Mărturii Meditaţii

„Fãptura cea nouã” în Biserica Ortodoxã

Domnul Hristos a venit pe pământ să facă din omul vechial păcatului omul nou ceresc,născut de Sus, din Dumnezeu, „din apăşi din Duh”, cetăţean al Împărăţiei, aşacum i-a spus lui Nicodim: „Adevărat, adevărat zic ţie: De nu se va naşte cinevadin apă şi din Duh, nu va vedea împărăţiacerurilor” (Ioan 3, 5). Prin cuvintele acestea, Domnul ne arată botezul cu care trebuie să fim botezaţi. A te boteza însă, îţitrebuie pocăinţă şi credinţă în DomnulHristos, Care a pătimit şi a murit răstignitpe cruce, pentru noi, şi a înviat, ca, prinbotez, să murim şi să înviem împreunăcu El, umblând întru înnoirea vieţii; aşacum spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani 6, 3-4.

Îmbrăcat în Hristos (Gal 3, 27), cel care s-a botezat este o „făptură nouă” (II Cor 5, 17), care şi-a răstignit trupul împreună cu patimile şi poftele (Gal 5, 24); şi nu mai trăieşte el, ci Hristos trăieşte în sine şi viaţa în trup o trăieşte în credinţa înFiul lui Dumnezeu, Care l-a iubit şi S-a datpe Sine Însuşi pentru el (cf. Gal 2, 20).

Legat de cer cu toată fiinţa sa, credinciosul, care a cunoscut pe Domnul,având inima numai sus, la Dumnezeu, Îlarată pe Hristos, al Cărui nume îl poartă.

Şi, întocmai ca El, luminează în lume cucuvintele şi faptele sale. Pentru el, viaţa este desfătare cerească, mai ales în zilele de sărbătoare, când ia parte la SfântaLiturghie şi, bine pregătit, se împărtăşeştecu Sfintele Taine. Aici, în biserică, Îl simtepe Domnul Hristos în sufletul şi în inimalui, mai mult ca în orice loc. Aici se regăseşte în ceruri, înconjurat de îngeri şi deSfinţi, în frunte cu Maica Domnului. Închipuind pe heruvimi, primeşte pe împăratulSlavei, „înconjurat de cetele îngereşti”, casă Se jertfească pentru el şi pentru întreaga lume, pe Sfânta Masă a Sfântului Altar, unde pâinea şi vinul se prefac în Trupul şi Sângele Domnului, prin rugăciunilepreotului.

De aici, unde Se află Domnul jertfit,înconjurat tainic de îngeri şi de Sfinţi, n-ar mai pleca. Cu legământul înnoit că are sus inima şi că toată viaţa şi tot ce are Ile dă lui Hristos, pleacă înlăcrimat de bucurie, să ducă în lume, prin viaţa sa, pe Domnul Hristos, ca să-L cunoască toţi, să vină la El, să afle odihna sufletelor lorşi să nu se mai despartă de Domnul.

Un astfel de născut de Sus îşi prelungeşte în lume trăirea din Biserică şi toţi care privesc la el îi văd faţa ca a unuiînger (cf. Fapte 6, 15).

Acestea sunt, pe scurt, trăsăturile chipului aceluia care a aflat pe Domnul Hristos în Biserica Ortodoxă şi a devenit „făptura cea nouă”.

Pr. Gheorghe GRIGORE

Lasă un răspuns