Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Sfântul Simeon Noul Teolog – Vezi că toată răutatea şi păcatul murdăreşte haina sufletului şi ne scoate din Împărăţie ?

Sfântul Simeon Noul Teolog – Vezi că toată răutatea şi păcatul murdăreşte haina sufletului şi ne scoate din Împărăţie ?

Sfântul Simeon Noul Teolog – Vezi că toată răutatea şi păcatul murdăreşte haina sufletului şi ne scoate din Împărăţie ?

La cuvîntul Evangheliei: «Şi a trimis pe slujitorii săi să cheme pe cei invitaţi la nuntă şi nu au voit să vină» (Matei XXII, 3—14).

Cine erau trimişii ? Proorocii, zice. Cine, invitaţii ? Fiii iudeilor. Că ei erau atunci şi au fost de la început invitaţi şi nu au voit să asculte de ei. «Iarăşi a trimis pe alţi slujitori, zicînd : Spuneţi celor invitaţi : Iată, am pregătit ospăţul meu ; taurii şi animalele îngrăşate au fost înjunghiate şi toate sînt gata. Veniţi la nunţi. Iar ei neluîndu-i în seamă, au plecat, unul la ogorul lui, altul la negustoria lui, iar ceilalţi prinzînd pe slujitorii lui i-au batjocorit şi i-au omorît». Despre ce slujitori vorbeşte ? De apostolii Lui. Şi ce este ospăţul ? Împărăţia cerurilor, pe care a pregătit-o celor invitaţi, potrivit hotărîrii Lui de la întemeierea lumii (Rom. VIII, 28). Ce sînt taurii şi animalele îngrăşate ?

Fiul Fecioarei şi Dumnezeu, viţelul îngrăşat de dumnezeire. Acesta este şi taur, prin puterea cu adevărat de negrăit. Dar L-a numit la plural «tauri», pentru că trupul Lui cel sfînt se împarte în multe şi fiecare parte din el este iarăşi El întreg, fiind atît de puternic că răstoarnă pe toţi duşmanii celor care-L primesc şi le dă putere acestora ca să biruiască lumea şi să poată să se facă fii ai lui Dumnezeu (1 Ioan I, 17).

Miel se numeşte Atotneprihănitul Miel al lui Dumnezeu (1 Petru I, 19), Cel de un an (Levitic XII, 6), iar Berbec, ca Cel care poartă deasupra crucea ca nişte coarne, prin care a dat vrăjmaşului lovitura de moarte şi pe care răstignindu-L ceilalţi, L-au omorît. «Alţi slujitori» sînt sfinţii Săi apostoli, pe care i-a trimisîndemnîndu-i să nu umble în calea păgânilor şi în cetatea samarinenilor să nu intre, ci să meargă mai bine la oile cele pierdute ale casei lui Israel (Matei X, 5—6). Dar aceia nu i-au primit nici pe aceştia, ci pe unii i-au batjocorit şi bătut, pe alţii i-au omorît, între aceştia fiind şi Ştefan, întîiul dintre mucenici (Fapte VI, 8 ş.u.). «Iar auzind împăratul, s-a mîniat şi trimiţînd ostile lui i-a pierdut pe ucigaşii aceia şi a ars cetatea lor». Aici vorbeşte de evreii necredincioşi pe care i-a şi nimicit, aducînd prin venirea romanilor asupra lor, pustiirea totală a ţării lor. Dar prin ostile lui înţelege şi pe cei răi, trimişi spre pedepsirea altor răi, cum zice Dumnezeu prin Moise : «Voi trimite peste ei mînie şi urgie, război de pedepsire prin îngerii răi» (Ps. LXXVII, 49). Atunci zise slujitorilor săi : «Nunta este gata, dar invitaţii nu erau vrednici. Mergeţi la răspîntiile drumurilor şi pe care îi veţi afla, chemaţi-i la nunţi».

Ai văzut legătura lucrurilor ? Ai văzut potriveala pildei ? «Şi ieşind, zice, slujitorii aceia la drumuri, i-au adunat pe toţi cîţi i-au aflat buni şi răi şi s-a umplut nunta de meseni». Căci apostolii, străbătînd lumea toată, au vestit cuvîntul lui Dumnezeu şi pe toţi cei ce au ascultat i-au adunat într-o unică credinţă, a cunoştinţei de Dumnezeu, răi sau buni la năravuri, adică i-a preschimbat şi readus la virtute. Căci aceasta înseamnă «i-au adunat». Dar şi din cele ce urmează învăţăm acelaşi lucru. Căci zice : «Dar intrînd împăratul să vadă pe meseni, a văzut acolo un om neîmbrăcat în haină de nuntă şi i-a zis lui : prietene, cum ai intrat aci neavînd haină de nuntă ? Iar acela tăcea. Atunci a zis împăratul slujitorilor : legaţi-i mîinile şi picioarele şi luaţi-l şi aruncaţi-l în întunericul cel mai din afară. Că mulţi sînt chemaţi, dar puţini aleşi». Vezi cum zice că cei preaschimbaţi la moravuri au fost adunaţi la masă, dar cei cu vreo viclenie sau răutate oarecare, chiar dacă vor intra, iarăşi vor fi scoşi cu ruşine de către îngeri, pe care îi numeşte şi slujitori. Deci mesenii de la nunţi sînt sfinţii. Iar cel ce nu are haină de nuntă, ştiu că unii socotesc că sînt cei ce şi-au întinat trupurile lor numai prin curvie şi preacurvie şi ucideri. Dar nu este aceasta, ci vorbeşte de tot omul care se află sub o oarecare patimă sau păcat. Că acesta este adevărul, auzi de la Pavel care zice : «Nu vă înşelaţi : nici curvarii, nici preacurvarii, nici malahiţii, nici sodomiţii, nici furii, nici lacomii, nici slujitorii la idoli, nici beţivii, nici bîrfitorii» — şi voi adăuga : nici cei ce au ură sau pizmă faţă de vreun frate — «nu vor moşteni împărăţia cerurilor» (1 Cor. VI, 9—10), nici nu vor avea parte de bucuria Domnului nostru Iisus Hristos. Vezi că toată răutatea şi păcatul murdăreşte haina sufletului şi ne scoate din Împărăţie ?

*Selecție de idei principale

error

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!