Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
Slăvit să fie Domnul!
Home Fericitul Filotei Zervakos

Fericitul Filotei Zervakos

Deveniţi copii ai lui Dumnezeu

Nu este nevoie să te vopseşti, nici nu îţi este de folos şi nici la cinematografe sau teatre să mergeţi. Să mergeţi la biserică, la predică, cu oamenii duhovniceşti, ca să vă folosiţi de ei. Să evitaţi multa vorbire, bârfa, glumele, distracţiile şi dansurile căci toate acestea strică sufletul, şi dacă nu încetăm şi nu ne căim vom fi pedepsiţi în viaţa veşnică. Mereu, fiule, să-ţi aminteşti de Dumnezeu şi să-L iubeşti, să împlineşti poruncile Lui, să-I mulţumeşti că te-a lumina şi te-a spovedit. Încercaţi să deveniţi fii ai lui Dumnezeu…

Fericitul Filotei Zervakos,
Sfaturi, minuni, rugaciuni, Edturile Sophia si Cartea Ortodoxa, Bucuresti, 2005

Reţeta obligatorie

Trei lucruri sunt de mare nevoie şi folositoare de suflet, pe care vă sfătuiesc ca pe copiii mei preaiubiţi să le preţuiţi şi să le păziţi: răbdare mare, credinţă ortodoxă caldă şi mai mult decât toate, dragoste din tot sufletul către Dumnezeu şi către aproapele, chiar şi către vrăjmaşi, şi acestea făcând, şi poruncile Domnului păzind, pocăindu-vă de câte ori cădeţi în păcate mici sau mari şi spovedindu-vă, vă veţi mântui şi vă veţi învrednici de bunătăţile cele cereşti… Fără Taina Sfintei Spovedanii, foarte puţini sunt cei care se mântuiesc. Căci întreaga noastră viaţă este timp bine primit de pocăinţă şi de mântuire, mai ales însă zilele acestea de post… Fericit este cel ce moare în pocăinţă. Mă rog ca Domnul să ne învrednicească pe toţi să dobândim bunătăţile cele veşnice. Amin.

Fericitul Filotei Zervakos,
Sfaturi, minuni, rugaciuni, Edturile Sophia si Cartea Ortodoxa, Bucuresti, 2005

Să fiţi întotdeauna lumină

Vă mulţumesc pentru dragostea voastră, pentru respectul şi pentru cinstirea pe care mi-o arătaţi mie, celui prea mic şi vă rog în rugăciunile voastre să mă pomeniţi şi pe mine. M-am bucurat mult că îl vizitaţi pe arhiepiscop; să-l vizitaţi regulat, căci este dintre puţinii aleşi între ierarhii bisericii noastre.

Dacă biserica ar fi avut încă 10 arhierhei precum preasfinţitul Mihail şi dacă în fiecare oraş ar fi existaţi 2-3 preoţi virtuoşi, cu frică de Dumnezeu, cu credinţă, cu zel, cu dragoste, poate societatea n-ar fi ajuns în starea în care este astăzi. Atunci când noi clericii suntem buni, suntem lumină celorlalţi oameni. Atunci când suntem răi, suntem întuneric, iar dacă lumina devine întuneric, întunericul în care sunt oamenii cei necunoscători, ce va deveni? Luaţi aminte fiii mei să fiţi voi mereu lumină, nu vă uitaţi la cei care au devenit întuneric, fie ei şi clerici. Voi să nu vă asemănaţi lor, chiar dacă sunt foarte mulţi cei ce călătoresc în întuneric pe calea pierzaniei. Nici să-i judecaţi. Îi va judeca Dumnezeu. Să vedeţi şi să vă asemănaţi celor buni, care păşesc în lumină, care sunt puţini, dar aleşi.

Fericitul Filotei Zervakos,
Sfaturi, minuni, rugaciuni, Edturile Sophia si Cartea Ortodoxa, Bucuresti, 2005

Nimic nu-L bucură pe Dumnezeu ca buna făptuire

Evreii, după ce au fost eliberaţi din robia lui Faraon şi au primit poruncă de la Dumnezeu să părăsească şi să se mute în pământul făgăduinţei în Palestina, unde curgea lapte şi miere, nu s-au învrednicit să ajungă să se bucure de acestea. Distanţa este doar de 10-12 zile de mers, dar, deoarece aveau multe bagaje, oi, animale, le era cu neputinţă să ajungă mai repede de o lună sau două. Însă, fiind cârtitori împotriva lui Dumnezeu şi nemulţumitori, hulindu-L şi fiind încă idolatri, le-au trebuit 40 de ani ca să străbată această distanţă.

Şi din cei 400.000 câţi ieşiseră din Egipt, afară de femei şi de copii, doar trei au ajuns până în pământul făgăduinţei. Trei, care au rămas credincioşi şi nu s-au împotrivit lui Dumnezeu. Să luăm aminte, iubiţilor, să nu păţim şi noi acelaşi lucru căci nu vom rămâne afară de pământul făgăduinţei, ci afară de împărăţia lui Dumnezeu. Ca să nu rămânem afară precum nemulţumitorii şi nerecunoscătorii iudei, să stăruim cu toată puterea şi toată bunăvoinţa să-I mulţumim lui Dumnezeu, să-L bucurăm pe Dumnezeu. Şi nimic nu-L bucură mai mult pe Dumnezeu decât buna făptuire. Se bucură Dumnezeu atunci când facem faptele cele bune, faptele dragostei. Omul care face binele, dreptul, se aseamănă cu Dumnezeu, cel care face răul se aseamănă diavolului. Dumnezeu este drept şi este de trebuinţă ca şi noi să fim drepţi. Dumnezeu este milostiv, iubitor de oameni, aşa că şi noi trebuie să devenim milostivi, compătimitori şi iubitori de oameni.

Fericitul Filotei Zervakos,
Sfaturi, minuni, rugaciuni, Edturile Sophia si Cartea Ortodoxa, Bucuresti, 2005

Pocăinţa, leac al mântuirii

Iubite fiu al meu duhovnicesc în Domnul, am primit scrisoarea dumneavoastră şi cu atenţie am citit şi văzând rănile pe care vi le-a făcut lupul cel înşelător, preavicleanul şi vrăjmaşul diavol, am compătimit alături de dumneavoastră şi mi-am pus în gând să vă tămăduiesc. Leacul este adevărata şi sincera pocăinţă şi întoarcerea din păcat la virtute şi de la diavol la preabunul Dumnezeu. Ură şi depărtare de păcat, mai ales de trufie, din care se naşte amintirea răului care te-a stăpânit şi din care ies şi celelalte păcate; dragoste din tot sufletul şi din toată inima către Dumnezeu şi smerenie din care se nasc adevărata căinţa şi toate celelalte virtuţi. Dacă vei primi acest leac mântuitor pe care, ca părinte duhovnicesc, ţi-l ofer spre mântuire, veţi merge cu fiul cel rătăcitor sau cu desfrânata, cu vameşul, cu tâlharul, şi cu miile de oameni pocăiţi, în Rai. Ai grijă, fiule iubit, să asculţi sfatul duhovnicescului părinte căci ascultarea este viaţă.

Fericitul Filotei Zervakos,
Sfaturi, minuni, rugaciuni, Edturile Sophia si Cartea Ortodoxa, Bucuresti, 2005

Intră în vorbă cu sfinţii

Cât despre convorbirile duhovniceşti, ai Evanghelia, Noul Testament şi oricând vrei poţi deschide şi citi unul, două capitole şi discută nu cu oameni care au neputinţe, ci cu Hristos. Ai vieţile sfinţilor, prinde-te în vorbă cu sfinţii, cu Maica Domnului, cu îngerii, cu profeţii, cu apostolii şi cu toţi sfinţii…

Aţi văzut deci că nu sunteţi nici tineri şi nici sănătoşi. Aveţi neapărat nevoie de linişte şi de calm. Nu fiţi atenţi la cuvintele cele exterioare ale ipocriţilor şi a sfinţilor falşi şi ale femeilor din generaţia de azi, căci omul este taină. Patimile noastre să ne fie învăţăminte.

Fericitul Filotei Zervakos,
Sfaturi, minuni, rugaciuni, Edturile Sophia si Cartea Ortodoxa, Bucuresti, 2005

Să-I dăm inima noastră

Nu ajunge numai să-L cunoaştem, ci trebuie să-L şi dobândim. Dar cum poate fi dobândit Domnul?Se dobândeşte prin dragoste. Ne roagă să-I dăm inima noastră. Dă-mi Mie, fiule, inima ta. Să-i dăm deci inima noastră întreagă, să-L iubim cu toată inima noastră, cu sufletul, cu cugetul, cu toată puterea şi atunci îl vom dobândi, căci Dumnezeu dragoste este, iubire este, cel ce rămâne în iubire în Dumnezeu rămâne şi Dumnezeu în el. Când Dumnezeu rămâne întru noi, atunci şi de am părăsi această lume vremelnică şi de ne-am muta în cea veşnică, vom fi tot cu dânsul. Ce fericire, ce bucurie, ce slavă, ce cinste! Ce copii neînţelepţi suntem din nefericire noi oamenii care ne dăm inima nu lui Dumnezeu ci unii o dăm lumii, alţii o dăm lui Mamona, alţii dorinţelor celor păcătoase, alţii diavolului. Noi cei cu cugetul drept, cei miluiţi şi luminaţi de atotmilostivul Dumnezeu să I-o dăm Acestuia, ca şi bunătăţile cele vremelnice să le dobândim, şi bunului celui de nepreţuit să ne facem părtaşi.

Fericitul Filotei Zervakos,
Sfaturi, minuni, rugaciuni, Edturile Sophia si Cartea Ortodoxa, Bucuresti, 2005

Despre calea cea lată şi despre cea strâmtă

Lată şi uşoară este calea păcatului, pe care cei mai mulţi oameni cu voie şi cu bucurie păşesc, căci se găsesc în întuneric şi în întuneric păşesc. Strâmtă şi îngustă este calea virtuţii. Este numită îngustă de către indiferenţi şi leneşi, că o consideră tristă pentru ostenelile virtuţii. Dar pentru lucrătorii cei binevoitori şi sârguincioşi, care sunt plini de credinţă şi de nădejde, dragoste, dreptate şi adevăr, îmbogăţiţi cu virtuţi, este simplă şi uşoară. „Căci jugul Meu e bun, zice Domnul, şi povara Mea este uşoară“ (Matei 11, 30).

Tu, iubite fiu, ai ales calea virtuţii, păşeşte neînfricat, bărbăteşte, cu răbdare, fără ezitare. Îl ai cu tine pe Hristos ajutător, Cel care te iubeşte, care te acoperă, te apără, îţi îndreptează paşii; ajunge numai să-L iubeşti şi tu din tot sufletul şi până la sfârşitul vieţii tale să păzeşti poruncile Sale şi atunci cu siguranţă vei ajunge la limanul cel liniştit al raiului,… unde Îl vom vedea faţă către faţă pe Dumnezeu şi-L vom lăuda şi-L vom slăvi cu îngerii şi cu toţi Sfinţii şi drepţii în nesfârşiţii veci ai vecilor. Amin.

Fericitul Filotei Zervakos,
Sfaturi, minuni, rugaciuni, Edturile Sophia si Cartea Ortodoxa, Bucuresti, 2005

Despre ispite

Ispitele există şi vor exista până la sfârşitul vieţii noastre şi trebuie, pe cât este cu putinţă, să ne păzim de nenumăratele capcane pe care ni le întinde înainte vicleanul Satan. Nimeni nu poate scăpa de acestea, decât numai smerenia, precum a zis Sfântul Antonie, şi rugăciunea: Izbăveşte-ne, Doamne de cel viclean…

Ai răbdare, va trece şi aceasta ca şi toate celelalte care au venit şi au trecut căci numai moartea şi viitoarea Judecată şi viaţa veşnică şi iadul cel veşnic nu trec. Dar şi moartea şi Judecata viitoare vor veni şi vor trece şi vor rămâne numai viaţa veşnică şi iadul cel veşnic; acestea niciodată nu vor trece. Să lucrăm pe cât este cu putinţă virtuţile pentru a moşteni viaţa veşnică şi Împărăţia cerurilor… (mai mult…)