Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Volumul 1: Traian Dorz, Cîntarea Cîntărilor (manuscris)

Volumul 1: Traian Dorz, Cîntarea Cîntărilor (manuscris)

Volumul 1: Traian Dorz, Cîntarea Cîntărilor (manuscris)

Noi apariţii editoriale
Seria „Cuvinte confiscate” – documente folosite de Securitate pentru condamnarea fratelui Traian Dorz „la 16 (şaisprezece) ani muncă silnică, 10 (zece) ani degradare civică şi confiscarea totală a averii personale”, volumul 1:

 

Traian Dorz, Cîntarea Cîntărilor (manuscris),

Ed. Oastea Domnului, Sibiu, 2017

 

Anul acesta, la comemorarea fratelui Traian Dorz, ca o ofrandă pentru memoria psalmistului Oastei Domnului, se va lansa primul volum din seria „Cuvinte confiscate”, şi anume manuscrisul Cîn­tarea cîntărilor. Această apariţie re­pre­zintă o premieră, fiind primul vo­lum care reproduce un caiet cu poezii scrise de mâna fratelui Traian. Mai mult, nu trebuie să uităm că acest caiet a fost considerat de Securitate „corp delict” şi a fost inclus în dosarul pe­nal P 932, fiind socotit probă pe baza căreia fratele Traian a fost condamnat la 16 ani de muncă silnică. O aseme­nea ediţie, după cum am evidenţiat în prefaţa cărţii, este deosebit de im­por­tantă, deoarece:

  1. se constituie într-o dovadă clară că fratele Traian a fost condamnat la în­chisoare şi pentru poezii;
  2. se poate observa cum fratele Tra­ian a încercat mereu să perfecţioneze textul poeziilor;
  3. în acest volum apar variante ine­dite ale unor poezii – de exemplu, Când auzi-veţi c-am murit…, În a­dânca ru­gă­ciunii părtăşie etc.

Reproducerea în facsimil a manu­scrisului este precedată de o Intro­du­cere judicios întocmită, în care sunt pre­zentate date generale: despre importanţa tipăririi acestui caiet confiscat de Secu­ritate, despre felul în care fratele Traian a compus poeziile în condiţii deosebit de aspre, despre probele din dosarul penal P 932 (dosar în care fratele Traian a fost condamnat la 16 ani de muncă silnică, în anul 1959), despre manuscrisul Cîntarea cîntărilor şi variantele aparte ale poe­ziilor din acest volum. În plus, am alcătuit şi o Concordanţă între poeziile din Cîn­tarea cîntărilor (manuscrisul con­fiscat de Securitate, în anul 1959) şi vol. Cân­tarea cântărilor mele (variantă re­vizuită de fratele Traian prin anii ‘80), tipărit de Ed. Oastea Domnului, după anul 1989, deosebit de utilă pentru cei care vor să observe cum fratele Tra­ian s-a străduit mereu să îm­bunătăţească textul poeziilor sale nemuri­toare.

Manuscrisul re­pro­dus în facsimil, în volumul de faţă, a fost preluat din arhiva CNSAS, dosarul penal P. 932, ff. 400-595. Caietul original a fost re­cuperat din arhiva CNSAS (unde a rămas o copie) şi este ex­pus la căsuţa memo­rială de la Livada Beiuşu­lui. Volu­mul Cîntarea cîntărilor cuprinde „po­e­zii alese” din: În aştep­tarea Mire­lui, La nunta noastră, Cîntările prea­iubitului meu, Cîntece din ţara mea, Cîntarea cîntări­lor.

În Anexă, am pre­zen­tat felul în care fra­tele Traian a revizuit şi a rearanjat poeziile în anii ’80, arătând că volumul de faţă scoate în evi­denţă grija deosebită pe care Poetul a avut-o pen­tru forma finală a poe­ziilor sale nemuritoare, încercând mereu să o îm­bunătăţească, după cum arată în poezia O, dragi cântări a mele. Am adă­ugat şi câ­teva fotografii cu însemnări ale fratelui Traian de pe diverse volume dac­tilo­grafiate, dar şi imagini din vol. al VII-lea al seriei „Cîntări nemuritoare”, dac­tilo­grafiat în anii ‘80. Am ţinut să alcătuim şi un Indice alfabetic al poeziilor, res­pectând, astfel, metoda folosită de fratele Traian în anii ‘80, când a alcătuit cele 10 volume din seria „Cîntări nemuritoare”.

 

Dincolo de aceste date tehnice de­spre volum, date care îşi au şi ele impor­tanţa lor, deoarece scot în evidenţă forma exterioară a cărţii, considerăm că lucrarea de faţă este o ediţie de co­lecţie, o carte de suflet care scoate la lumină scrisul de mână al fratelui Traian salvat, prin voia şi cu ajutorul Mântu­itorului, din foc, din cuptorul încins al Securităţii, în care au ars atâtea comori nemuritoare, după cum povesteşte fratele Traian, în Istoria unei jertfe şi în Hristos – mărturia mea (e.g. p. 228 sqq., în ediţia tipărită în anul 2005 de Ed. Oastea Domnului). Volumul acesta, ală­turi de celelalte mărturii publicate până acum, ne arată cât de mult a fost gata să sufere fratele Traian pentru Iisus cel Răstignit, pe Care L-a cântat în poeziile sale: „Cât am pierdut noi pentru Tine / e tot ce-n lume-aveam senin. / Ce mult e pentru noi, Iisuse, / dar pentru Tine ce pu­ţin! // Copiii, soarele şi casa, / ce-n lume numai una ai, / iubirea, libertatea, visul / şi tot ce-i unic într-un grai… // Pe toate le-am pierdut, căci anii, / trecuţi cu ele, nu mai vin, / nu mai revine viaţa dusă / şi tot ce-a fost a fi senin… // Pierduţi sunt anii când mânuţa / copiilor ne-ar fi‑a­lintat / şi ziua când părinţii noştri / nemân­gâiaţi s-au mormântat. // Pierdutu-s-a pri­e­tenia / cu bucuriile din ea / şi tot ce fie­care-n lume / odată, numai, poate-avea. // Şi nu numai o zi, ca-n moarte, / şi-o dată Ţi le-am dăruit, / trăind, în fiecare clipă / de mii de ori Ţi le-am jertfit. // Pe faţa noastră, suferinţa / neşters lăsat-a chi­pu-i mut / şi nimenea pe lumea asta / nu poate-ntoarce ce-am pierdut… // E unic pentru noi aceasta, / dar pentru vecii toţi câţi vin / şi pentru cât în ei ne-aş­teap­tă, / Iisuse Scump, e prea puţin!” (Traian Dorz, Cât am pierdut noi pentru Tine).

Dacă înaintaşii noştri, printre care un loc de cinste îl ocupă fratele Traian, au jertfit atât de mult, noi avem cel puţin datoria să facem cunoscută jertfa lor şi să le citim şi să le răspândim scrierile. Pu­tem spune că volumul de faţă este un dar minunat, un dar care ne arată în ce fel lucrează Dumnezeu, dacă până şi o parte din scrierile confiscate au putut fi recuperate. Să nu uităm că dacă astăzi aceste lucrări ne sunt atât de uşor ac­cesibile, nu cu mulţi ani în urmă, pentru ele fratele Traian a suferit ani grei de temniţă. Având în gând aceste adevăruri, să ne bucurăm, să apreciem şi să răs­pândim aceste scrieri atâta vreme cât ne sunt la îndemână!

 

Cartea se poate fi comandată prin Librăria «Cartea de Aur», Sibiu, telefon 0269 216677, email oasteadomnuluisibiu @gmail.com, la preţul de 13,00 lei.

 

Corneliu CLOP

Author: admin

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *