Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
Slăvit să fie Domnul!
Home Dreptarul învăţăturii sănătoase

Dreptarul învăţăturii sănătoase

Dreptaru-nvăţăturii sănătoase

Dreptaru-nvăţăturii sănătoase,
Iisus iubit, ni-e Sfântul Tău Cuvânt,
şi-n lupta împlinirii-i credincioase
stă fericirea sufletului sfânt.

Puterea lui veghindu-ne cărarea,
iubirea lui fiindu-ne îndemn,
sfinţirea lui ne va-nsoţi lucrarea
şi harul lui, al frunţii noastre semn.

Credinţa lui, crescându-ne curată
în rodul ei ajuns desăvârşit,
va fi-mplinirea noastră-adevărată
şi slava noastră fără de sfârşit.

Hristos e-a noastră Veşnică Avere,
Hristos, rodirea noastră-n Duhul Sfânt,
Hristos e-a noastră Viaţă şi-Nviere,
Hristos, cerescul nostru Legământ.

Dreptaru-nvăţăturii sănătoase,
ajută-ne, Iisuse, să-l ţinem,
ca la sfârşitul luptei credincioase
Cununa răsplătirii s-o avem!…

de Traian Dorz

Ce spune Părintele Iosif Trifa despre rugăciune

Rugăciunea este puterea sufletului nostru în lupta pentru mântuire.

Nu mulţimea vorbelor face rugăciunea bună, ci duhul, puterea şi căldura din ea.

Rugăciunea nu poate petrece laolaltă cu păcatul. Că ori rugăciunea va omorî păcatul, ori păcatul va omorî rugăciunea.

Numai cu ajutorul Duhului Sfânt putem coborî foc în rugăciunile noastre.
Numai cu ajutorul Duhului Sfânt noi învăţăm a ne ruga.

Rugăciunea cea adevărată trebuie să aibă două izvoare: pe Domnul Iisus şi Jertfa Lui şi pe Duhul Sfânt cu Focul cel ceresc.

Rugăciunea cea cu putere este numai aceea care vorbeş-te prin Jertfa Crucii de pe Golgota, prin acest minunat „telefon“ ce ni l-a lăsat nouă Dumnezeu ca să vorbim cu El.

Să ne rugăm în Numele lui Iisus cel Răstignit… să cerem totul prin sângele Lui… să-L rugăm pe El, Care S-a răstignit pentru noi şi păcatele noastre, să prezinte rugăciunile noastre în faţa Tatălui Ceresc.

Când te rogi, trebuie să stai în faţa lui Dumnezeu cu toa-tă fiinţa ta, cu toată inima ta şi cu tot sufletul tău.

din cartea „Dreptarul învăţăturii sănătoase”

Despre post și rugăciune- Dreptarul Învățăturii Sănătoase, citire

Despre Post: „Nu ştiţi voi postul care Îmi place? zice Domnul. Rupeţi lanţurile nedreptăţii, dezlegaţi legăturile jugului, daţi drumul celor asupriţi şi sfărâmaţi jugul lor…” (Isaia 58, 4-7).

„….. acest neam de demoni nu iese decât cu rugăciune şi cu post” (Matei 17, 21).”…să vă îndeletniciţi cu postul şi cu rugăciunea…, ca să nu vă ispitească Satana din pricina neînfrânării voastre” (I Cor. 7, 5).”

„Postul este binecuvântarea familiilor, tatăl sănătăţii, călăuza tinereţii, podoaba bătrânilor, bunul tovarăş al călătorilor, oaspetele cel sigur şi bun al soţilor.” Sf. Vasile cel Mare

„Postul cel adevărat nu stă atât în lepădarea de mâncăruri, cât în lepădarea de păcate” Sf. Ioan Gură de Aur (mai mult…)

DESPRE SFINŢI

DREPTARUL INVATATURII SANATOASE-500x500Ce spune Sfânta Scriptură

„Şi cei înţelepţi vor lumina ca strălucirea cerului şi cei ce vor fi îndrumat pe mulţi pe calea dreptăţii vor fi ca stelele în vecii vecilor” (Daniel 12, 3).
„Atunci va veni Domnul Dumnezeul meu şi toţi sfinţii împreună cu El” (Zaharia 14, 5).
„Atunci cei drepţi vor străluci ca soarele în Împărăţia Tatălui lor” (Matei 13, 43).
„Căci Irod se temea de Ioan, ştiindu-l bărbat drept şi sfânt, şi-l ocrotea” (Marcu 6, 20).
„Iar tu, pruncule, Prooroc al Celui Prea Înalt te vei chema, că vei merge înaintea feţei Domnului, ca să găteşti căile Lui” (Luca 1, 76).
„Au nu ştiţi că sfinţii vor judeca lumea? (I Cor. 6, 2).
„Taina cea din veci ascunsă neamurilor, iar acum descoperită sfinţilor Săi” (Col. 1, 26). (mai mult…)

Despre conștiința răspunderii

„Satana nu are vacanţă niciodată, nici vara, nici iarna, nici ziua, nici noaptea. De aceea şi tu, frate credincios şi lucrător al Domnului, fii treaz în orice vreme şi nu-ţi înceta niciodată nici lucrul tău, nici rugăciunea ta.

E mai uşor să te aperi de ispită când vine ca un leu răcnind împotriva ta decât atunci când vine moale ca o pisică ori foşnind ca un şarpe. Deci veghează întotdeauna şi roagă-te neîncetat.

Cea mai mare primejdie pentru un ostaş şi un lucrător al Domnului este moleşeala şi lenea, somnul cel duhovnicesc. De aceea ţineţi-vă trează totdeauna inima şi tot ce faceţi să fie făcut cu tot cugetul curat, ca pentru Hristos. (mai mult…)

Cine este un necinstitor al Sfinţilor nu este un ostaş al Domnului.

Ce spune Părintele Iosif Vieţile Sfinţilor şi istoria martirilor creştini sunt pline de măreţe dovezi despre mărturisirea lui Hristos. Dragostea lor pentru Mântuitorul nostru Iisus Hristos n-a biruit-o nici sabia, nici foametea, nici chinurile, nici moartea, nici puterile veacului de acum, nici cele ale celui viitor. De aceea şi slava lor la Dumnezeu este şi va fi tot atât de mare.

Sfinţii creştinismului sunt vitejii ostaşi biruitori ai Domnului şi Mântuitorului Hristos. Pildele lor sunt pentru noi, ostaşii Domnului, un mare îndemn şi un mare ajutor în luptele şi biruinţele noastre pentru Hristos. Iar rugăciunile lor sunt un sfânt sprijin pentru sufletele noastre. (mai mult…)

DESPRE RUGĂCIUNE

Traian Dorz - rugaciunedin “Dreptarul Învăţăturii Sănătoase” de Traian Dorz

Ce spune Sfânta Scriptură

„Când vă rugaţi, nu spuneţi multe ca neamurile, că ele cred că în multa lor vorbărie vor fi ascultate“ (Matei 6, 7-13).
„Şi toate câte veţi cere, rugându-vă cu credinţă, veţi primi“ (Matei 21, 22).
„Privegheaţi şi vă rugaţi, ca să nu intraţi în ispită“ (Matei 26, 41).
„Iar când staţi de vă rugaţi, iertaţi orice aveţi împotriva cuiva, ca şi Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greşelile voastre“ (Marcu 11, 25).
„…Ucenicii lui Ioan postesc adesea şi fac rugăciuni“ (Luca 5, 33).
„Şi le spunea o pildă cum trebuie să se roage totdeauna şi să nu-şi piardă nădejdea “ (Luca 18, 1).
„Privegheaţi dar în toată vremea, rugându-vă ca să vă întăriţi să scăpaţi de toate acestea care au să vină şi să staţi înaintea Fiului Omului“ (Luca 21, 36).
„Toţi aceştia, într-un cuget, stăruiau în rugăciune…“ (Fapte 1, 14).
„Deci Petru era păzit în temniţă şi se făcea necontenit rugăciune către Dumnezeu pentru el, de către Biserică“ (Fap-te 12, 5).
„La rugăciune stăruiţi“ (Rom. 12, 12). (mai mult…)

Despre adunarea frăţească

din „Dreptarul Învăţăturii Sănătoase” de Traian Dorz

Ce spune Sfânta Scriptură

„Spune-voi numele Tău fraţilor mei; în mijlocul adunării Te voi lăuda” (Ps. 21, 24).

„Lăuda-Te-voi, Doamne, în adunarea mare, întru popor numeros Te voi lăuda” (Ps. 34, 17).

„Iată acum ce este bun şi ce este frumos, decât numai a locui fraţii împreună” (Ps. 132, 1).

„Că unde sunt doi sau trei adunaţi în Numele Meu, acolo sunt şi Eu în mijlocul lor” (Matei 18, 20).

„Dacă avem slujbă, să stăruim în slujbă; dacă unul învaţă, să se sârguiască în învăţătură” (Rom. 12, 7).

„Şi aceasta poruncindu-vă, nu vă laud, fiindcă voi vă adunaţi nu spre mai bine, ci spre mai rău” (I Cor. 11, 17).

„Când vă adunaţi împreună, fiecare din voi are psalm, are învăţătură, are descoperire, are limbă, are tălmăcire: toate spre zidire să se facă” (I Cor. 14, 26).

„Ca în toate Bisericile sfinţilor, femeile voastre să tacă în biserică, căci lor nu le este îngăduit să vorbească, ci să se supună, precum zice şi Legea” (I Cor. 14, 34).

„Cuvântul lui Hristos să locuiască întru voi cu bogăţie. Învăţaţi-vă şi povăţuiţi-vă între voi cu toată înţelepciunea. Cântaţi în inimile voastre lui Dumnezeu, mulţumindu-I în psalmi, în laude şi în cântări duhovniceşti” (Col. 3, 16).

„Vorba voastră să fie totdeauna plăcută, dreasă cu sare, ca să ştiţi cum trebuie să răspundeţi fiecăruia” (Col. 4, 6).

„Fără să părăsim Biserica noastră, precum le este obiceiul unora… Căci dacă păcătuim cu voia noastră după ce am luat cunoştinţă de adevăr, nu mai rămâne pentru păcate nici o jertfă, ci o înfricoşată aşteptarea a Judecăţii şi iuţimea focului care va mistui pe cei potrivnici” (Evrei 10, 25-27).

Ce spun Sfinţii Părinţi

„Mare lucru este adunarea la un loc a celor credincioşi, căci ea lucrează aprinderea dragostei şi din ea se nasc toate bunurile. Căci nu este nici un bun care să nu vină de la dragostea din Hristos”. Sf. Ioan Gură de Aur – Omilia 19, Evrei

„Adunările creştine se ţin Duminica, deoarece aceasta este prima zi când Dumnezeu, după ce transformase întunericul şi materia, a creat lumina. Apoi pentru că în această zi (Duminica) Iisus Hristos Mântuitorul nostru S-a sculat din morţi”. Sf. Iustin Martirul (mai mult…)

Despre creşterea copiilor

din „Dreptarul Învăţăturii Sănătoase” de Traian Dorz

Ce spune Sfânta Scriptură
„În ce chip miluieşte tatăl pe fii, aşa a miluit Domnul pe cei ce se tem de El” (Ps. 102, 13)

„Fiii tăi ca nişte vlăstare tinere de măslin, împrejurul mesei tale” (Ps. 127, 3)

„Ascultă, fiul meu, învăţătura tatălui tău şi nu lepăda îndrumările maicii tale” (Pilde 1, 8 )

„Cununa bătrânilor sunt nepoţii, iar mărirea fiilor sunt părinţii lor” (Pilde 17, 6)

„Pedepseşte pe feciorul tău cât mai este nădejde (de îndreptare), dar nu ajunge până acolo ca să-l omori”(Pilde 19, 18)

„Deprinde pe tânăr cu purtarea pe care trebuie s-o aibă; chiar când va îmbătrâni nu se va abate de la ea” (Pilde 22, 6)

„Hrănit-am feciorii şi i-am crescut, dar ei s-au răzvrătit împotriva mea” (Isaia 1, 2)

„Părinţii au mâncat aguridă şi copiilor li s-au strepezit dinţii” (Iezec. 18, 2)

„Adevărat zic vouă: De nu vă veţi întoarce şi de nu veţi fi precum pruncii, nu veţi intra în împărăţia cerurilor”(Matei 18, 3)

„Vedeţi să nu dispreţuiţi pe vreunul din aceşti mici, că zic vouă: că îngerii lor, în ceruri, pururea văd Faţa Tatălui Meu, Care este în ceruri” (Matei 18, 10)

„Lăsaţi copiii şi nu-i opriţi să vină la Mine, că a unora ca aceştia este împărăţia cerurilor” (Matei 19, 14)

„Şi voi, părinţilor, nu întărâtaţi la mânie pe copiii voştri, ci creşteţi-i în învăţătura şi certarea Domnului” (Efes. 6, 4)

„Copiilor, ascultaţi de părinţii voştri întru toate, căci aceasta este bine-plăcut Domnului. Părinţilor, nu aţâţaţi la mânie pe copiii voştri, ca să nu se deznădăjduiască” (Col. 3, 20-21)

„Şi fiindcă de mic copil cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să te înţelepţească spre mântuire, prin credinţa cea întru Hristos Iisus” (II Tim. 3, 15)

Ce spun Sfinţii Părinţi
„Părinţii care nu-şi cresc copiii în frica lui Dumnezeu îi nasc pentru o viaţă trecătoare şi îi împing în moartea veşnică.” Fericitul Ieronim

„Ai ştiut să-ţi naşti copiii? Să ştii să-i şi creşti cum trebuie. Pentru ca să porţi cu vrednicie numele de părinte, iar fiii tăi să te cinstească.” Sf. Tihon (mai mult…)

  • 1
  • 2
WhatsApp chat