Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Părintele Iosif Trifa în presa vremii

Părintele Iosif Trifa în presa vremii

Părintele Iosif Trifa în presa vremii – Ce admir eu în opera lui Şaguna? (text în original)

Admir înainte de toate munca, uriaşa muncă ce a făcut-o acest Mitropolit. Când te gândeşti în câte direcţii a lucrat Şaguna, trebue să-ţi dai seama că fiecare clipă a vieţii sale a fost împărţită pentru muncă şi lucru. Şaguna trebue că-şi avea un program de muncă împărţit după zile şi ceasuri întomai ca orariul
Read more

Părintele Iosif Trifa în presa vremii – Pe drumurile spiritualizării prin Evanghelie. (text în original)

In învălmăşeala de patimi netrebnice, in care se pierd azi atâtea puteri şi se sfărâmă atâtea suflete, chemate totuşi să trăiască în ritmul superior al idealului evanghelic, cugetul bun şi cinstit al câtorva ostenitori smeriţi se poartă isbânditor deasupra vânzolirilor triviale ale vieţii obicinuite, cum se purtă
Read more

Părintele Iosif Trifa în presa vremii – Darul (text în original)

”Pentru care pricină îţi aduc aminte, ca să aprinzi darul lui Dum­nezeu, care este intru tine prin punerea manilor”  II Timoteiu 1, 6. Reîntors dela sfinţire acum 10 ani nu puteam în­ ţelege deplin aceste vorbe, acest in demn al apostolului Pavel. «Să aprinzi darul ce ţi-s’a dat prin punerea ma­inilor!»
Read more

Părintele Iosif Trifa în presa vremii – Cum am cunoscut eu Biblia (text în original)

In apreciarea vorbirii mele cu prilegiul congresului biblic din Sibiiu («Preotul şi cuvântul lui D-zeu»), fostul meu profesor Dr. I. Lupaş, a spus, că sunt un bun cunoscător şi aplicator al Bibliei. Cred că va fi de interes să spun şi eu altora cum am cunoscut Biblia. Ca să fiu sincer trebue să măr­ turisesc […]
Read more

Părintele Iosif Trifa în presa vremii – Sectarismul religios. – Soluţiuni pentru combaterea lui din partea bisericii şi a statului. (text în original)

 I. In vremea din urmă se vorbeşte tot mai stăruitor despre sectarismul religios ce a spart şi sparge în unele locuri credinţa poporului nostru. Cred că e de prisos să mai accentuez ce primejdie înseamnă acest sectarism pentru biserica noastră. Stând în faţa unei serioase pri­ mejdii, despre altceva nu poate
Read more

Părintele Iosif Trifa în presa vremii – Cum am devenit eu predicator? (text în original)

Părintele, profesor universitar, Dr. I. Lupaş în aprecierea făcută predicelor mele «Spre Canaan» scrie despre subsemnatul că este un «talentat şi iscusit predicator». («Patria» Nr. 51, 1920). Această înaltă şi neaşteptată apreciere mă îndeamnă să mă opresc un moment, să mă întreb — şi să spun şi altora — cum am
Read more

Părintele Iosif Trifa în presa vremii – ”ceeace a realizat prin scrisul său înţelept şi iscusit este — fără exagerare — o adevărată şcoală a poporului”

Cinci ani de apostolat creştin. «Lumina Satelor>, minunata gazetă poporală, întemeiată din iniţiativa I. P. S. Mitropolit Nicolae şi scrisă în duh religios de harnicul părinte Iosif Trita a împlinit cinci ani de rodnic apostolat. E un iubileu, pe care cronicarul conştienţios, In stare să judece faptele nu după
Read more

Părintele Iosif Trifa în presa vremii – ”Unul din cei mai populari tâlcuitori ai Sf. Scripturi”

Cetiri şi tâlcuiri din Biblie — Pr. losif Trita. Editura autorului. Preţ de evanghelizare 35 Lei. Părintele Trifa este unul din cei mai populari tâlcuitori ai Sf. Scripturi la noi. Sf. Sa s’a format într’o şcoală minunată: aceea a Sf. Scripturi înseşi. Cea mai sigură interpretare a bibliei e aceea care
Read more

Părintele Iosif Trifa în presa vremii – Mișcarea literară. – „Istoria predicei la Români”

„Istoria predicei la Români” de diaconul Dr. Gheorghe Comşa. Bucureşti 1921. O carte tocmai binevenită pentru zilele noastre. Ea tratează o actualitate: ne pogoară în începuturile predicei noastre şi ne duce înainte prin veacuri căutând pe tot locul glasul şi răsunetul amvonului. Această cercetare istorică
Read more

Părintele Iosif Trifa în presa vremii – O cerinţă a vremurilor – Casele culturale. (text în original)

Am înţeles la congres că le avem în foarte puţine locuri. Această constatare nu ne poate de loc îmbucură. Dimpotrivă, ne îndeamnă să’ spunem tuturora datoriile ce le, au de a le înfiinţa cât mai curând. Subsemnatul am înfiinţat în parohia mea casa cul­ turală la 10 Februariei 1919. Acum, după ce o am de,
Read more