Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Sfântul Simeon Noul Teolog – Grăbiţi-vă să vă predaţi cu căldură numai lucrării dinăuntru, prin lacrimi…

Sfântul Simeon Noul Teolog – Grăbiţi-vă să vă predaţi cu căldură numai lucrării dinăuntru, prin lacrimi…

Sfântul Simeon Noul Teolog – Grăbiţi-vă să vă predaţi cu căldură numai lucrării dinăuntru, prin lacrimi…

Eu o spun şi o mărturisesc aceasta tuturor şi nimeni să nu se amăgească despre aceasta şi să nu se înşele prin cuvinte: de aceea, să nu îndrăznească să primească preoţia şi autoritatea asupra sufletelor cel ce nu va părăsi mai întâi păcatul şi nu va urî din suflet cele ale păcatului şi nu va iubi cu adevărat numai pe Hristos şi nu-şi va pierde sufletul însuşi pentru El, neîngrijindu-se de nimic din cele ale vieţii omeneşti, ci murind în fiecare zi; cel ce nu va plânge mult pentru sine şi nu se va tângui şi nu va avea decât dorirea Aceluia; cel ce nu se va învrednici prin multe necazuri şi dureri să primească pe Duhul dumnezeiesc, pe care Hristos L-a dat şi apostolilor Săi, căci, prin El poate să alunge toată patima şi să dobândească cu uşurinţă toată virtutea şi de la El îi vine curăţirea şi vederea sufletească, de la El cunoştinţa voii dumnezeieşti, de la El strălucirea luminării dumnezeieşti şi vederea luminii neapropiate; de la El i se naşte nepătimirea şi sfinţenia; şi se dă tuturor celor învredniciţi să vadă şi să aibă pe Dumnezeu în inimă şi să fie păziţi de El şi să păzească poruncile dumnezeieşti. Căci, precum Hristos e şi adus şi Se şi aduce lui Dumnezeu şi Tatălui Său, aşa El ne şi aduce pe noi şi ne şi primeşte. Deoarece fapta aceasta (a episcopului şi a preotului), săvârşindu-se cu nevrednicie, va fi spre judecată şi spre osândă, ea va fi în acest caz mai rea ca a ucigaşului, mai rea ca a curvarului şi a preacurvarului şi decât toate păcatele. Fiindcă toate faptele rele se săvârşesc între muritori, toţi păcătuim unii împotriva altora, dar cel ce face cu îndrăzneală negustoria cu cele dumnezeieşti şi vinde harul Duhului, păcătuieşte neîndoielnic faţă de Dumnezeu. Căci cel rânduit ca reprezentant (ca faţă) al Cuvântului, trebuie să vieţuiască ca şi El şi să poată spune astfel, ca El: „Urmează-Mi.”

Întipăriţi înăuntrul vostru prin binecredincioşie şi îmi va fi fără îndoială şi exteriorul vostru curat. Căci exteriorul vă va fi spre folosul vostru şi al celor ce văd fap- tele voastre cele bune, dar Eu, Creatorul tuturor şi cetelor Mele îngereşti şi dumnezeieşti, dorim interiorul vostru. Iar dacă împodobiţi chipul din afară cu frumuseţea purtărilor şi socotiţi că vă faceţi iubiţi celor ce văd numai prin aceasta, prin deprinderea ostenelilor din afară, dar nu puneţi nici un preţ pe chipul Meu, care îmi este scump, ca să-1 curăţiţi şi împodobiţi cu sârguinţă şi lacrimi şi osteneli, prin care vă arătaţi Mie şi tuturor în mod clar oameni raţionali şi dumnezeieşti, vă asemănaţi cu adevărat cu nişte morminte putrezite, ca fariseii de odinioară, cum am spus atunci mustrând nebunia lor.

Pe dinafară sunteţi strălucitori, iar înăuntru plini de o putreziciune ca cea a osemintelor moarte, de gândurile, de cuvintele, de patimile, de înţelesurile urâte şi de intenţiile viclene ale unei inimi perverse. Căci cine dintre voi a căutat postul, vieţuirea aspră, ostenelile, părul nepieptănat, brâuri de fier, îmbrăcăminte de păr, pietre pentru genunchi, pat aspru şi orice alt fel de dureroasă pătimire? Acestea sunt, desigur, bune, însă dacă împliniţi bine şi lucrarea ascunsă cu conştiinţă, înţelepciune şi raţiune. Dar, dacă neavând-o aceasta, vă mândriţi cu acelea, care nu sunt nimic fără aceea, vă asemănaţi cu leproşii, împodobiţi cu veşminte strălucitoare, spre amăgirea celor ce-i privesc. Deci părăsind toate cele din afară, grăbiţi-vă să vă predaţi cu căldură numai lucrării dinăuntru, prin lacrimi şi osteneli, prin virtuţi dumnezeieşti, ca să vă arătaţi Mie ca fecioare în gândurile voastre, luminaţi în toată înţelegerea; şi să vă uniţi cu Cuvântul Meu prin cuvântul înţelepciunii Mele şi al conştiinţei mai înalte.

Iar ţie, mulţimea întreagă a poporului Meu, vino cu râvnă spre Mine, Stăpânul tău. Vino, dezleagă-te de lanţurile lumii, urăşte toată înşelăciunea simţurilor, fugi repede de pricinile relelor şi de pofta vederii trupului, de îngâmfarea cugetării şi a vieţii şi de orice altă închipuire deşartă! Cunoaşte-le pe acelea ca aparţinând lumii, nedreptăţii, ducând spre pieire pe cel ce se foloseşte de ele în viaţă în chip pătimaş şi cu împătimire şi fâcându-1, din nenorocire pentru el, vrăjmaşul Meu. Ia în inima ta dorul de comorile Mele, de bunătăţile veşnice, pe care ţi le-am pregătit ca un prieten iubit, întrupându-Mă, ca să şezi în chip negrăit împreună cu Mine la masa împărăţiei Mele celei din ceruri, împreună cu toţi sfinţii! Căci dacă te cunoşti pe tine însuţi, ca muritor şi stricăcios şi ca neavând decât un mic rest de viaţă, ştii că nu vei fi urmat de nimic din cele strălucitoare, plăcute şi dulci ale lumii, când vei pleca de aici şi te vei sălăşlui acolo, decât numai de rodul faptelor rele sau bune săvârşite de tine în viaţă. Şi cunoscând stricăciunea şi vremelnicia tuturor, lăsând cele de jos, vino sus, precum te chem, la Mine, Dumnezeul tuturor şi Mântuitorul, ca să trăieşti cu adevărat în vecii vecilor şi să te bucuri de bunătăţile Mele, pe care le-am gătit celor ce Mă iubesc pe Mine acum şi pururea şi în toţi vecii.” Amin!

error

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!