Meditaţii

PUTERE PESTE ORICE FĂPTURĂ

Iată-L pe Domnul nostru Iisus Hristos,
în picioare – sau poate în genunchi – în mijlocul ucenicilor Săi care, la fel ca El, Îl însoţesc în această cutremurătoare rugăciune, cu tot sufletul lor mişcat de puterea şi însemnătatea acestui moment.
Fiecare moment al rugăciunii Lui răsună în inimile lor cu un adânc ecou şi lasă o urmă neuitată.
…După cum I-ai dat putere peste orice făptură, ca să dea viaţă veşnică tuturor acelora pe care I i-ai dat Tu…

Aici, ucenicii Domnului îşi vor aduce bine aminte de cuvântul care li-l spusese Domnul Iisus nu de mult, când le-a zis: „Toate lucrurile Mi-au fost date în mâini de Tatăl Meu.
Şi nimeni nu cunoaşte deplin pe Fiul, afară de Ta-tăl.
Tot astfel nimeni nu cunoaşte deplin pe Tatăl, afară de Fiul.
Şi de acela căruia vrea Fiul să i-L descopere” (Mt 11, 27).
În mâna Fiului era puterea pentru cunoaşterea Tatălui, iar lor, ucenicilor Săi, El voise a le descoperi această slăvită şi negrăit de fericită cunoaştere.
Prin cunoaşterea Tatălui, ei, ucenicii Domnului Iisus, căpătaseră părtăşia cu El la veşnicia Lui, în centrul căreia vor fi de-acum pe vecii vecilor şi ei nedespărţiţi de El.
În ceasul acesta se făcea pecetluirea aceasta din partea Tatălui, la mijlocirea Fiului, prin lucrarea Duhului lui Dumnezeu.
De acum încolo, Mântuitorul va folosi neîncetat puterea pe care o are asupra fiecărei făpturi trupeşti sau sufleteşti, numai în vederea vieţii veşnice a celor care I-au fost daţi Lui de către Tatăl prin faptul că li-L descoperise acestora pe Fiul Său.

Iată deci că nu există nici o făptură care să nu fie sub puterea lui Hristos,
şi nu există nici o putere care să nu fie mai mică decât puterea Lui,
şi nu există nici o înălţime care să nu fie mai joasă decât El,
şi nu există, în toată lumea aceasta văzută sau în cea nevăzută, ceva care să nu fie stăpânit, controlat, supus şi dominat de puterea lui Hristos.

Domnul nostru Iisus Hristos este Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor (Apoc 19, 16).
El este Domnul Puterilor (Ps 80, 7; 84, 8).
El porunceşte vânturilor şi apelor (Lc 8, 24-25).
El porunceşte revărsărilor de râuri şi flăcărilor de foc (Is 43, 2).
El porunceşte cu stăpânire gloanţelor războiului.
El porunceşte molimelor pustietoare
şi nenorocirilor şi urgiilor dezlănţuite (Ps 91, 1-8).
El porunceşte tuturor făpturilor şi tuturor întâmplărilor şi ele toate trebuie să I se supună Lui în orice vreme şi-n orice loc.
Căci El este Dumnezeul binecuvântat în veci. Şi viaţa veşnică (I In 5, 20).
Scumpi copii ai lui Dumnezeu
şi fii ai jertfei lui Hristos şi ai harului Său unic,
voi, care aţi avut parte de cea mai mare dragoste a lui Dumnezeu,
voi, cărora Tatăl a binevoit să vă descopere pe Fiul,
voi, cei de care Fiul S-a îndurat cu o îndurare unică şi eternă descoperindu-vi-L pe Tatăl, făcându-vă să de-veniţi astfel, prin această descoperire a Lui, împreună părtaşi cu El la slava Sa veşnică
– proslăviţi-L pe Dumnezeu cu o nemărginită recunoştinţă pentru aceste veşnice şi slăvite descoperiri faţă de voi!

Voi acum nici nu bănuiţi ce mare este harul de care v-a învrednicit pe voi Dumnezeu.
Voi vedeţi acum abia ceva din ce v-a făcut vouă Tatăl
şi simţiţi atât de puţin din ceea ce într-adevăr aţi primit.
Dar nici nu bănuiţi încă ce strălucită şi negrăită este moştenirea pentru care aţi fost înfiaţi prin Duhul, spre via¬ţa veşnică.
Bucuraţi-vă în această nădejde strălucită şi eternă!
Umpleţi-vă de această credinţă biruitoare şi ne-clintită
şi fericiţi-vă de această iubire, preamărindu-L pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt pe veci ale Lui (I Tes 3, 13).

Tot ce se petrece acum şi în viitor în jurul vostru, copii ai harului Sfânt, lucrează spre viaţa voastră veşnică, după cuvântul rugăciunii lui Hristos.
Nu numai bucuria marilor adunări frăţeşti libere, ci şi duioşia micilor adunări prigonite este împreună-lucrătoare la slava voastră în Hristos.
Nu numai sănătatea, ci şi boala voastră e spre bine.
Nu numai fraţii, ci şi vrăjmaşii vă ajută spre cunună.
Nu numai câştigurile, ci şi paguba vă este spre fo-los.
Nu numai vremile de pace, ci şi cele de frământări lucrează împreună spre mântuirea voastră.
Nu numai izbânzile, ci şi înfrângerile voastre, fiecare în felul lor, ajută mântuirii şi slujbei voastre,
şi nu numai bucuriile, ci şi întristările voastre, toa- te-toate, prin puterea lui Hristos, Domnul şi Mântuitorul nostru Preaiubit, lucrează acum şi vor lucra totdeauna spre a vă da vouă viaţa veşnică (Rom. 8, 28).

Deci să nu vă întristaţi prea mult că nu aveţi parte prea fericită de bucuriile vieţii acesteia. Hristos, Domnul vostru, v-a promis vouă fericirea adevărată nu aici, ci Acolo la El, unde va fi veşnică.
Nu în lumea aceasta, ci în cealaltă
şi nu unde nu este El, ci Acolo unde El este pe totdeauna Soarele şi Răsplătirea preaiubiţilor Lui.
Bucuraţi-vă totdeauna în această veşnică nădejde (I Tes 5, 16).
Slavă veşnică Ţie, Dumnezeul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos!
Pentru nespus de marea dragoste cu care ne-ai iubit şi ne-ai înfiat prin harul descoperirii Tatălui, făcân-du-ne părtaşi cu Tine la împreună-moştenirea slavei Tatălui,
pentru revărsarea Duhului Sfânt, prin Care ne-ai dăruit firea cea duhovnicească asemănătoare cu a Ta
şi pentru că Tu ai supus pentru noi orice făptură, orice putere şi orice împrejurare, în folosul dobândirii vieţii noastre veşnice şi a tuturor nemărginitelor ei bogăţii,
noi Îţi mulţumim cu o recunoştinţă şi cu o iubire veşnică.
Slavă Ţie, veşnic şi veşnic, Domnul nostru Preaiubit!
Amin.

* * *

Cuvinte înţelepte:

Fapta dragostei curate, precum cere Domnul Sfânt,
ne e singura avere, singura de pe pământ.

Hristos – Mijlocitorul nostru / Traian Dorz. – Ed. a 2-a, rev. – Sibiu: Oastea Domnului, 2015