Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
Slăvit să fie Domnul!
Home Sf. Nicolae Velimirovici

Sf. Nicolae Velimirovici

Știi tu oare, fiule?

De ce se închid norii când câmpiile sunt însetate de ploaie, și se deschid atunci când câmpiile nu vor ploaie?
Din pricina răutatii oamenilor, firea s-a turburat și și-a lepădat rânduiala.
Știi tu oare, fiule, de ce țarinile rodesc slab primăvara, iar vara dau recoltă proastă?
Pentru că și fiicele oamenilor își urăsc rodul pântecelor lor și îl ucid în plină creștere.
Știi tu oare, fiule, de ce izvoarele seacă și roadele pământului nu mai au gustul de odinioară?
Din pricina păcatelor oamenilor, prin care a intrat neputința în toata firea.
Știi tu oare, fiule, de ce neamul biruitor rabdă înfrângeri din pricina neînțelegerii dinlăuntru și din pricina vrajbei, și mănâncă pâinea amărâtă de lacrimi și urâciune? (mai mult…)

Simbolul de credință (Crezul) – Tâlcuire la articolul XI

Ce înseamnă expresia din Crez: „Aștept învierea morților”?

Aşteptăm învierea spirituală a păcătoşilor zi de zi, ceas de ceas. Aşteptăm ca sufletele împestriţate şi înnegrite de păcat să se albească şi să revină la viaţă prin pocăinţă. Şi noi ne bucurăm împreună cu îngerii din cer când măcar un păcătos se pocăieşte şi se întoarce la Hristos (Luca 15, 10). Ne bucurăm cu Tatăl, care găsindu-şi fiul rătăcitor a spus: „Acest fecior al meu era mort şi a înviat” (Luca 15, 24). Adesea aşteptăm acest fel de înviere şi adesea o primim.

(Sfântul Nicolae Velimirovici, Credinţa poporului lui Dumnezeu, Traducere din limba engleză: Diana Potlog, Editura Sophia, Bucureşti, 2001, pp. 49-50)  (mai mult…)

Simbolul de credință (Crezul) – Tâlcuire la articolul VIII

Articolul al VII-lea al Simbolului de Credință

96) Care este articolul al VIII-lea din Simbolul Credinţei?

„Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, care de la Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, care a grăit prin prooroci”.

97) De ce Duhul Sfânt este numit Domnul?

Este numit astfel, aşa cum Domnul este numit Tată şi Fiu. (mai mult…)

Simbolul de credință (Crezul) – Tâlcuire la articolul VII

Articolul al VII-lea al Simbolului de Credință

81) Care este articolul al VII-lea din Simbolul Credinţei?

„Şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a cărui împărăţie nu va avea sfârşit”

82) Ce ne învaţă articolul al VII-lea din simbolul credinţei?

Despre a doua venire a lui Hristos, despre judecata Sa asupra celor vii şi asupra celor morţi şi despre înfăptuirea împărăţiei Sale cvenirereşti veşnice.

83) Se va deosebi a doua venire a lui Hristos de cea dintâi?

Se va deosebi, iar fiinţele vor fi şi ele diferite. Prima Sa venire a fost în mare smerenie, spre a sluji oamenilor şi spre a Se jertfi pentru ei. A doua Sa venire va fi cu mărire şi cu slavă spre judecata oamenilor, vii şi morţi. (mai mult…)

Simbolul de credință (Crezul) – Tâlcuire la articolul V

Articolul al V-lea al Simbolului de Credință

57) Care este articolul al V-lea din Simbolul Credinţei?

„Şi a înviat a treia zi, după Scripturi”.

58) Care a fost cea mai mare biruinţă a lui Hristos?

Învierea Sa din morţi.

59) Ce a arătat mai presus de toate dumnezeirea Sa atotputernică?

Iarăşi, învierea Sa. (mai mult…)

Simbolul de credință (Crezul) – Tâlcuire la articolul IV

Articolul al IV-lea al Simbolului de Credință

47) Care este articolul al IV-lea din Simbolul Credinţei?

„Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Pilat din Pont, şi a pătimit şi S-a îngropat”.

48) Care au fost acuzatorii lui Iisus Hristos?

Preoţii evrei şi fariseii, care-L pizmuiau pe Iisus Hristos pentru că săvârşise minuni mari, pe care ei nu le-au putut săvârşi, şi pentru că poporul era mult mai apropiat de El decât de ei.

49) Cine a fost judecătorul care l-a osândit la moarte pe Iisus?

Pilat din Pont, guvernatorul roman al Palestinei, ca reprezentant al împăratului de la Roma. (mai mult…)

Simbolul de credință (Crezul) – Tâlcuire la articolul III

Articolul al III-lea  al Simbolului de Credință

31) Care este articolul al III-lea din Simbolul Credinţei?

„Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara şi S-a făcut om”

32) Pentru ce s-a pogorât Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, din cer, adică din slava şi fericirea Sa veşnică în aceasta lume a pătimirii?

Pentru oameni şi pentru mântuirea lor.

33) Care a fost pricina pogorârii Lui din ceruri? Ce L-a mişcat?

Mila şi iubirea Sa nemărginită faţă de oameni. (mai mult…)

Simbolul de credință (Crezul) – Tâlcuire la articolul II

Articolul al II-lea al Simbolului de Credință

24) Care este articolul al II-lea din Simbolul Credinţei?

„Şi întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut. Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.”

25) Ce înseamnă numele „Iisus Hristos”?

„Iisus” înseamnă „Mântuitor”, căci El a venit să mântuiască pe oameni de Satana, de păcate şi moarte. „Hristos” înseamnă „Uns” (împărat, Arhiereu, Prooroc).

26) În ce chip este Iisus Hristos – Fiul lui Dumnezeu?

El este unicul Fiu al lui Dumnezeu Tatăl, născut, nu făcut. (mai mult…)

Simbolul de credință (Crezul) – Tâlcuire la articolul I

Tâlcuirea simbolului de credință  – Articolul I al simbolului de credință

4) Care este articolul I din Simbolul Credinţei?

„Cred într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor”

5) De ce credem întru Unul Dumnezeu?

Deoarece numai Unul este Dumnezeu cu adevărat.

6) Cum este natura lui Dumnezeu?

Dumnezeu este duh, nemărginit, neschimbător, necuprins, veşnic, fără început şi fără sfârşit. (mai mult…)

WhatsApp chat