Mărturii Meditaţii

Alcoolul în istoria mântuirii lui Lot / AZ ALKOHOL, LÓT MEGMENTÉSÉNEK TÖRTÉNETÉBEN

Locul cel mai urât din Biblie ne arată              ce poate face diavolul cu ajutorul alcoolului.

Sfânta Scriptură este o carte plină de adânci şi neîntre­cute învăţături sufleteşti. Între altele, Scriptura ne arată că oriunde a fost – şi este – vorba despre mântuirea su­fletului, acolo aleargă şi diavolul. Domnul Iisus a venit în lume să mântuiască pe tot omul. Diavolul aşijderea alear­gă şi lucrează să piardă pe tot omul.

Din potopul cel de apă scăpaseră numai Noe şi familia sa; din potopul cel de foc al Sodomei şi Gomorei scăpaseră numai Lot şi fetele sale. Dar şi într-un loc şi în­tr-altul, diavolul a alergat să piardă şi pe aceşti scăpaţi. Pe Noe, diavolul l-a smintit cu alcoolul, cu beţia.

Diavolul îşi probează armele. Beţia o probase cu Noe şi proba ieşise cu bine. El se apropie acum şi de Lot cu aceeaşi înşelăciune. „Iar Lot – ne spune Biblia – s-a te­mut să rămână în Ţoar (unde se rugase de îngeri să-l lase). A rămas pe munte şi a locuit într-o peşteră cu cele două fete ale sale“. În această peşteră s-a petrecut cea mai urâtă istorie din toată Biblia. „Fetele lui Lot, temându-se că vor rămâne fără copii, au îmbătat cu vin pe tatăl lor şi s-au împreunat, noaptea, cu el“ (Fac. 19, 30-35).

Ah, ce lucru grozav a făcut şi aici diavolul cu aju­torul alcoolului! Ah, cum a stricat şi aici mântuirea ce­lor trei suflete cu ajutorul alcoolului! Ah, ce loc urât este acesta în Sfânta Scriptură! Sunt unele glasuri care zic: acest loc trebuie scos din Biblie. Din Biblie trebuie scoase locurile cele urâte. Tot aşa şi duşmanii Sfintei Scripturi arată toate locurile urâte din Biblie (So­lomon cu femeile, păcatul lui David cu femeia lui Urie, păcatul lui Lot cu fetele sale etc.) şi zic: „iată aceasta este cartea voastră cea sfântă… o carte plină de desfrâ­nări“. Se află chiar şi unii dintre oamenii bisericii care spun că din Biblie ar trebui scoase părţile urâte.

Ah, ce mare greşeală ar fi aceasta! Noi strigăm sus şi tare că aceste locuri îşi au tot rostul lor, tot înţelesul lor şi tot locul lor în Sfânta Scriptură. Ele fac parte din integritatea Bibliei. Sfânta Scriptură ne arată deoparte toată calea şi toată lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o de-a lungul veacurilor pentru mântuirea noastră, a păcăto­şilor. Dar, de altă parte, Scriptura ne arată şi toate încer­cările şi înşelăciunile ce le-a făcut Satana de-a lungul vea­curilor pentru pierzania omului.

Scriptura ne arată urmele Domnului, dar, pe de altă parte ne arată şi urmele diavolului. Locurile cele urâte din Bi­blie sunt urmele diavolului. În aceste locuri, Scriptura ne arată urmele diavolului, ne arată pe diavolul şi înşelăciu­nile ce le foloseşte.

Eu cred că aceste locuri nu numai că nu trebuie scoase din Biblie, ci, dimpotrivă, ele trebuie arătate cu degetul.

Ele trebuie arătate oamenilor cu strigarea: „Uitaţi-vă, oameni buni, la urmele diavolului, uitaţi-vă, cu ce fel de înşelăciuni a lucrat Satana în curgerea vremilor… Scriptura vă arată apucăturile şi înşelăciunile pe care le-a folosit diavolul, ca să vă feriţi de ele…“.

Diavolul ar râde cu hohot dacă cineva ar scoate din Biblie urmele lui. Diavolul tocmai asta ar dori: să i se şteargă urmele şi înşelăciunile, pentru ca oamenii să se ferească mai puţin, şi el să-i poată înşela mai uşor.

Locurile cele urâte din Biblie ne arată urmele diavolului. Urâte sunt aceste urme; urât trebuie să fie şi diavolul!

În acest înţeles pune Scriptura în faţa noastră locul cel urât cu desfrânarea fetelor lui Lot. În primul rând, ne arată acest loc sfârşitul grozav al vieţii lui Lot care nu se ferise de la început de aluatul stricăciunii. Lot se ames­tecase cu răul cetăţilor şi iată ce urmare grozavă a avut acest amestec. Îngerii l-au târât afară din focul pierzării, dar cu sufletul nu l-au putut scoate cu totul din strică­ciune. Ah, sărmane Lot, cum te lăsară îngerii din mână, iată ce făcuşi! Te scoaseră îngerii dintr-o Gomoră şi întraşi în alta tot atât de rea; te scoaseră dintr-un foc şi intraşi în altul, tot atât de grozav. Da, da, pentru că tu erai ameste­cat cu stricăciunea. N-ai rupt-o cu totul de duhul cel rău al cetăţilor şi iată pe urmă la ce ajunseşi.

Locul acesta strigă pe noi: rupeţi-vă cu totul de „du­hul cel rău al acestei lumi“, ţineţi-vă departe de modele şi stricăciunile acestei lumi… „Fiii Domnului“, nu vă ames­tecaţi cu „fiii oamenilor“!

Locul acesta strigă apoi pe noi: „Creş-tinilor, feriţi-vă de alcool!“. Iată ce lucru grozav a făcut şi aici diavolul cu ajutorul alcoolului. Pagina cea mai urâtă din Biblie este o mărturie despre ce poate face alcoolul şi este o strigare să ne ferim de alcool.

Am arătat la timpul său, ce urmări grozave a avut beţia lui Noe. Din această beţie a răsărit vrăjmăşia dintre fiii lui şi neamurile pământului.

Tot atât de grozave urmări au ieşit şi din beţia lui Lot. Biblia ne spune că din zămislirea fetelor lui a ieşit neamul Amoniţilor şi Moabiţilor (Fac. 19, 37-38). Ei bine, cine au fost aceste neamuri? Căutaţi în Biblie şi îi veţi afla pe aceşti Amoniţi şi Moabiţi pe tot locul luptân­du-se contra fiilor lui Dumnezeu şi contra planurilor lui Dumnezeu.

Din beţia lui Lot au ieşit, aşadar, nişte fii ai diavo­lului. Beţia lui Lot a dat nişte bravi luptători pentru îm­părăţia iadului.

Tot atât de grozave sunt urmările beţiei şi azi. Prin beţie ajung oamenii fiii diavolului, fiii pierzării. Prin beţie îşi recrutează diavolul luptători pentru împărăţia sa. Prin beţie se fac cele mai spurcate şi urâte păcate.

Iisuse, preascumpul meu Mântuitor! Îţi mulţumesc că m-ai ajutat să scap din Sodoma şi Gomora pieirii sufleteşti.

Te rog însă ajută-mă mai departe şi fii cu mine mai departe căci atacurile vrăjmaşului sunt multe, iar eu sunt singur şi slab. Fii cu mine, scumpul meu Mântuitor, căci lumea e plină de „peşterile“ ispitelor şi înşelăciunilor.

Sodoma și Gomora / Iosif Trifa, Editura «Oastea Domnului» – Sibiu, 1998

* * *

A Bibliának ez a  része a legvisszatetszőbb leírása annak, hogy mit tehet a sátán az alkohol segítségével

A Biblia tele van felülmúlhatatlan lelki bölcsessé­gekkel. A Biblia megmutatja, hogy bárhol esik szó a megmentésről, üdvösségről, ott jelen van a sátán is. Az Úr Jézus Krisztus eljött a világba, hogy megmentsen minden embert. A sátán viszont azon igyekszik és munkálkodik, hogy minden embert elkárhoztasson.

Az özönvízből csak Noé és családja menekült meg: Sodoma és Gomora pusztulásából csak Lót és leányai menekültek meg. Mindkét esetben viszont a sátán igyekezett elkárhoztatni a megmentetteket. Noét a sátán megbolondította az alkohollal, az ivászattal.

A sátán kipróbálja a fegyvereit. Az ivászatot kipróbáltatta Noéval és a próba „jól” sikerült. Ő most Lóthoz is közeledik és igyekszik őt is becsapni. A Biblia ezt mondja: „Lót fölment Cóarból, és letele­pedett két leányával együtt a hegyen, mert félt Cóarban lakni [holott ő kérte az angyalokat, hogy odame­nekülhessen]. Egy barlangban lakott két leányával együtt. Egyszer a nagyobbik leánya ezt mondta a kisebbiknek: Apánk öreg, és nincs ezen a földön férfi, aki hozzánk bejönne az egész föld szokása szerint. Gyere, itassuk le apánkat borral, háljunk vele, és támasszunk apánktól utódot. Leitatták tehát az apjukat borral még azon az éjszakán, és bement a nagyobbik, és az apjával hált. Lót pedig mit sem tudott leánya lefekvéséről és fölkeléséről. Másnap azt mondta a nagyobbik a kisebbiknek: A múlt éjjel én háltam az apámmal. Itassuk le borral ma éjjel is, és menj be te, hálj vele, hogy utódot támasszunk apánktól. Azon az éjszakán is leitatták az apjukat borral, és a kisebbik is vele hált. Lót pedig mit sem tudott leánya lefekvéséről és fölkeléséről.” (1 Móz. 19, 30-35)

Ó, micsoda szörnyű dolgot követett el itt is a sátán az alkohol segítségével! Itt is látszik, hogyan rontotta el ennek a három léleknek a megmentését az alkohol segítségével! Micsoda „rondaság” ez a történet a Bibliában. Egyesek azt mondják: ezt a történetet ki kell venni a Bibliából. A Szentírásból ki kell venni a ronda történeteket! Ugyanígy a Szent Biblia ellenségei is rámutatnak a Biblia ronda történeteire (Salamon a feleségeivel, Dávid bűne Uriás feleségével, Lót vétke a leányaival stb.), és ezt mondják: „íme, ez lenne a ti szent könyvetek…, egy olyan könyv, amely tele van romlottsággal”. Sajnos, a templomba járók között is vannak olyanok, akik ugyanezt hangoztatják.

Ó, micsoda nagy hiba lenne ez! Mi felkiáltunk és nemtetszésünknek adunk hangot, mert ezeknek a történeteknek igenis helyük van a Bibliában. Ezek a történetek a Biblia feddhetetlenségének a részei. A Szentírás egyrészt megmutat nekünk minden utat és minden dolgot, amit az Isten elkészített az idők folyamán, a mi bűnös lelkünk megmentésére. Másrészt a Szentírás megmutatja az összes kísértést és félre­vezetést, amit a sátán követett el az idők folyamán az emberiség elpusztítása érdekében.

A Szentírás megmutatja egyfelől az Úr útjait, de másfelől megmutatja a sátán útjait is. A Biblia „csúnya” részei a sátán következményei. Ezeken a helyeken a Szentírás megmutatja a sátán útjait, megis­merteti a sátánt és az általa alkalmazott csalárdságokat.

Én azt hiszem, hogy ezeket a történeteket nemhogy nem kell kivenni a Bibliából, épp ellenkezőleg, rá kell mutatni, mondván: „Jóemberek, figyeljétek a sátánt, figyeljétek, hogyan vezette félre az embereket az idők folyamán… A Biblia azért mutatja meg ezeket a csalárdságokat, amelyeket a sátán felhasznált, hogy óvakodjatok tőlük…”

A sátán nagyot kacagna, ha valaki kivenné a Bibliából ezeket a történeteket, amelyek az ő „munkásságát” mutatják be. A sátán pontosan azt szeretné, hogy eltöröltessék a munkálkodása és a csalárdságai is, azért, hogy az emberek kevésbé óvakodjanak tőle és ezáltal, könnyebben rászedhesse az embereket.

A Biblia „ronda történetei” megmutatják nekünk a sátán szörnyű munkálkodását. Szörnyűek ezek a munkálkodások, szörnyű maga a sátán is.

Ebben az értelemben mutatja meg nekünk a Biblia azt a „ronda”, vagy úgy is mondhatjuk „csúnya” történetet, amelyben bűnt követnek el Lót lányai. Legelőször megmutatja nekünk ez a „ronda történet” azt a Lótot, amelyik kezdettől fogva nem óvakodott a „romlottság kovászától”. Lót elkeveredett a városban eluralkodott romlottsággal, és íme, milyen szörnyű következménye lett ennek az elkeveredésnek, elvegyü­lésnek. Az angyalok kivonszolták a pusztító tűzből, de a lelkét nem tudták teljesen „kivenni” a romlottságból. Ó, szegény Lót, mihelyt az angyalok elengedték a kezét, íme mit csinált! Kivezették egy Gomorából és egy hasonlóba ment be, kivezették egy pusztítótűzből és egy másik hasonlóan szörnyűbe esett bele. Igen-igen, azért, mert Lót elkeveredett a romlottsággal. Nem szakított végérvényesen a romlottság rossz lelkével, amely a városra volt jellemző, és íme hová jutott.

Ez a történet keményen figyelmeztet bennünket: szakadjatok el teljesen „ennek a világnak a gonosz lelkétől”, tartsátok távol magatokat ennek a világnak romlottságától és rossz szokásaitól… Az „Úr gyerme­kei”, ne keveredjetek el a „világ gyermekeivel”!

Ez a történet aztán még ránk szól: „Hívő keresz­tények, óvakodjatok az alkoholtól!” Íme, ebben a történetben is milyen szörnyű dolgot művelt a sátán az alkohol segítségével. A Bibliának ez a „legrondább része” bizonyságtétel arról, hogy mit tehet az alkohol, és egyúttal figyelmeztetés minden ember számára, hogy óvakodjon az alkoholtól.

Korábban már bemutattam, hogy milyen szörnyű következményei voltak Noé ittasságának. Ebből az „ittasságból” sarjadt ki az ellenségeskedés a fiai között és a föld nemzetségei között.

Hasonló szörnyűségek követték Lót részegeske­déseit is. A Biblia elmondja, hogy ezekből a terhessé­gekből lettek az ammoniták és a moabiták ősatyjai (1 Móz. 19, 37-38). Igen-igen, de nézzük csak meg, hogy kit is voltak ezek a nemzetek? Keressétek meg a Bibliában és meg fogjátok találni ezeket az ammo­nitákat és moábitákat, akik állandóan hadakoztak Isten gyermekei és Isten tervei ellen.

Lót részegségéből tehát olyan gyermekek szüle­ttek, akik a sátán gyermekei lettek. Lót részegsége olyan kiváló harcosokat adott, akik a pokol birodal­mának harcosai lettek.

Ugyanilyen szörnyű következményei vannak ma is az italozásnak. Az italozást követően az emberek a sátán fiaivá, a pusztulás fiaivá lesznek. Az ittasság által toboroz ma is a sátán birodalma számára harcosokat. Az ittasság által követik el az emberek a legszörnyűbb és legmocskosabb bűnöket.

Jézus Krisztus, szeretett Megváltóm! Köszönöm, hogy megmentettél a lelki pusztulás Sodomájából és Gomorájából.

Kérlek, a továbbiakban is legyél segítségemre, és legyél velem, mert az ellenség támadásai nyomasztóak és én egyedül érzem magam és gyenge vagyok. Kérlek, legyél velem, drága Megváltóm, mert a világ tele van olyan „barlangokkal”, amelyekben a bűn elhatalma­sodott.

Sodoma és Gomora / Iosif Trifa. – Sibiu : Oastea Domnului, 2009

Fordította: Juhász Tibor / Lektorálta: Patkás György / Segédkezett: Juhász Roland; Juhász Evelin

Următorul articol va fi publicat pe 17 februarie 2020
A következő cikket 2020.február 17 -án teszik közzé

Lasă un răspuns