să l şi îndrepte. (mai mult…)

ÎN CHIPUL TĂU

În Chipul Tău, Iisuse Dulce, să m-adâncesc deplin aş vrea,
ca Faţa Ta Strălucitoare să strălucească-n faţa mea.

În Gândul Tău curat, Iisuse, aş vrea deplin să m-adâncesc,
ca Adevărul să mă-nalţe pân-la-nţelesul Lui ceresc.

În Dragostea-Ţi nemărginită aş vrea să m-adâncesc deplin,
să fiu un fiu al ascultării smerit, statornic şi senin.

Aş vrea, în viaţa Ta curată să-mi adâncesc viaţa mea,
evlavia şi bunătatea deplin s-ajungă roade-n ea.

Ca astfel, orişicând suna-va chemarea trâmbiţei cereşti,
să-Ţi afli Chipul Tău în mine atât de alb cât Ţi-l doreşti.

TRAIAN DORZ din ”Cântarea Cântărilor mele”, ediţia a II-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2014

CUTREMURAT

Cutremurat ridic privirea
din nou spre Cer, Iisuse Blând,
şi-mi cântă-n inimă simţirea
chemarea singurului gând:

Să mă îmbrac în încântarea
nemaisfârşitei Tinereţi
şi să m-afund pe veci în marea
Luminii Veşnicei Vieţi.

Ca astfel, contopit cu Tine,
să pot trăi nemăsurat
nălţimea dragostei divine
spre care năzui însetat.

TRAIAN DORZ din ”Cântarea Cântărilor mele”, ediţia a II-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2014