Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Sfântul Simeon Noul Teolog – Pe cine va găsi deci Dumnezeu deopotrivă cu El, ca să-şi aducă Sieşi mireasă de la el ?

Sfântul Simeon Noul Teolog – Pe cine va găsi deci Dumnezeu deopotrivă cu El, ca să-şi aducă Sieşi mireasă de la el ?

Sfântul Simeon Noul Teolog – Pe cine va găsi deci Dumnezeu deopotrivă cu El, ca să-şi aducă Sieşi mireasă de la el ?

La cuvintele Evangheliei: «Asemănatu-s-a Împărăţia cerurilor» (Matei XXII, 1—14) ; şi care este nunta de taină a lui Dumnezeu «Asemănatu-s-a, zice, Împărăţia cerurilor, împăratului care a făcut nunţi fiului său şi a chemat pe mulţi». De care împărat vorbeşte, dacă nu de Însuşi Tatăl Său şi Dumnezeu ? Şi cui altcuiva a făcut nuntă, dacă nu Fiului Său Unul-Născut şi Domnului şi Dumnezeului nostru Iisus Hristos însuşi ? Dar cu cine sau cu ce împărat a primit Stăpînul şi Împăratul tuturor să facă înţelegerea de căsătorie ? Fiecare din noi oamenii, cînd vrea să aducă o mireasă fiului său, se grăbeşte să ia pe fiica celui mai de vază şi mai slăvit şi mai bogat. Pe cine va găsi deci Dumnezeu deopotrivă cu El, ca să-şi aducă Sieşi mireasă de la el ? Căci zice proorocul: «Cel ce ţine în mîna Lui marginile pămîntului şi pe cei ce locuiesc în el, ca pe nişte lăcuste» (Isaia XL, 22). Iar în alt loc : «Dumnezeu cel veşnic, Care a întocmit marginea pămîntului» (Isaia XL, 28) şi a întemeiat pe nimic stîlpii lui (Iov XXXVIII, 4—6). Iar David zice : «Cel ce priveşte la pămînt şi-l face să se cutremure» (Ps. CIII, 32). Deci Cel ce este aşa, să vedem a cui fiică a luat ca mireasă şi a făcut nunţi Fiului Său. Vreţi să aflaţi a cui ? Mărimea coborîrii Lui îmi ameţeşte gîndul şi mă cutremur să v-o spun. Dar încrezîndu-mă în bunătatea Lui, voi spune : şi-a luat ca mireasă pe fiica celui ce s-a răzvrătit împotriva Lui şi a celui ce a săvîrşit desfrînare şi ucidere ; ca să spun aşa, a unui desfrânat şi ucigaş. Vezi ce bunătate şi coborâre de negrăit ? Vezi ce covârşitoare iubire de oameni ? Vezi mărimea iubirii şi a bunătăţii ? Învaţă deci de aci, tu cel ce-ţi închipui lucruri mari despre tine, să te smereşti şi să fii modest şi niciodată să nu te înalţi asupra cuiva, chiar dacă ai fi cel mai mare împărat dintre împăraţi, cel mai vestit dintre conducători, cel mai bogat dintre toţi bogaţii; învaţă privind la Domnul tuturor, la Sfîntul sfinţilor, la fericitul Dumnezeu şi singurul Stăpînitor, la Cel ce locuieşte în lumina neapropiată (1 Tim. VI, 15—16), Care coboară astfel şi-Şi aduce mireasă Fiului Său Unul-Născut de la cel ce s-a răzvrătit, El, Cel nevăzut, Cel necuprins, Cel nepătruns, Făcătorul şi Ziditorul tuturor, pentru tine şi pentru mîntuirea ta. Şi cine e cel ce a săvîrşit ucidere şi desfrînare, pe a cărui fiică şi-a ales-o Sieşi ca mireasă ? David, fiul lui Iesei, care a omorît pe Urie şi a preacurvit cu femeia lui (2 Reg. XI, 2—5). Pe fiica acestuia, pe Maria, pe preaneprihănita şi preacurata Fecioară a ales-o El de mireasă. O numesc pe aceasta preaneprihănită şi preacurată în asemănare cu noi oamenii de atunci, comparînd-o cu aceia şi cu noi, robii ei ; faţă de Mirele ei însă şi Părintele Aceluia, ea e om, dar e curată şi preacurată şi mai curată şi mai neprihănită decît toţi oamenii din toate neamurile. Pe aceasta a ales-o pentru Fiul Său şi i-a făcut nunţi. În ce fel ? Ascultă cu luare-aminte. Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos a trimis pe unul din slujitorii Săi, pe arhanghelul Gavriil, din înălţimea cea sfîntă a Sa (Ps. CI, 20). Acesta coborînd, înfăţişează fecioarei taina şi-i spune : «Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine» (Luca I, 28). Şi împreună cu cuvîntul, a intrat întreg Cuvîntul ipostatic şi de o fiinţă al lui Dumnezeu şi Tatăl în pîntecele Fecioarei, şi prin venirea şi împreunălucrarea Sfîntului Său Duh, Celei de o fiinţă, a luat trup înzestrat cu minte şi cu suflet din sîngele curat al ei şi s-a făcut om. Aceasta e deci unirea de negrăit şi nunta de taină a lui Dumnezeu ; şi aşa s-a făcut schimbul lui Dumnezeu cu oamenii, unindu-se în chip neamestecat cu fiinţa şi cu firea noastră stricăcioasă şi săracă Cel mai presus de fire şi de fiinţă. Deci Fecioara a zămislit şi a născut din două firi, în chip minunat, adică din dumnezeire şi omenitate, pe Fiul cel Unul, Dumnezeu desăvîrşit şi om desăvîrşit, pe Domnul nostru Iisus Hristos, Care n-a stricat nici fecioria ei şi nu s-a despărţit nici de sînul părintesc. Dar harul îmi dă şi mă îndeamnă ca, pornind de la cuvîntul evanghelic, să cuget şi la alt lucru, care se petrece pururea în chip tainic şi în toţi fiii luminii. Căci de ce n-a spus : «A făcut nuntă Fiului Său», ci «nunţi»? De aci îmi vine un gînd nou. De ce ? Fiindcă cu fiecare dintre credincioşii şi fiii zilei se săvîrşeşte pururea aceeaşi nuntă în chip apropiat şi fără mare deosebire. Cum şi în ce fel ? Dumnezeu, unindu-se cu noi într-o nuntă preaneprihănită şi preacurată, înfăptuieşte în noi ceva ce întrece puterea noastră. Ce este aceasta ? Ascultă cu luare-aminte.

*Selecție de idei principale

 

error

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!