Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Ce este Oastea Domnului – Capitol 8

Ce este Oastea Domnului – Capitol 8

Mergi la CUPRINS-ul cărţii: “Ce este Oastea Domnului”

8. Sfânta Scriptură (Biblia)

Numai cel care se hrăneşte neîncetat cu Cuvântul lui Dumnezeu poate fi un ostaş biruitor

Sfânta Scriptură nu este o carte ca şi oricare alta. Ea este Cartea lui Dumnezeu, Cartea prin care Dumnezeu vorbeşte despre El şi planurile Lui. Biblia este o Carte prin care Dumnezeu Şi-a descoperit planurile Lui şi Planul cel Mare al mântuirii noastre. De aceea zicea Mântuitorul: „Cercetaţi Scripturile, că socotiţi că în ele aveţi Viaţa veşnică. Şi acelea sunt care mărturisesc despre Mine“ (Ioan 5, 39).

Dar Biblia nu este numai o carte de cunoaştere a planurilor şi învăţăturilor lui Dumnezeu, ci, mai presus de aceasta, Biblia este o carte plină de putere, de dar şi har. Cercetaţi Scriptura, căci în cuvintele ei este ceva ce nu se poate spune, ci numai se simte. În cuvintele Scripturii este o putere, este un dar, este ceva din Duhul lui Dumnezeu, este Dumnezeu Însuşi. Cuvintele Scripturilor sunt ca un foc ce „aprinde rărunchii şi inima“ (Ps. 25, 2). Cuvântul Scripturilor e „ploaia ce se pogoară din cer şi nu se întoarce până nu adapă pământul şi-l face de rodeşte“ (Isaia 55, 10). Când citeşti Scripturile cu credinţă şi cu dor de mântuire sufletească, stai sub ploaia darului de Sus, stai sub o revărsare de dar, stai sub o putere ce lucrează în tine. „Cuvântul lui Dumnezeu e viu şi lucrător şi mai ascuţit decât orice sabie cu două tăişuri“ (Evrei 4, 12). Acest cuvânt „viu şi lucrător“ se află în Scriptură şi cine se hrăneşte cu el capătă dar şi putere.

Nu este pe suprafaţa pământului o carte mai cu putere decât Sfânta Scriptură şi, în special, Scriptura Noului Testament, adică Evangheliile şi Epistolele Apostolilor.

Despre creştinii cei dintâi, spune Biblia că „ei au primit Cuvântul cu toată osârdia, în toate zilele cercetând Scripturile“ (Fapte 17, 11), de aceea era atâta putere în viaţa lor. Biblia e o hrană zilnică a sufletului. Eu citesc în fiecare zi în Biblie, pentru că ea este o lipsă a vieţii mele, întocmai ca apa ce o beau, ca aerul ce-l respir şi ca pâinea ce o mănânc.
Un creştin cititor fără Biblie este ca un meseriaş fără unelte de lucru. Ceea ce este plugul pentru plugar, acul pentru croitor, ciocanul pentru fierar, pana pentru scriitor, aceea trebuie să fie şi Biblia pentru un creştin.

Un ostaş al Domnului (care ştie citi), fără Biblie, este ca un soldat fără puşcă.

O, ce lucru dureros este un creştin ce ştie carte şi nu cunoaşte Biblia, Sfânta Scriptură! Dacă Biblia ar avea grai, ea ar striga: „Oameni buni, eu sunt Cartea lui Dumnezeu: – citiţi-mă! Eu sunt descoperirea lui Dumnezeu: – căutaţi-mă! Eu sunt Cartea Vieţii: – iubiţi-mă! Dumnezeu este autorul (scriitorul) meu: – cercetaţi-mă şi veţi afla în mine pe Dumnezeu! Veţi afla toate încercările şi lucrările ce le-a făcut dragostea lui Dumnezeu în decursul veacurilor pentru mântuirea voastră, a păcătoşilor!… Veţi afla în mine drumul cel lung ce l-a făcut Dumnezeirea de-a lungul veacurilor pentru mântuirea neamului omenesc“…

Când ne vom înfăţişa la Judecata de Apoi, una dintre întrebările ce ni se vor pune va fi şi aceasta: „Fiule, ai citit tu Cartea Mea, Biblia?“ „Nici n-am auzit de Cartea asta!“ – va răspunde cel păcătos. „Ţi-am trimis anume o Carte – va zice Domnul – în care te înştiinţam despre iertarea ce ţi se dă prin Jertfa Fiului Meu“.

„N-am apucat să desfac această carte!“ – va răspunde cel necredincios.

Vai va fi de el şi de toţi care nu vor putea da un alt răspuns la aceste întrebări!

↑ sus ↑

„Veniţi, că, iată, gata sunt toate!“… (Luca 14, 17)

Am arătat care sunt darurile sufleteşti cu care îl putem birui pe Ispititorul şi atacurile lui: Golgota, Duhul Sfânt, Biserica, Rugăciunea, Biblia… În afară de acestea, mai sunt încă şi alte multe daruri, căci Dumnezeu este plin de dragoste pentru mântuirea noastră.

În noaptea Cinei celei de Taină, când se apropia Răstignirea, Mântuitorul a folosit de şase ori cuvintele „a cere“ şi „a lua“, în starea Lui de vorbă cu Apostolii: „Orice veţi cere în numele Meu, voi face“… „Orice veţi cere de la Tatăl, se va da vouă“… „Cereţi şi veţi lua!… în ziua aceea veţi cere în Numele Meu“… etc. (Ioan cap. 14–16). Aici este taina biruinţei noastre: să cerem şi să luăm darurile pe care ni le îmbie Domnul. Darurile Domnului pentru noi n-au nici un preţ, dacă nu le primim şi nu le folosim.

Ca şi în pilda cu „Cina cea mare“ din Evanghelie (Luca 14, 16–24). Domnul ne cheamă să luăm darurile ce ni le-a câştigat: „Veniţi, că, iată, gata sunt toate!“ O, ce dulce este această chemare, dar şi plină de fior! „Veniţi, că toate sunt gata! – ne zice şi nouă Tatăl Ceresc… Totul am făcut pentru viaţa şi mântuirea voastră… , veniţi, că e gata Jertfa Fiului Meu… , veniţi, că v-am iertat prin Jertfa Fiului Meu!“…

„Veniţi, că totul e gata! – ne zice şi Iisus Mântuitorul – veniţi, că iată am suit Golgota!… Veniţi, că iată cuiele au trecut prin mâinile şi picioarele Mele!… Veniţi, că suliţa a străpuns coasta Mea… , totul e gata, toate am suferit pentru voi şi mântuirea voastră… , veniţi şi luaţi dar de biruinţă şi de mântuire!… “

↑ sus ↑

„Îndrăzniţi, căci Eu am biruit lumea!“ (Ioan 16, 33)

Domnul vrea ca tot omul să fie un biruitor asupra ispitelor Satanei. Domnul Iisus vrea să-L urmăm pe calea biruinţei Lui. El are lipsă de biruitori, de oameni care să calce pe urmele Lui. Şi nu numai că vrea acest lucru, ci Domnul ne îmbie şi cu ajutor, să putem fi şi noi biruitori. Iisus Mântuitorul pentru aceasta a venit în lume, ca să ne câştige darul biruinţei. El a biruit pe Satana şi ne-a cucerit izbăvirea de sub puterea Satanei. El ne pune la îndemână tot câştigul Lui şi toată biruinţa Lui cea strălucitoare.

„Iată, v-am dat vouă – zicea Iisus Apostolilor – putere să călcaţi peste şerpi şi peste scorpii şi peste toată puterea vrăjmaşului, şi nimic nu vă va vătăma“ (Luca 10, 19).

Însă câştigul biruinţei Lui pentru noi numai atunci are preţ, dacă îl primim şi îl folosim ca pe al nostru. Fără primirea acestui câştig nu putem câştiga biruinţă. Noi trăim pururi într-un câmp de luptă, într-un război cu Ispititorul şi gloatele lui. În acest război, noi singuri suntem mai slabi ca vrăjmaşul. El ne biruie cu viclenia şi vicleşugul ce-l are. Însă biruim gloatele duşmane şi le punem pe fugă, când în fruntea noastră stă Iisus Biruitorul, când luptăm sub steagul Domnului Iisus. Noi biruim prin biruinţa Lui. Ne facem biruitori prin biruinţa Lui.

Evangheliile ne spun că în noaptea cea din urmă, în noaptea cea neagră a vieţii Mântuitorului, Apostolii stăteau abătuţi şi îngânduraţi. Iisus i-a îmbărbătat atunci cu cuvintele: „Îndrăzniţi, căci Eu am biruit lumea!“ (Ioan 16, 33).

O, ce cântec dulce este acesta! Un cântec ceresc este acesta! El ar trebui să răsune din om în om, din sat în sat, din ţară în ţară. El ar trebui să răsune în toată lumea. El ar trebui să fie cântarea de bucurie şi de biruinţă a creştinilor.

Prin cuvintele de mai sus, Mântuitorul ne-a dat o chezăşie de biruinţă. Cei ce luptăm pentru mântuirea sufletului şi pentru Împărăţia lui Dumnezeu nu suntem singuri. În fruntea noastră stă Iisus Biruitorul. Şi, dacă El este cu noi, trebuie să învingem! Şi, dacă Duhul Lui este cu noi, trebuie să învingem! Şi, dacă dragostea Lui este cu noi, trebuie să învingem!

↑ sus ↑

Să mergem cu inima largă la luptă!

Încheiem acest Război sfânt cu minunata chemare de mai jos, pe care am aflat-o în scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur:

„Să mergem cu inima largă la luptă, privind pe Iisus Cel Răstignit, Care, de pe Cruce, ne în-tinde ajutorul Său: biruinţa şi coroana. În trecut, am căzut, pentru că nu am privit îndeajuns la rănile Răscumpărătorului nostru. Dar, dacă în viitor vom avea înaintea ochilor toate câte a su-ferit Iisus din iubire pentru noi, e sigur că nu vom fi învinşi de vrăjmaşul diavol. Nu înţeleg anumite temeri: diavol! diavol!, când putem zice Iisus! Iisus!, şi prin aceasta să facem să tremure diavolul.

Împărăţia lui Dumnezeu nu se va da unor pierde-vară, ci acelora care luptă pentru ea şi muncesc în slujba lui Dumnezeu. Toţi ar voi să se mântuiască, însă aşa… mai pe uşor. E lucru de mirat că diavolul se osteneşte atâta şi nu doarme, ca să ne poată da pierzării, iar tu eşti nepăsător când e vorba de fericirea sau osândirea ta cea veşnică. Duşmanul priveghează, iar tu dormi.

Să mergem cu inima largă la luptă!“

↑ sus ↑

« Capitolul 7Capitolul 9 »

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!