Mărturii

Pe urmele Mântuitorului – Domnul e prins şi legat în grădina Ghetsimani


Acum vom merge mai departe pe urmele pati­milor Mântuitorului.

După ce Mântuitorul Şi-a isprăvit rugăciunea, a zis apostolilor: „Iată, s-a apropiat ceasul şi Fiul Omu­lui Se va da în mâinile păcătoşilor. Sculaţi-vă să mer­gem, iată, s-a apropiat cel ce M-a vândut” (Matei 26, 45-46), Se apropia Iuda trădătorul. „Şi încă grăind Iisus, iată ca vine Iuda, unul din cei doisprezece, şi împreună cu el, gloată mare cu săbii şi cu lănci, trimişi de arhiereii şi de bătrânii poporului. Iar cel care-L vânduse pe El le-a dat lor semn, zicând: pe Care-L voi săruta eu, Acela este, prindeţi-L” (Matei 26,48).

„Iar Iisus, ştiind toate cele ce erau să vie asupra Lui, a mers spre ei şi le-a zis: «Pe cine căutaţi?» Răspuns-au Lui: «Pe Iisus Nazarineanul». Zis-a lor Iisus: ”Eu sunt”. Şi sta şi Iuda, cel care Il vânduse pe El, împreună cu dânşii” (loan 18,4-5). Când a zis Mântui­torul cuvintele: „Eu sunt”, din gloată, iată, se des­prinde un om şi înaintează spre Domnul. E Iuda trădătoral. „Şi îndată – apropiindu-se Iuda de Iisus – a zis: «Bucură-Te, Invăţătorule!» Şi L-a sărutat pe El. Iar Iisus a zis lui: «Prietene, pentru ce ai venit?»” (Matei 26,49-50). O altă evanghelie spune că la sărutul lui Iuda, Mântuitorul a zis: „Iudo! cu sărutare vinzi tu pe Fiul Omului?” (Luca 22,48)xSe vede că şi pe Mântui­torul Cel îndelung răbdător îl mişcase această grozavă făţărnicie, dar cuvintele Mântuitorului nu l-au mişcat deloc pe Iuda, întrebarea Mântuitorului trebuia să răscolească inima lui Iuda şi cunoştinţa păcatului, dar în Iuda nu s-a răscolit nimic, căci satana se făcuse cu totul stăpân pe el şi inima lui.

„Atunci, apropiindu-se ei (gloata), au pus mâinile pe Iisus şi L-au prins pe El” (Matei 26,50). Apostolii credeau că Iisus nu Se va da prins. Ei aşteptau vreo minune care să ţină în loc gloata până se vor retrage. Când însă gloata începu a lega mâinile Domnului, o spaimă şi o mânie îi cuprinse. Petru scoase sabia din teacă şi căuta să-L apere pe Mântuitorul. „Iar Simon Petru, având sabie, a scos-o pe ea şi a lovit pe sluga arhiereului şi i-a tăiat urechea lui cea dreaptă. Şi era numele slugii Malhu” (loan 18,10). „Şi a zis Iisus lui Petru: «Baga sabia ta în teacă, căci toţi cei ce scot sabia de sabie vor muri. Sau crezi că n-aş putea să rog pe Tatăl Meu, Care Mi-ar pune îndată la îndemână mai mult de douăsprezece legiuni de îngeri? Dar cum se vor împlini Scripturile care zic că aşa trebuie să fie?»” (Matei 26,52-54). „Nu voi bea oare paharul pe care Mi l-a dat Tatăl să-l beau?” (loan 18,11). „Şi atingând Iisus urechea slugii l-a vindecat pe el” (Luca 22,51). Mântui­torul S-a întors apoi către gloata şi a zis: „Ca la un tâl­har aţi ieşit cu săbii şi cu lănci! În toate zilele fiind Eu cu voi în sinagogă, n-aţi întins mâinile voastre asupra Mea, ci acesta este ceasul vostru şi puterea întuneri­cului” (Luca 22,52-53). „Dar toate acestea s-au întâm­plat ca să se plinească Scripturile” (Marcu 14,49). „Deci oastea şi căpetenia cea peste o mie şi slugile^ iudeilor au prins pe lisus şi L-au legat pe El” (loan’ 18,12). „Atunci toţi ucenicii, lăsându-L pe El, au fugit”(Matei 26,56), ca să se plinească cuvintele ce le-a spus Mântuitorul învăţăceilor la Cina cea de Taină: „Iată vine ceasul, şi acum a sosit, ca să vă risipiţi fiecare la ale sale, şi pe Mine singur Mă veţi lăsa, dar nu sunt singur, căci Tatăl Meu cu Mine este” (loan 16,32).

Locul unde a fost prins Mântuitorul e tot acolo în apropierea stâncii unde S-a rugat cu sudori de sânge. Unde a fost odinioară grădina Ghetsimani e şi azi o grădină înconjurată de jur-împrejur cu gard înalt de zid. Dacă însă zidurile şi înnoirile moderne nu mişcă sufletul, ceea ce te mişcă şi te înfioară îij acest loc sunt măslinii cei bătrâni. Măslinul e un pom cu putere de a trăi veacuri întregi. Pe locul unde a fost gradina Ghet­simani dăinuiesc şi azi astfel de măslini bătrâni, şase la număr. Despre cel mai bătrân dintre ei se spune că ar fi fost martor la cele ce s-au petrecut în fioroasa noapte din Joia cea Mare şi a văzut pe Mântuitorul. Lângă acest măslin ar fi dat Iuda sărutare vicleană Mântuitorului şi pe acest loc ar fi fost prins şi legat Iisus Mântuitorul lumii. Dăm la pag. 155 fotografia unei părţi din grădina Ghetsimani unde se vede acest măslin (în mijloc se vede un pelerin rugându-se). Des­pre ceilalţi cinci măslini se j>oate spune cu toată sigu­ranţa că sunt şi ei fiii măslinilor care au văzut pe Mântuitorul în noaptea cea fioroasă.

O, ce fior sufletesc am simţit lângă măslinii cei bătrâni din grădina Ghetsimani. Sunt aceşti măslini nişte martori vii despre cele ce s-au întâmplat aici, Când vântul adie crengile lor, în adierea lor parcă auzi fioroasa istorie ce s-a petrecut aici.

Îngenunchez lângă măslinul cel mai bătrân să mă rog. Un fior îmi străbate sufletul. Poate că eu, nevred­nicul şi păcătosul, stau pe locul unde a stat Mân­tuitorul când a venit Iuda să-I dea sărutarea vicleană… poate că stau pe locul unde a stat Iuda trădătorul… poate stau pe locul unde apostolii au fugit când L-au văzut pe Mântuitorul legat în lanţuri. Mântuitorule, Doamne! Iartă-mă că de atâtea ori am fost şi eu în chipul lui Iuda; de atâtea ori din gură am vorbit una, iar în inimă am copt alta; de atâtea ori din gură am arătat dragoste de aproapele, dar în inimă am copt ură împotriva lui; de atâtea ori Te-am sărutat şi eu cu rugăciunea, dar cu fapta Te-am vândut…

O, dragă cititorule! Poate că şi tu stai cu sufletul pe locul unde Iuda a sărutat pe Mântuitorul cu sărutare vicleană şi mincinoasă. Ridică-te, draga suflete, ridi-că-te îndată din acest loc de suflet pierzător.

Şi acum, după această oprire în grădina Ghet­simani, vom merge mai departe cu însemnările, pe urmele patimilor Mântuitorului.

  Părintele Iosif  Trifa
din volumul “Pe urmele Mântuitorului“

Lasă un răspuns