Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
Slăvit să fie Domnul!
Home Biserica din casa ta

Biserica din casa ta

DULCE CA MIEREA, AMAR CA FIEREA

„Am luat cărticica din mâna îngerului şi am mâncat-o; în gura mea a fost dulce ca mierea, dar după ce am mâncat-o mi s-a umplut pântecele de amărăciune” (Apoc 10, 9-10).

Viaţa credinciosului este sau nu este în belşug duhovnicesc, după belşugul cuvântului şi plinătatea înţelepciunii divine din care se hrăneşte. În aceasta se explică şi porunca Sf. Ap. Pavel, când zice ca să locuiască din belşug în noi Cuvântul lui Hristos în toată înţelepciunea. Din el să ne învăţăm, să ne sfătuim unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu din inimi cu mulţumire (cf. Col 3, 16).

Ca să rodească Cuvântul, să aducă rodul cuvenit, să înveselească inima, să dea bucurie, ca înfierea prin Har să ne învrednicească a purta Numele Său cel Sfânt. Sf. Prooroc Ieremia ne va spune că acesta, adică Cuvântul cel viu şi lucrător, nu numai se primeşte, ci se şi înghite, ca organismul uman, trupul şi sufletul, să-l asimileze. Iată cum spune el: „Când am primit cuvintele Tale le-am înghiţit; cuvintele Tale au fost bucuria şi veselia inimii mele, căci după numele Tău sunt numit, Domnul Dumnezeul Oştirilor” (Ier 15, 16). (mai mult…)

Firimituri de la masa Sfinţilor Părinţi (V)

CITATE DESPRE OMUL FERICIT

„Fericită-i mintea care a trecut peste toate lucrurile şi se desfătează neîncetat de frumuseţea dumnezeiască” (Sf. Ioan Damaschin).

„Nu trebuie să socotim fericit decât pe acela care trăieşte după voia lui Dumnezeu” (Sf. Ioan Gură de Aur).

„Un iubitor de aur a spus undeva: Îţi doresc să ai mai bine o picătură de fericire decât un butoi de minte. Dar un înţelept i-a răspuns: Pentru mine este mai de folos o picătură de minte decât o mare fericire” (Sf. Grigorie Teologul). (mai mult…)

EPISTOLA CĂTRE FILIMON

Printre epistolele pauline căutând, vom găsi una com-pusă numai din douăzeci şi cinci de versete, adresate din închisoare lui Filimon, având ca tovarăş de suferinţă, de lucru, pe Timotei, copilul său sufletesc, precum şi pe Epafras, Marcu, Aristars, Luca, Dimas, ca însoţitori la lucru. Epistola Sf. Ap. Pavel se adresează şi surorii Apfia şi lui Arhip, cel împreună-luptător cu Pavel şi Timotei, şi Bisericii din casa lui, după ce face obişnuitele-i urări de bine şi mulţumiri Tatălui Ceresc şi Domnului Iisus Hristos pentru dragostea şi credinţa lor către toţi sfinţii, şi parcă nicăieri ca aici nu se simte căldura dragostei, familiaritatea în adevăratul înţeles, căldura şi odihna casei pentru toţi sfinţii.

Prin dragoste nemărginită pentru Biserică şi toţi sfinţii, aceste familii iubitoare se fac părtaşe suferinţelor Sfântului Pavel pentru Hristos, fraţilor închişi şi înlănţuiţi, şi prin aceasta devin părtaşe suferinţelor lui Hristos. Cu fiecare generaţie se nasc asupritori, şi toţi acei care vor să trăiască cu evlavie în Hristos-Domnul sunt prigoniţi. Cine se face părtaş suferinţelor Evangheliei Domnului Iisus Hristos se face părtaş bucuriilor şi fericirilor ei. Cine se face părtaş strâmtorărilor şi prigonirilor Bisericii lui Hristos va fi răsplătit cu slava ei cea veşnică. (mai mult…)

FAMILIA SLUJITOARE LUI HRISTOS

Într-un sat îndepărtat, o tânără credincioasă, greu persecutată de părinţii şi de fraţii ei necredincioşi, lumeşti, în smerenie şi fără murmur îşi purta crucea în temere şi ascultare de Domnul. Munca zilnică la transportat de piatră cu corfele, prelucrarea prin spargere cu ciocanul la dimen-siunea nucilor, alimentarea săgeţilor purtate de apă, supra-vegherea muncii acestora, treburile gospodăreşti în casă şi afară, flămândă, dezbrăcată şi chinuită cu injurii, certuri, persecutări de tot felul, bătăi şi alungarea de acasă, erau răsplata chinuitorilor, a părinţilor ei. (mai mult…)

Firimituri de la masa Sfinţilor Părinţi (IV)

CITATE DESPRE UNGERE

„Dar voi aţi primit ungerea din partea Celui Sfânt şi ştiţi orice lucru” (I In 2, 20).

„Cât despre voi, ungerea pe care aţi primit-o de la El rămâne în voi şi voi n-aveţi trebuinţă să vă înveţe cineva” (I In 2, 27).

„După cum pe vremea preoţilor ungerea era foarte preţioasă, pentru că se întrebuinţa numai pentru regi şi prooroci, tot aşa şi acum, oamenii duhovniceşti ce sunt unşi cu untdelemnul ceresc devin cei unşi după har, aşa că şi ei sunt regi şi prooroci ai tainelor cereşti. Aceştia sunt şi fii şi domni şi regi şi zei” (Sf. Macarie cel Mare). (mai mult…)

ŞI TAINELE ASCUNSE SE DESCOPERĂ

 

 

 

 

 

 

 

„Feriţi-vă de cărturarii cărora le place să se plimbe în haine lungi şi să li se plece lumea în pieţe, şi să stea în băncile dintâi în sinagogi, şi să stea în capul mesei la ospeţe, ei, care mănâncă de tot casele văduvelor şi de ochii lumii se roagă îndelung; aceştia vor lua mai grea osândă” (Mc 12, 38-40).

Despre fariseism, făţărnicie, păreri de sine şi multe altele asemănătoare acestora s-a mai scris şi nu vom relua aceleaşi idei. Cu prilejul acestei noi învăţături, desprinse din spusele Mântuitorului, vedem scopul lucrărilor false, izvor de interese personale. Şi pentru a împlini aceste scopuri, oamenii intereselor materiale, proprii, sunt gata în orice clipă să-şi vândă sufletul satanei pentru „blidul de linte” sau „osul” pe care-l rod.

Din învăţătura de mai sus desprindem zece mari păcate şi anume: (mai mult…)

Harul care aduce mântuire

Harul care aduce mântuire pentru omenirea căzută în păcat ne interesează atât de mult pentru că şi noi şi fiecare om venit în lume suntem sub blestem, câtă vreme nu venim cu pocăinţă, supunere şi ascultare la Acela Unul Singur, care ne poate mântui din orice nelegiuire şi urgie.

Blestemat este pământul din pricina omului căzut (cf. Fac 3, 17). Şi pentru mângâierea lui Dumnezeu făgăduieşte pe Mesia, Care va zdrobi capul şarpelui (cf, Fac 3, 15), cauza tuturor relelor în lume. (mai mult…)

„Dumnezeu e ca mine…”

Am citit despre un misionar printre sălbatici, cum se străduia să le explice pe Dumnezeu şi bunătatea-I nemărginită, dar toate ostenelile-i erau zadarnice, până-ntr-o zi când, nemaiavând alte argumente, a zis: „Dumnezeu e ca mine…” Mărturia aceasta a prins de minune, căci misionarul  trăia o viaţă sfântă, şi sălbaticii, auzind aceasta, au izbucnit în strigăte de bucurie: „Dacă Dumnezeul creştinilor e bun ca tine – strigau cu toţii în cor – şi noi vrem să fim creştini. Ne place religia Lui şi vom face tot ce ne spui…” (mai mult…)

Despre cercetarea personală

Despre cercetarea personală a stării fiecăruia Sf. Ap. Pavel ne va spune: „Iar fapta lui însuşi să şi-o cerceteze fiecare şi atunci va avea laudă dar numai faţă de sine însuşi şi nu faţă de altul; căci fiecare îşi va purta sarcina sa (cf. Gal 6, 4-5). „Iar mie să nu-mi fie a mă lăuda decât numai în Crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin Care lumea este răstignită pentru mine şi eu pentru lume. Că în Hristos Iisus nici tăierea împrejur nu este ceva, nici netăierea împrejur, ci făptura cea nouă. Şi câţi vor umbla după dreptarul acesta pace şi milă asupra lor şi asupra Israelului lui Dumnezeu! De acum înainte nimeni să nu-mi mai facă supărare, căci port în trupul meu semnele Domnului Iisus. Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu duhul vostru, fraţilor!” (Gal 6, 14-18). (mai mult…)

Prin Har suntem învredniciţi să fim părtaşi unui legământ nou şi sfânt

Prin Har suntem învredniciţi să fim părtaşi unui legământ nou şi sfânt, al unui nou aşezământ, nu al literei sau al slovei, ci părtaşi Duhului Sfânt, căci litera ucide, iar Duhul face viu (cf. II Cor 3, 6).

Prin urmare, tu cel care vrei şi te sileşti prin Har să trăieşti viaţa în Hristos-Domnul şi-n neprihănirea Lui, vei atrage asupra-ţi ura oamenilor nelegiuiţi. Izolându-te de oamenii răi şi lumeşti, căutând alte locuri, vei da peste alţii şi mai răi. Oamenii răi, înghiţiţi de slovă, vor exista totdeauna şi pretutindeni. Neghina va creşte împreună cu grâul până la seceriş (cf. Mt 13, 24-30), iar lumina se aprinde şi se pune în sfeşnic, ca să lumineze tuturor celor din casă (cf. Mt 5, 15). (mai mult…)

  • 1
  • 2
WhatsApp chat