Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Pedagogia pâinii

Pedagogia pâinii

Pedagogia pâinii

Duminica a 8-a după Rusalii (Mt. 14, 14-22)

Duminica aceasta, numită şi a înmul­ţirii pâinilor, frea­mătă de bucuria pe care orice ospăţ cu Hris­tos o dăruieşte sufle­telor noastre. O zi lungă, obosi­toare prin încărcătura de minune şi de faptă prin care toţi cei prezenţi trecuseră. Cine mai ştie câte făcuseră mâinile lui Iisus şi câte inimi întorseseră cuvintele Sale către Dumnezeul Cel Viu. Mereu în astfel de momente oamenii obosesc şi uită de foame, ceva mai înalt hrănindu-i. Dar când Cel Ce Este Lumina cea lină a slavei lui Dumnezeu a îngăduit luminii celeilalte, create, s-aducă răcoarea serii (Mt XIV, 15), stoma­curile încordate de emoţie s-au destins, cerându-şi hra­na. Grija ucenicilor este înduioşătoare. Din atitu­dinea lor remarcăm că au învăţat deja câte ceva de la Mântuitorul şi poate că unul din lucruri este această duioşie către flămând şi însetat, cel care, tot Evan–ghe­­listul Matei ne zice în cuvinte cutremurătoare (Mt 25, 34-46), îi va arăta pe „a­ceşti mai mici“ porţi de aur în intrarea în Împărăţie.

Domnul le răspunde oa­recum „distant“ la prima ve­dere: „Daţi-le voi să mă­nân­ce“ (Mt XIV, 16). Seamănă într-o oarecare măsură cu re­acţia de la Cana Galileii cînd Hristos pare că nu reacţio­nează la rugăminţile mamei Sale, pentru ca, mai apoi, să prăznuiască, cer şi pământ „începutul minu­nilor“ (Ioan 2, 11). Această tensiune pedago­gică pe care Hristos o creează în astfel de momente obligă pe Ucenici nu la o adorare triumfalistă, ci la deschiderea ochilor, la vederea realităţii, aşa cum este ea. Ce să fi remarcat Hristos-Domnul în gândirea Ucenicilor de-i „for­ţează“ la a vedea reali­tatea? Posibil că, insuficienţi cres­cut în Duh, Ucenicii credeau că de-acum pot face toate ale Învăţătorului pentru că, e de presupus, să se fi simţit şi ei cum se simt as­tăzi cei cinstiţi de Avvă, „băgaţi în seamă“. De aici, probabil, şi reacţia Mântui­torului care, după ce împarte pâinea binecuvân­tând-o  şi dând-o de hrană mulţimii, îi pune pe Ucenici „să treacă înain­tea Lui de cealaltă parte a mării“ (Mt XIV, 22). Să nu credeţi că exagerăm exege­za. Textul Apostolului citit în Duminica aceasta oferă cheia (I Cor 1, 10-17): „Împă­rţitu-S-a, oare, Hristos?… Nu cumva Pavel s-a răstignit pentru voi, sau în numele lui Pavel aţi fost botezaţi?“ (I Cor 1, 13)… duhovnicească în contextul unor certuri şi împărţeli în funcţie de cei care-n chip văzut le-au dat darurile. Acest lucru îl sta­tuează Hristos nu din mân­drie, să nu fie aceas­ta în gândul nostru, ci din nece­sitatea aceea clară de a vedea dincolo de dar Dăru­itorul.

Ce ne mai învaţă împăr­ţirea pâinilor? Că tot lucrul se face cu binecu­vân­tare, dar între binecuvân­tarea pe care o face Hristos şi cea pe care o facem noi rămâne deferenţă clară, ca între orice lucru pe care-L face Dumnezeu şi lucrul pe care noi îl săvârşim. Tot din icoana înmulţirii pâinilor identificăm faptul că împăr­ţirea pâinilor se face cu adâncă disciplină, într-o ie­rarhie instituită de reali­tăţi (Hristos dă Ucenicilor, iar Ucenicii mulţimilor , Evan­ghelia după Marcu (6, 39) fiind mai atentă în descrierea disciplinei „litur­gice“, dacă vreţi, a momen­tului (des­criind cum oame­nii şedeau cete, cete jos pe iarba verde …). şi aici, la Marcu (6, 45) se insistă pe obligativitatea pe care Hristos o impune Uce­nicilor în părăsirea acelei adunări des-flămânzite. În teologia „anarhică“ pe care o propovăduiesc sectarii (şi nu-mi retrag cuvântul) în care fiecare face ce-l taie capul în ansamblul liturgic, în care se citeşte ce pericopă vine mai la îndemâna vorbitorului, şi se roagă cum îi dă „duhul“ personal, această Evanghelie, ca multe alte pericope este uitată. Se ia din ea doar faptul că pâinea se înmulţeşte, nu şi ierarhia împărţirii ei în popor şi nu disciplina „mân­cării“ ei.

  Pentru că aici este miezul (ca să rămânem în sfera pâinii) toată structura mărturiei de credinţă ce are ca finalitate Euharistia. Şe­dem în adunare liturgic-dumnezeiască, mijlocirea, cuvântul de învăţătură, măr­turia, mărturisirea de cre­dinţă, toate acestea – şi toată prezenţa reală a Mân­tu­itorului Hristos – fac din această icoană evan­ghelică, pagină de aur în pedagogia „pâinii care vine de sus“ (Ioan 6, 32). De altfel, în context identic, Evanghelia de la Ioan păstrează şi cuvintele pe care, de ni le-am aminti mai des, am scăpa de o mulţime din ispitele care diluează teologia zilelor noastre. Căci scris este: „Nu pentru că aţi văzut minuni Mă căutaţi, ci pentru că aţi mâncat din pâini şi v-aţi săturat. Lucraţi nu pentru mâncarea cea pie­ritoare, ci pentru mâncarea ce rămâne şi în viaţa veşnică pe care v-o va da Fiul Omului, „căci pe EL Şi-a pus pecetea Dumnezeu-Tatăl!“ (Ioan 6, 26-27).

Aceasta le-o cere Hristos Ucenicilor Săi. Să vadă dincolo de realitatea văzută, într-un spaţiu al veşniciei şi-al eshatologicului, realitatea dumnezeiască a mântuirii. Să înţeleagă cuvântul care zice: „Eu sunt Pâinea vieţii; cel ce vine la Mine nu va flămânzi, şi cel ce crede în Mine nu va înseta niciodată“ (Ioan 6, 35).

Căci, în esenţă, această înmulţire a pâinilor este re­petiţia generală a Ospăţului Stăpânului Hristos, la care suntem chemaţi de fiecare dată „cu frică de Dumnezeu, cu credinţă şi cu dragoste“ (Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur), ospăţ în care pururea trebuie să mărturisim şi să credem că El este cu ade­vărat, Hristos Fiul lui Dum­nezeu Celui Viu… Că El este Pâinea vieţii (Ioan 6, 48).

 O, de-am mânca dintr-însa şi nu ne-ar mai flămânzi sufletele altfel decât după cele ale lui Dumnezeu…

După acestea se liniş­teşte furtuna la cuvântul Cuvântului. Semn că aşa-i mereu după ce Pâinea cea cerească vindecă tulburările noastre.

Pr. conf. univ. dr. Constantin Necula 
din ”Iubesc, Doamne, ajuta neiubirii mele” 
Editura «Oastea Domnului» – Sibiu

Author: admin

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *