Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
Slăvit să fie Domnul!
Home La picioarele Stăpânului meu

La picioarele Stăpânului meu

Despre cum Se arată Dumnezeu oamenilor (II)

Întrebarea a doua:

Despre cum Se arată Dumnezeu oamenilor

Ucenicul Sundar întreabă:

– Doamne, dacă Tu Te-ai arăta oam­enilor în chip văzut, ei n-ar mai avea nici o îndoială în ce priveşte Dumnezeirea Ta şi existenţa Tată­lui; toţi ar crede şi ar purcede pe drumul cel adevărat.

Domnul răspunde:

– Fiul Meu, Eu cunosc starea sufletească a oamenilor şi Mă descopăr fiec­ăruia în măsura în care el are lipsă de această descoperire. Pentru ca să călăuzesc pe oameni la viaţa cea adevărată, Eu nu puteam folosi alt mijloc mai bun decât să Mă fac om ca ei. În chipul acesta, oamenii putură să înţeleagă că Tatăl nu este o fiinţă ciudată şi înspăimântătoare; ci că El este iubire; El este ca şi ei, căci ei au fost zidiţi după chipul şi asemănarea Lui­. (mai mult…)

Despre cum Se arată Dumnezeu oamenilor

Întrebarea primă:

De ce nu Se arată Dumnezeu oamenilor în chip văzut?

Ucenicul Sundar întreabă:

– O Doamne, Izvorul vieţii, de ce nu ne împărtă­şeşti din bucuria vederii fiinţei Tale?… De ce nu Te arăţi şi oamenilor de azi în chip văzut?

Domnul răspunde:

– Fiule, fe­ricirea adevărată nu atârnă de ceea ce desluşim cu ochii noştri. Fericirea atârnă de ceea ce noi desluşim cu duhul şi cu inima noastră. Mii de oameni Mă vă­zură cu ochii în Palestina, dar ei nu fură totuşi mai fericiţi decât cei care nu M-au văzut; ei Mă vă­zură, dar nu se mântuiră! (mai mult…)

Despre păcat şi despre mântuire

Întrebarea a treia:

Despre ce este păcatul

Ucenicul Sundar întreabă:

– Ceea ce mă frământă pe mine în­deosebi este dorinţa de a afla ce este într‑a­de­văr păcatul. Cum a putut răzbi acest păcat în alcă­tuirea lumii şi împotriva lui Dum­nezeu celui atotputernic, Care a zidit lumea?

Domnul răspunde:

– Păcatul este numele cu care a fost nu­mită orice faptă pe care o să­vârşeşte un om nesocotind voia lui Dumnezeu şi urmând propria sa voie; nesocotind ceea ce este bine şi drept şi alegând ceea ce este rău şi nedrept, mulţumin­du-şi poftele sale şi lucrând după bunul său plac. (mai mult…)

Despre păcat şi despre mântuire

După cum un trup atins de lepră amorţeşte – şi de cele mai multe ori devine ne­simţitor –, tot aşa, inima şi cugetul omului molipsite de lepra păca­tului mor, pierzân­du‑şi simţirea. Bolnavul aproape nici nu-şi mai dă seama de starea lui înspăi­mântătoare şi respingătoare.

Ucenicul Sundar întreabă:

– Ceea ce mă frământă pe mine în­deosebi este dorinţa de a afla ce este într‑a­de­văr păcatul. Cum a putut răzbi acest păcat în alcă­tuirea lumii şi împotriva lui Dum­nezeu celui atotputernic, Care a zidit lumea? (mai mult…)

Sfârşitul unui vânător

Viaţa multor oameni e în chi­pul unui vânător din Tibet care avu un groaznic sfârşit. Aflân­du-se într-o zi în pădure, pe mar­ginea unui râu, văzu un fagur de miere sus, pe ramura unui arbore, şi urcă îndată să-l ia. El nu bănuia că în acea clipă viaţa lui îi era ameninţată din trei părţi deodată şi că el era într-adevăr în ghearele morţii. Sub copac, în apă, îl aştepta, cu gura căscată, un crocodil, gata să-l înghită; la spatele lui, o haită de lupi sta la pândă; iar rădăcinile copacului erau roase de viermi. Ce se întâmplă? Co­pacul dezrădăcinat se prăbuşi în apă şi vânătorul căzu pradă crocodilului.

Tot aşa, sufletul legat de trupul cel muritor gustă câtăva vreme dulceaţa înşelă­toare a păcatului. El cutreieră nepăsător şi uşu­ratic pădurea cea plină de is­pite şi primejdii a lumii ace­steia în care pândeşte diavolul, căutând să-l piardă. El nu se gândeşte că iadul abia aş­teaptă clipa să-l înghită, nici că viermii nevăzuţi ai păcatului au ros rădăcinile vieţii lui, aşa că sufletul lui se va prăbuşi în iad, pradă veşnică a lui. Dim­potrivă, cel care vine la Mine va fi izbăvit de păcat, de diavol şi de iad. Eu îi voi dărui viaţa veşnică pe care nimeni nu i-o va putea răpi (In 10, 28). (mai mult…)