Să fim model de viaţă duhovnicească

Cuvânt la Apostolul de la I Timotei 4, 9-15

Într-o lume în continuă schimbare, în care se înregistrează o puternică tendinţă de impunere a unor noi „valori”, de cele mai multe ori contrare adevărurilor din Evanghelie, se resimte o reală influenţă asupra modului de gândire, simţire şi purtare ale oamenilor, în mod deosebit ale tinerilor care nu au înţeles în mod riguros sensul adevărat al vieţii. În acest fel, asistăm la devieri majore de la normele creştine de viaţă sau la înlocuirea acestora cu norme noi, care, până mai ieri, erau condamnate în unanimitate ca fiind păgâne şi nesănătoase. În aceste împrejurări, mai mult ca oricând, este nevoie de modele de viaţă duhovnicească prin care tinerii, oamenii în general, să regăsească reperele existenţei şi sensul vieţii: cunoaşterea lui Dumnezeu.

De-a lungul anilor, am cunoscut îndeaproape multe mii de tineri şi am avut posibilitatea de a surprinde impactul produs de profundele şi complexele schimbări care s-au petrecut în societate în ultimii zeci de ani asupra unora dintre ei. Sunt nenumărate exemplele care pot fi prezentate, dar, nefiind acesta scopul acestui material, voi aminti doar de unul singur, mai emblematic. Am cunoscut un tânăr student, un om plăcut şi plin de viaţă care începea anul al doilea de studii. Prin felul lui de a fi mi-a câştigat admiraţia, mai ales că aflasem că primul an de facultate îl trecuse cu rezultate foarte bune. Dar, după aceasta, nu l-am mai văzut un an de zile şi am mai aflat de el doar atunci când m-a căutat mama lui, o femeie credincioasă, care era deznădăjduită de modul în care trăia fiul ei după abandonarea facultăţii. Când l-am reîntâlnit, am avut un moment de uimire, pentru că, în faţa mea, stătea un tânăr cu privirea pierdută, plină de nelinişte, purtând o îmbrăcăminte total neconformă. Această stare de rătăcire şi dezorientare a ţinut până când a cunoscut un grup de tineri credincioşi care mergeau la biserica la care mergea şi lucra mama lui. În scurt timp, a redevenit tânărul acela demn de admiraţie pe care îl cunoscusem la început şi, mai ales, a devenit un tânăr credincios. Cred că mare putere au avut rugăciunile mamei lui, dar şi modelul oferit de tinerii întâlniţi la biserică.

Nevoia de modele de viaţă curată s-a resimţit întotdeauna, în orice moment al istoriei omenirii şi ele au fost date de oamenii lui Dumnezeu. În Apostolul de la I Tim 4, 9-15, Sfântul Apostol Pavel îl îndeamnă pe ucenicul său, Timotei, să fie pildă credincioşilor cu cuvântul, cu purtarea, cu dragostea, cu duhul, cu credinţa, cu curăţia (vs. 12), definind astfel un model de trăire duhovnicească pentru orice tânăr, pentru orice om. Desigur, Sf. Apostol Pavel completează acest model şi prin alte elemente (virtuţi), cum ar fi smerenia, răbdarea ş.a., după cum rezultă din învăţăturile date lui Timotei pe parcursul celor două epistole. Însă, în cele ce urmează, ne vom limita la conţinutul versetului enunţat mai sus.

Să încercăm să vedem cum trebuie să înţelegem şi să ne însuşim fiecare element din acest model de viaţă duhovnicească, astfel încât să aducă roadă sănătoasă şi deplină.

Cuvântul. În primul rând, cuvântul nostru să fie: ceea ce este da, da; şi ceea ce este nu, nu; pentru că ce e mai mult decât acestea, de la cel rău este. Trebuie să ştim că pentru orice cuvânt deşert, pe care-l vom rosti, vom da socoteală în Ziua Judecăţii. Din gura noastră să nu iasă nici un cuvânt rău, ci numai ce este bun, spre zidirea cea de trebuinţă, ca să dea har celor ce ascultă. Cel ce nu greşeşte în cuvânt, acela este bărbat desăvârşit.

Purtarea. Solomon, în Pildele sale, spune că dacă un tânăr este deprins cu purtarea pe care trebuie s-o aibă, chiar când va îmbătrâni nu se va abate de la ea. Acest mod de purtare, de comportament trebuie să fie bazat pe învăţăturile Evangheliei şi trebuie să se manifeste astfel încât să facă pe aproapele să-şi însuşească un comportament asemănător. Modul de purtare să-l luăm de la Sfinţii Părinţi, de la părinţii duhovnici şi de la fericiţii noştri înaintaşi.

Dragostea. Sf. Apostol Pavel, scriind tesalonicenilor, le doreşte ca Domnul să le îndrepteze inimile spre dragostea lui Dumnezeu. Deci, fiecare dintre noi trebuie să avem în inimă dragostea lui Dumnezeu, care îndelung rabdă, care este binevoitoare, care nu pizmuieşte, nu se laudă, nu se trufeşte, nu se poartă cu necuviinţă, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândeşte răul. Acea dragoste care nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr, care toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduieşte şi toate le rabdă. Să avem în inimă dragostea lui Dumnezeu, dragoste care nu cade niciodată. Să ţinem la dragostea dintre noi, pentru că aceasta acoperă mulţime de păcate.

Duhul. Dacă vrem să ne asemănăm cu Hristos, atunci trebuie să cerem duhul înţelepciunii şi al înţelegerii, duhul smereniei şi al tăriei, duhul cunoştinţei şi al bunei-credinţe de la Cel care zideşte duhul omului înlăuntrul său. Să dorim din toată inima ca Duhul lui Dumnezeu să mărturisească împreună cu duhul nostru că suntem fii ai Lui.

Credinţa. Trebuie să ne deprindem cu dreapta credinţă prin care Hristos sălăşluieşte în inimele noastre, care spre toate este de folos şi are făgăduinţa vieţii de acum şi a celei ce va să vină. Credinţa noastră să fie puternică, nefăţarnică şi să se răspândească în tot locul. Să luăm aminte că, fără fapte, credinţa este moartă şi că ea se desăvârşeşte prin fapte. Să cerem mereu mărirea credinţei noastre prin care să dobândim, ca răsplată, mântuirea sufletelor.

Curăţia. Să avem inima curată, ca să-L putem vedea pe Dumnezeu! Sf. Porfirie Kafsokalivitul spune că suntem datori să fim curaţi cu inima, curaţi nu doar de fapte rele, ci şi de gânduri rele, mai ales de amărăciune şi ţinerea de minte a răului, ca să putem fi, cum spune Sf. Apostol Pavel, fără de prihană şi curaţi, fii ai lui Dumnezeu neîntinaţi în mijlocul unui neam rău şi stricat şi întru care strălucim ca nişte luminători în lume. Cuvântul Mântuitorului – care spune: „Fariseule orb! Curăţă întâi partea dinăuntru a paharului şi a blidului, ca să fie curată şi cea din afară” – este frumos dezvoltat de Sf. Ioan Casian: „Omul este asemenea unui pahar. Dacă acesta nu este curăţat pe dinăuntru, degeaba ne ostenim să-l spălăm pe dinafară, că nu va fi niciodată curat. Aşa şi creştinul: degeaba se străduieşte să-şi înfrâneze trupul, căci nu va fi niciodată curat şi neprihănit, dacă nu-şi va curăţa şi sufletul, adică dacă nu va dobândi castitatea şi curăţia inimii”.

Acesta este modelul pe care tinerii trebuie să-l urmeze în viaţă, despre care fericitul nostru înaintaş Ioan Marini spune: „Preaiubiţii mei fraţiori tineri, vi-l pun înainte din toată inima pe tânărul Timotei! Luaţi pildă de la tinereţea lui, de la râvna lui, de la credincioşia lui, de la înfrânarea şi răbdarea lui… Vreti să fiţi asemenea lui Timotei? Predaţi-vă din toata inima Domnului. Hotărâţi-vă cu totul pentru El. Harul Domnului vă poate face, dacă vă predaţi Domnului Iisus din toata inima, şi-L rugati să se folosească după voia Lui de voi…” (Familia Crestină, iunie 1941, nr. 1, pag. 13). Amin.

Gheorghe PINTILIE

Lasă un răspuns