Oastea Domnului Sfinţi Părinţi

Sfântul Simeon Noul Teolog – Prezenţa Duhului

 Dar răspunde-mi la întrebarea : Ce este Sfîntul Duh ? Dumnezeu, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, după mărturisirea cea de obşte. Tu deci, urmînd dogmelor Bisericii, zici la fel că Acesta e Dumnezeu. Deci zicînd şi cugetînd că Acesta e Dumnezeu adevărat, Care purcede din Dumnezeu adevărat, recunoşti că cei ce au pe Duhul Sfînt au, după mărturisirea de obşte, pe Dumnezeu însuşi rămînînd pururea în ei, aşa cum a spus Hristos către apostoli : «Iar dacă Mă iubiţi pe Mine, veţi păzi poruncile Mele şi Eu voi ruga pe Tatăl şi alt Mîngîietor vă va da vouă, ca să rămînă cu voi în veac» (Ioan XIV, 15—16). Iată deci că ai fost învăţat că Duhul rămîne şi locuieşte în veacuri nesfîrşite. Căci spunînd : «ca să rămînă cu voi în veac», arată că va fi veşnic şi fără sfîrşit cu ei şi că  e în chip nedespărţit cu ei în timpul de acum şi în veacul viitor. Dar că dumnezeieştii apostoli şi toţi cîţi L-au primit au şi văzut pe Duhul Sfînt, ascultă ceea ce urmează : «Duhul adevărului, pe Care lumea nu poate să-L primească, pentru că nu-L vede pe El, nici nu-L cunoaşte, dar voi îl cunoaşteţi şi la voi rămîne» (Ioan XIV, 17). Cunoscut fie deci tuturor creştinilor că Hristos e nemincinos şi Dumnezeu adevărat şi că se arată, după mărturisirea cea de obşte, celor ce-şi arată iubirea faţă de El prin păzirea poruncilor Lui. Căci aceasta a spus-o El însuşi. Iar prin arătarea Sa, El le dăruieşte pe Însuşi Duhul Sfînt şi prin Duhul Sfînt iarăşi El însuşi şi Tatăl Său rămîn în chip nedespărţit cu ei. Iar unii ca aceştia nu grăiesc nimic de la ei. Cel ce spune că aceştia grăiesc ceva de la ei spune că e cu putinţă ca precum un om ştie cele ale omului, la fel oamenii să ştie cele ale lui Dumnezeu. Miluieşte-mă, Fiule al lui Dumnezeu şi deschide-mi ochii sufletului, ca să văd lumina lumii (1 Ioan IX, 5), adică pe Tine, Dumnezeule, şi să mă fac şi eu fiu al zilei (1 Tes. V. 5) dumnezeieşti, şi nu mă lăsa, Bunule, nepărtaş de dumnezeirea Ta. Arată-mi-Te, Doamne, ca să cunosc că m-ai iubit ca pe unul ce am păzit dumnezeieştile Tale porunci, Stăpîne. Trimite pe Mîngîietorul, îndurător, şi peste mine, ca să mă înveţe cele privitoare la Tine şi să-mi vestească mie cele ale Tale, Dumnezeule al tuturor. Luminează asupra mea lumina cea adevărată (Ioan I, 9). Da, rog iubirea voastră, să dispreţuim toate relele văzute ; să ne scuturăm de toate cele trecătoare, să ne scîrbim de toate cele pătimaşe şi vătămătoare, ca să dobîndim atît bunătăţile cele de aici, cît şi pe cele viitoare în Hristos Iisus, Domnul nostru, Căruia se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea, împreună cu Cel fără de început al Său Părinte şi cu Preasfîntul şi Bunul şi de viaţă făcătorul Său Duh, luminii celei întreit una, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Extras din cartea: FILOCALI A SAU CULEGERE DIN SCRIERILE SFINŢILOR PĂRINŢI CARE ARATĂ CUM SE POATE OMUL CURAŢI, LUMINA ŞI DESĂVÎRŞI Volumul VI. TRADUCERE, INTRODUCERE ŞI NOTE de Pr. Prof. DUMITRU STĂNILOAE, BUCUREŞT I EDITURA INSTITUTULUI BIBLIC ŞI DE MISIUNE ORTODOXĂ 1 9 7 7

Lasă un răspuns