Home Pe urmele Mântuitorului

Pe urmele Mântuitorului

Cu Domnul spre Ierusalim, în Duminica Floriilor

O, Iisuse, Scumpul meu Mântuitor! Mă alătur şi eu sufleteşte în această gloată ca un umil însoţitor al Tău. Învredniceşte-mă, Mântuitorule, şi pe mine să merg pe calea sfintelor Tale patimi, învredniceşte-mă, Doamne, şi-mi dă dar să pot atrage şi pe alţii în acest drum al mântuirii noastre sufleteşti.

Convoiul pleacă din Betania spre Ierusalim. În frunte merge Mântuitorul „călare pe mânzul asinei”. Merge ca o lumină pe care răutatea omenească n-o mai poate acoperi; merge ca o biruinţă pe care răutatea cărturarilor şi fariseilor n-o mai poate opri.

Apostolii păşesc în urmă tăcuţi, trişti şi îngânduraţi. De o săptămână încoace Mântuitorul le-a spus mereu tot lucruri grozave, prevestitoare de lucruri mari „pe care ei nu le înţeleg”.

Convoiul iată ajunge în dealul Măslinilor. Betania stă spre răsărit de la Ierusalim, după muntele numit al Măslinilor, la o depărtare cam de opt kilometri de Ierusalim.

Când, venind dinspre Betania, te iveşti în vârful Muntelui Măslinilor dintr-o dată se vede jos în faţă întreg Ierusalimul şi jurul lui. Din vârful muntelui, calea spre Ierusalim duce în jos, trecând peste valea Chedronului. Spre orientarea cititorilor dăm pe pagina 133 fotografia cu Muntele Măslinilor pe unde a venit Mântuitorul în Duminica Floriilor. (mai mult…)

error

Pe urmele Mântuitorului – După înviere, lisus Se arată apostolilor

PE URMELE MANTUITORULUI-250x250După Sfântă Învierea Sa, Mântuitorul S-a arătat în mai multe rânduri apostolilor Săi, ca să întărească în ei credinţa învierii şi a biruinţei. S-a arătat celor doi învăţăcei care mergeau în drum spre Emaus (Luca 24). S-a arătat apostolilor când erau strânşi la un loc, şi Toma nu era cu ei. L-a convins pe Toma cu ranele cuielor Sale. Locul unde S-a arătat Iisus celor 12 apos­toli şi lui Toma este tot acolo unde s-a ţinut Cina cea de Taină (despre care am vorbit pe larg la vremea sa).

Pe locul unde Iisus S-a arătat în Muntele Galileii

Încă înainte de moartea Sa, Iisus a făgăduit învăţă­ceilor că „va merge înaintea lor în Galileea” (Matei 26,32). Această Galilee nu era Galileea neamurilor (aceea se află la o depărtare de 200 kilometri de Ieru­salim), ci era un munte din apropierea Ierusalimului. Face parte şi acest munte din Muntele Măslinilor ce se află spre răsărit, faţă în faţă cu Ierusalimul. O înălţime din acest munte se cheamă „Mica Galilee”, aici S-a arătat Iisus învăţăceilor. (mai mult…)

error

Pe urmele Mântuitorului – Al 12-lea popas din drumul Crucii

Mântuitorul rabdă pe Cruce chinuri şi moarte pentru noi şi mântuirea noastră

După ce au isprăvit cu lucrul răstignirii, soldaţii romani au împărţit între ei hainele Mântuitorului, făcând „patru părţi”, câte o parte pentru fiecare ostaş.

I-au luat cămaşa care nu era cusută, ci ţesută peste tot.

Şi au zis între ei: „Să n-o sfâşiem, ci să aruncăm sorţi a cui să fie”, ca să se plinească Scriptura ce zice: «Împărţit-au hainele Mele loru-şi, şi pentru cămaşa Mea au aruncat sorţi” (Psalm 21,20). (mai mult…)

error

Pe urmele Mântuitorului – Al 11-lea popas din drumul Crucii

Mântuitorul e pironit pe Cruce. „Ca o oaie spre junghiere Se aduce şi ca un miel fără de glas înaintea celui ce-l tunde aşa nu-Şi deschide gura Sa…”

În tot drumul spre Golgota, Maica Sfântă şi femeile credincioase Îl însoţiră pe Domnul. Ele erau şi aici de faţă la groaznica moarte ce I se pregătea Mântuitorului. Se apropiaseră şi câţiva din învăţăceii Domnului. Maica Sfântă tot mai credea şi nădăjduia că Fiul Cel Sfânt nu Se va lăsa până la sfârşit, va scăpa cumva,va face vreo minune. (mai mult…)

error

Pe urmele Mântuitorului – Al 10-lea popas din drumul Crucii

Locul unde L-au dezbrăcat pe Mântuitorul şi L-au adăpat cu fiere şi oţet

Iată convoiul a ajuns la locul răstignirii. Mulţime mare de gloată stă strânsă în jurul Domnului. E de faţă şi Caiafa şi ceilalţi arhierei care veniseră să se desfăteze în chinurile Domnului. Înfrântă de durere stă de-o parte şi Maica Sfântă cu femeile credincioase. Mântuitorul stă liniştit în faţa morţii. Privirea Sa, plină de bunătate şi de lumină, se îndreaptă spre cer, spre Tatăl Ceresc. O ultimă rugăciune a Domnului: „Tată, a sosit ceasul… să săvârşesc lucrul pe care Mi L-ai dat să-l fac” (Ioan 17,1-4). (mai mult…)

error

Pe urmele Mântuitorului – Al 9-lea popas din drumul Crucii

Mântuitorul cade a treia oară

Şi acum să mergem mai departe cu Domnul pe calea cea grea a Crucii. Iată, se apropie Golgota. Drumul începe a urca mai tare. Istovit de bătăi şi de dureri, Domnul abia mai înaintează… se clatină ca o umbră şi cade a treia oară sub greutatea Crucii. Acesta e al 9-lea popas din drumul Crucii. De data asta Domnul cade ca mort la pământ. Se înfioară şi ostaşii, se înfioară chiar şi iudeii. Suspină Maica Sfântă,plâng femeile, plâng şi îngerii din cer de atâta suferinţă. O, ce privelişte grozavă! Pana îmi cade din mâini, lacrimile mă podidesc şi încep şi eu să plâng… (mai mult…)

error

Pe urmele Mântuitorului – Al 8-lea popas din drumul Crucii

„Nu Mă plângeţi pe Mine, ci vă plângeţi pe voi!”

Să mergem mai departe pe drumul Crucii. Iată şi al 8-lea popas. Pe zidurile unei mănăstiri greceşti, cu numele Sf.Haralambie, e făcută o cruce neagră ce arată acest popas. Aici pe acest loc s-au petrecut cele istorisite în evanghelia de la Luca 23,27-30: „Şi mergea după El mulţime de norod şi de femei care plângeau şi se tânguiau după Dânsul. Şi întorcân-du-Se către ele le-a zis Iisus: Fiicele Ierusalimului,nu Mă plângeţi pe Mine, ci vă plângeţi pe voi şi pe fiii voştri, căci iată vin zilele în care vor zice: Fericite sunt cele ce n-au copii! Atunci vor zice munţilor: Cădeţi peste noi, şi dealurilor:Acoperiţi-ne. Căci de se fac acestea lemnului verde, cu cel uscat ce va fi?” (mai mult…)

error

Pe urmele Mântuitorului – Al 7-lea popas din drumul Crucii

Mântuitorul cade din nou sub greutatea Crucii

De la casa Veronicăi ostaşii romani şi gloata iudeilor plecară înainte cu Mântuitorul spre Golgota răstignirii. Slăbit de bătăi şi dureri, Mântuitorul abia putea merge, însă ostaşii Îl zoreau înainte cu lovituri aspre de bici. Acum convoiul se apropie de ieşirea din cetate. Iată se iveşte poarta cetăţii. Când ajunge Mântuitorul să treacă poarta cetăţii, cade din nou jos la pământ, doborât de greutatea Crucii. Ostaşii îl lovesc din nou, şi ca să-L poată ridica de jos Îl leagă pe Domnul de peste mijloc şi în acest chip îl ridică iarăşi sus. (mai mult…)

error

Pe urmele Mântuitorului – Al 6-lea popas din drumul Crucii

Veronica şterge cu o maramă sudorile Domnului şi pe maramă se întipăreşte Chipul Mântuitorului

Să mergem mai departe cu Mântuitorul pe drumul Crucii, pe drumul patimilor şi durerilor. O, ce privelişte grozavă se vede în drumul Golgotei. O gloată de oameni orbiţi şi beţi de ură Îl lovesc şi Îl silesc pe Domnul să meargă înainte. Domnul abia urcă. Din faţa Lui picură sudori mari amestecate cu sânge. O, ce înfăţişare plină de chin şi de durere are Domnul! Însă pe iudei nu-i mişcă durerile Domnului; ei Îl lovesc înainte fără milă şi fără cruţare. (mai mult…)

error

Pe urmele Mântuitorului – Al 5-lea popas din drumul Crucii

Simon Cirineanul ajută Mântuitorului să-Şi ducă Crucea

Să mergem mai departe pe drumul Crucii, pe drumul vieţii şi mântuirii noastre sufleteşti. Slăbit de bătăi, de rane şi de dureri, Mântuitorul abia înaintează sub greutatea Crucii şi sub povara păcatelor noastre. De la locul unde Mântuitorul S-a întâlnit cu Maica Sfântă, începea urcuş mai mare. Mântuitorul abia putu face câţiva paşi pe treptele acestui urcuş şi căzu din nou sub greutatea Crucii. Ostaşii îl loviră din nou, dar văzând că bătaia nimic nu mai poate ajuta, siliră pe un oarecare Simon Cirineanul, care se întorcea de la câmp, să-I ajute Mântuitorului a-Şi duce Crucea. „Şi au silit pe un oarecare Simon Cirineanul, care trecea venind din ţarină, ca să ducă Crucea Lui” (Marcu 15,21). (mai mult…)

error