4 noiembrie – Psalmul 119, v. 157: Dar eu nu mă depărtez

Adâncirea tot mai stăruitoare a sfintelor învăţături ale Cuvântului dumnezeiesc

şi descoperirea tot mai fericită a frumuseţii şi adevărului cuprinse în Hristos,

statornicesc în sufletul credincios şi ascultător de Dumnezeu o aşa hotărâre înaltă şi puternică de a trăi cu totul în lumina îndrumărilor lui Dumnezeu, încât nimic nu l-ar mai putea face să se depărteze de ele.

Oricât de mulţi ar fi prigonitorii

şi oricât de îndelungată vreme ar continua prigonirile împotriva sa şi a credinţei sale, şi a Mântuitorului său,

iubitorul şi ascultătorul lui Hristos nu se va îndepărta întru nimic de învăţăturile Domnului!

Oricât de mulţi ar fi potrivnicii, tulburătorii, dezbinătorii şi călcătorii acestei învăţături, sufletul cel statornic nu se va depărta de ele niciodată.

Nici nu le va înlocui, nici nu le va răstălmăci, ci le va ţine întocmai cum le-a primit de la înaintaşii săi.

Şi în litera, şi în duhul lor.

Şi cu fapta, şi cu cuvântul.

Nici mai adăugând, nici mai scăzând nimic din ele (Deut. 4, 2 şi 12, 32; Apoc. 22, 18-19).

 

Pentru statornicia credinţei şi a ascultării de învăţătura de la început (1 Ioan 2, 24),

cele două mari primejdii din afară pot veni numai prin prigonitori şi prin potrivnici.

Prin prigonitorii tirani, asupritori şi nedrepţi.

Şi prin potrivnicii vicleni, prefăcuţi, dezbinători şi hrăpăreţi.

Prigonitorii vin cu porunci şi cu măsuri asupritoare, chinuitoare şi nemiloase.

Iar potrivnicii vin cu învăţături false, cu duhuri amăgitoare, cu evanghelii deosebite (Gal. 1, 7-9).

Prin amândouă aceste oştiri satanice, vrăjmaşul caută să-l depărteze pe cel credincios de învăţăturile sale, prin care sufletul lui a primit lumina şi binefacerea naşterii din nou şi a împărtăşirii cu Hristos.

 

Dar vină oricâţi şi cu orice mijloace,

căci pentru sufletul care a gustat din Mana cea ascunsă (Apoc. 2, 17)

şi din fericirea părtăşiei cu Hristos,

nu mai poate fi nimic în stare a-l despărţi de Hristos, adică de învăţăturile Sale şi de credincioşia Sa! (Rom. 8, 39).

Puterea şi bucuria ascultării lui statornice sunt nespus mai mari decât orice ameninţări sau promisiuni.

Iar harul lui Dumnezeu îl va ferici şi înrădăcina de nebiruit.

 

O, sufletul meu şi fiul meu, binecuvântează-L neîncetat pe Domnul pentru învăţăturile Sale

prin care te-a chemat, te-a luminat şi pe tine şi te-a învrednicit de cunoaşterea şi de mântuirea Lui!

Rămâi şi tu alipit de aceste dumnezeieşti învăţături, ţinele întocmai

şi apărăle totdeauna cu toată hotărârea ta şi cu tot curajul şi statornicia cea curată a vieţii tale, apărăle hotărât şi plin de curaj în faţa oricăror prigonitori şi potrivnici, ca să te bucuri odată şi tu de răsplata promisă prin ele!

 

Doamne Iisuse, Credinciosul nostru Dumnezeu şi Mântuitor,

Care ne-ai adus învăţăturile mântuirii

şi Care ai avut milă ca ele să ajungă până la urechile şi până la inimile noastre, fii binecuvântat!

Te rog, Doamne Iisuse, să-mi dăruieşti şi mie o tot mai mare dragoste de aceste învăţături sfinte,

pentru a le căuta, a le dori şi a le asculta din tot sufletul meu, în toate zilele vieţii mele.

Nu mă lăsa, Doamne, niciodată fără lumina lor în nici o împrejurare,

ci fă ca ele să-mi fie nu numai călăuza cea mai iubită şi ascultată,

ci şi comoara de care inima mea să-mi fie alipită cel mai mult.

 

Fă, Doamne Iisuse, ca dragostea şi alipirea mea de învăţăturile Tale să mă facă atât de statornic şi de hotărât, încât nici un prigonitor să nu mă poată smulge

şi nici un potrivnic să nu mă poată dezlipi de lângă ele.

Căci ele sunt toată bucuria mea cea mai curată

şi numai rămânând credincios şi ascultător acestora, sunt plin de bucurie şi de siguranţă pe cărările mele.

Amin.

 

*

*   *

 

Cuvinte înţelepte:

 

De te-opreşti la ascultarea de Cuvântul cel curat,

nu te vei grăbi pe calea spre ispită şi păcat!

Lasă un răspuns