Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Sfântul Ioan Gură de Aur şi învăţătura sa despre Maica Domnului

Sfântul Ioan Gură de Aur şi învăţătura sa despre Maica Domnului

Sfântul Ioan Gură de Aur şi învăţătura sa despre Maica Domnului

Pr. Lect. Dr. Adrian Dinu

Preliminarii. Sfântul Ioan Gură de Aur (†407)[1] este unul din marii teologi şi oratori ai Bisericii, care va rămâne peste veacuri în conştiinţa creştinilor alături de alţi Sfinţi Părinţi şi scriitori bisericeşti precum: cei capadocieni ca Sfântul Vasile cel Mare (†379), Sfântul Grigorie de Nazianz (†390), Sfântul Grigorie de Nyssa (†394), Amfilohie de Iconium (†403) şi Proclu al Constantinopolului (†446); cei din Egipt ca Sfântul Chiril al Alexandriei (†444); cei din Palestina şi Cipru ca Sfântul Chiril al Ierusalimului (†386) şi Sfântul Epifaniu (†403) sau scriitori de limbă latină ca Sfântul Ambrozie (†397), Fericitul Ieronim (†420), Fericitul Augustin (†430) şi Petru Hrisologul (†450). Contemporanii lui, ca şi mulţi alţi autori pe care nu i-am mai enumerat aici, sunt uniţi, mai întâi de toate, prin mărturisirea dreptei credinţe în Dumnezeu vădită în viaţa şi faptele lor, credinţă care înseamnă şi faptul că ceea ce au gândit, ceea au scris şi au predicat a fost făcut temeinic, dar şi cu multă căldură sufletească şi bucurie sfântă în ceea ce priveşte viaţa şi lucrarea Maicii Domnului. Învăţătura despre Maica Domnului reprezintă o preocupare de căpetenie a activităţii Părinţilor şi scriitorilor bisericeşti ai veacurilor al III-lea şi al IV-lea[2].

Acest studiu se constituie în primul rând într-o cercetare asupra învăţăturii Sf. Ioan Hrisostomul despre Născătoarea de Dumnezeu şi Pururea Fecioara Maria, care însă nu poate fi lipsit de alte câteva coordonate: evidenţierea caracteristicilor învăţăturii creştine despre castitate, despre căsătorie şi sublinierea rolului femeii în Biserică şi în lume, apoi sublinierea continuităţii şi a profunzimii învăţăturii Sfinţilor Părinţi şi a autorilor bisericeşti din veacul al IV-lea în ceea ce o priveşte pe Sfânta Fecioară. Tema menţionată ne permite abordarea, în prima parte a studiului, a câtorva aspecte esenţiale din doctrina Părinţilor Bisericii. Este interesant de observat ceea ce însemna în antichitatea creştină ideea şi practica fecioriei, apoi modul cum era înţeleasă căsătoria şi, mai pe scurt, felul în care era privită femeia atât în familie cât şi în singurătate sau necăsătorită. În partea a doua analizează aspectele convergente dar şi divergente privitoare la Sfânta Fecioară aşa cum sunt rămase în diferite scrieri ale autorilor epocii în care a trăit Sfântul Ioan. Partea a treia a studiului se focalizează, bineînţeles, pe învăţătura despre Maica Domnului în operele marelui Părinte al Bisericii.

*

Femeia, castitatea şi căsătoria în perioada de început a Bisericii. În această parte trebuie notate două perspective teologice care se leagă de subiectul menţionat: femeia ca fecioară apoi femeia ca soţie şi mamă. Această abordare explică de ce tema privitoare la femeia creştină a fost şi rămâne de actualitate şi deosebit de folositor de studiat sub aspect critic-teologic. În demersul acesta nu putem pleca de la simple adnotări cu caracter general, pentru că nu este de ajuns a afirma faptul că femeia are rolul şi locul ei în Biserică, că are propria identitate şi că ea trebuie să fie situată într-o anumită perspectivă. Dacă ar fi ă oferim două exemple privitoare la tema femeii în societate şi în Biserică – problema hirotoniei lor apoi angajarea şi participarea acestora în viaţa ecleziastică – se poate observa că, cel puţin sub aspect bisericesc şi social, subiectul trebuie tratat cât se poate de atent. În vremurile noastre se observă uşor o încercare deturnare continuă a sensurilor învăţăturii creştin-ortodoxe, apoi întâlnirea creştinismului cu păgânismul (ca doctrine şi practici mai ales!) realitate care a dus şi duce de multe ori la tensiuni şi nu în ultimul rând datorită unor practici rituale privind femeia şi mama, practici învăluite într-o terminologie antropologică şi culturală deficitară. Toate acestea necesită un răspuns clar, „ca o abilitare a valorilor biblice unice, care se referă la femeie”[3], răspuns care ia în calcul atât exemplul şi învăţătura Mântuitorului nostru Iisus Hristos cât şi rolul şi persoana Maicii Domnului în viziunea Sfinţilor Părinţi şi a Sf. Ioan Gură de Aur în special.

Oamenii, ca „imago Dei”, sunt aşezaţi de Dumnezeu în comunitatea creaţiei şi „reprezintă slava şi voinţa Sa. Ei intervin pentru Dumnezeu în faţa comunităţii creaţiei şi, în acest sens, sunt reprezentanţii lui Dumnezeu pe pământ”[4]. Cu atât mai mult femeia reprezintă din punct de vedere creştin nu doar una din „coordonatele” esenţiale ale umanităţii, reflectarea chipului lui Dumnezeu în lume, alături de bărbat, ci mai ales icoana iubirii lui Dumnezeu faţă de om, purtarea Lui de grijă faţă de creaţie şi viaţa însăşi a umanităţii acoperită de Pronia divină”[5]. Din cartea Facerii se ştie că Dumnezeu a creat atât pe Adam şi pe Eva, adică bărbatul şi femeia, pe temeiul iubirii, al egalităţii şi al dăruirii reciproce. În legătură cu aceasta se observă deseori o incriminare de facto a strămoaşei noastre pentru păcatul săvârşit, coroborat cu o absolvire a bărbatului, nu reprezintă o gândire sănătoasă, înscrisă pe linia învăţăturii apostolice. Chiar dacă unii aduc argumente luate din Evanghelii sau de la Sf. Pavel de exemplu, trebuie afirmat că Scriptura şi Tradiţia ortodoxă subliniază unicitatea chipului lui Dumnezeu în om, deci şi unul şi celălalt, bărbatul şi femeia, sunt văzuţi ca purtători ai aceloraşi daruri din partea lui Dumnezeu şi cu aceeaşi responsabilitate. De aceea chiar Sf. Pavel spunea: „Câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi îmbrăcat. Nu mai este iudeu, nici elin… nu mai este parte bărbătească şi parte femeiască…” (Galateni 3, 27-28). Se poate spune că pe plan harismatic, al chemării şi sensului unirii reciproce cu Dumnezeu, atât bărbatul cât şi femeia sunt egali şi coresponsabili. Atât în Scriptură cât şi în tradiţie femeia este înălţată „la rangul de organ al receptivităţii spirituale a naturii umane. În fapt promisiunea de mântuire a fost făcută femeii, ea a primit Vestirea cea bună, Hristos cel Înviat i s-a înfăţişat mai întâi ei, femeia înveşmântată în lumina soarelui reprezintă Biserica şi Cetatea cerească în Apocalipsă[6].

Desigur nu este posibil a se realiza în acest studiu o reliefare exhaustivă a persoanei şi a rolului femeii din punct de vedere biblic şi patristic. Trăsăturile spiritualităţii creştine privitoare la „fiinţa” femeii şi la feminitatea în general, sunt „descifrate” prin dialectica despre femeia mamă, soţie, logodnică sau sponsa Christi (mireasa lui Hristos)[7]. În Teologie se vorbeşte mult despre rolul femeii la începutul istoriei umanităţii, despre harismele ei, despre vocaţia ei de mamă dar şi despre „preoţia” ei împărătească[8]. Aparentul conflict dintre bărbat şi femeie este reluat începând cu cartea Facerii (Adam şi Eva) şi mergând până la Apocalipsă (14, 4)[9], dar acesta este desfiinţat prin evidenţierea părţilor bune a femeii (ascultarea, iubirea, dăruirea, curajul şi celelalte)[10]. Femeia, în viziune biblică şi patristică, nu are doar un mod propriu de existenţă[11], ci o harismă, o comuniune cu Dumnezeu (theophotistos), o iluminare dată de El care o face vrednică de Împărăţie. Aceasta însă nu a venit la întâmplare, ci ca rezultat al lucrării şi binecuvântării Maicii Domnului. Prin Sfânta Fecioară se ilustrează cel mai bine „partea femeiască” în ansamblul ei, în sensul că a devenit paradigmă pentru toate tipurile de existenţă feminină: mamă, soţie, castă, personificare a Bisericii (Apocalipsa 12, 1), adică Femeia prin excelenţă are a intrat în veşnicia Tatălui Ceresc.

Astfel, în Maica Domnului ca Fecioară şi Maică totodată, ca Theotokos şi Preasfântă, ca Pururea fericită şi Preanevinovată, ca Ocrotitoare şi Mijlocitoare etc., s-a regăsit în timp nu doar esenţa învăţăturii creştine despre mântuire (Bunavestire: purtarea lui Dumnezeu în fiinţa proprie, Luca 2), despre înduhovnicire („Femeie, iată fiul tău!… Iată, mama ta!”, Ioan 19, 26-27), despre ascultare (Nunta din Cana Galileii, Ioan 2), curaj (Ioan 19, 25), fidelitate (Ioan 20, 11) şi atâtea altele, ci s-a regăsit chipul Mamei, al Miresei şi al Logodnicei, pe care Dumnezeu o alege pentru a-şi exprima iubirea Sa faţă de oameni. Faptul hotărâtor al Întrupării Fiului lui Dumnezeu în/din fiinţa feminină a Maicii Domnului, adică dăruirea sângelui şi a trupului ei, Cuvântului, este răspunsul maternităţii umane feminine la chemarea făcută de Dumnezeu, este capacitatea receptivă a umanului faţă de divin[12]. De aceea, studiind câteva momente din viaţa Sfintei Fecioare se poate observa uşor trăsăturile caracteristice ale teologiei feminine ortodoxe.

Femeia castă. În antichitatea greacă fecioria „avea sens de integritate şi integrare, putinţa însăşi de a uni”[13]. La prima vedere şi Sf. Ioan Hrisostomul pare preocupat să stabilească superioritatea fecioriei faţă de căsătorie, mai ales pe temeiul că a fost prima în timp[14],dar de fapt nu neglijează deloc familia şi însemnătatea creşterii copiilor în rânduiala creştinească. Cele două teme devin complementare în teologia lui, aşa cum se va vedea din învăţătura despre Fecioara Maria.

Biserica o declară pe Maria ca Pururea Fecioară, cu sufletul şi cu trupul[15], Fecioară în esenţa Ei, având putinţa de a curăţa lumea. Textul biblic: „către o fecioară logodită…” (Luca 1, 27) înseamnă nu doar o simplă relatare a evenimentelor, ci consemnarea clară a structurii Ei sufleteşti şi trupeşti, sublinierea chemării pe care o are şi oferirea unui exemplu pentru oricare altă femeie ce luptă spre întregirea fiinţei ei întru Dumnezeu. De aceea, cuvântului creator al Părintelui ceresc de la Facere (1, 3) îi corespunde fiat-ul Maicii Domnului, care poate fi şi da-ul omenirii (şi al femeii în primul rând!) pentru restaurarea comuniunii cu Dumnezeu. În Maria, adică în Femeie, se observă răspunsul liber, jertfa cea mai de preţ pe care o poate aduce omul în faţa lui Dumnezeu. Icoana purtării Pruncului Sfânt de către Sfânta Fecioară este adevărata icoană a Întrupării şi nu purtarea Pruncului de către Simeon la templu. Acolo a fost altceva, o încuviinţare şi o binecuvântare a omului din partea lui Dumnezeu. Maica Domnului având Pruncul în braţe reprezintă „treapta ultimă a comuniunii dintre Dumnezeu şi om, locul de întâlnire a celor două fiat[16].

Femeia căsătorită. Biserica îşi găseşte în răspunsul de iubire sensul spiritual al căsătoriei şi o justifică şi prin viziunea asupra Sfintei Fecioare. Participarea la nunta din Cana Galileii a Mamei şi a Fiului, sublinierea nu în mod inutil a faptului că: „era şi mama lui Iisus acolo” (Ioan 2, 1) înseamnă că mâna lui Dumnezeu uneşte pe cei ce se iubesc şi că totul se petrece şi prin participarea Maicii Domnului, adică a feminităţii rugătoare şi mijlocitoare. Nu degeaba Sf. Ioan Gură de Aur „vede în orice căsătorie o imagine a nunţii din Cana şi astfel prezenţa reală a lui Hristos”[17]. Se poate aminti aici unicitatea şi paradoxul situaţiei Maicii Domnului: logodită cu Iosif şi totuşi dorind să rămână Fecioară[18] în care se observă caracterul ontologic şi eshatologic  al căsătoriei. De ce? Mai întâi pentru că Fecioara Maria poartă în pântece pe Fiul, arătând unul din scopurile familiei: procrearea, iar mai apoi pentru că Ea este Taina şi Chipul profetic al Împărăţiei. Femeia este cunună pentru soţ (Pilde 12, 4) şi îşi creşte şi îşi iubeşte copiii (Tit 2,4), Fecioara Maria fiind cea dintâi care a împlinit acestea în viaţa Ei. De aceea toate celelalte femei îşi găsesc în Maica Domnului nu doar reconcilierea statutului lor cu cel al bărbatului în faţa lui Dumnezeu, ci şi inaugurarea sfinţeniei eshatologice. Liantul care le rânduieşte pe toate acestea este Iubirea lui Dumnezeu care află iubire-răspuns în Maica Domnului şi în oricare femeie ce trăieşte după modelul Ei. Sf. Ioan Gură de Aur ilustrează aceasta foarte bine: „Aşadar, pe câtă iubire are cineva către sine tot pe atâta voieşte Dumnezeu să avem către femeie. Suntem părtaşi aceleiaşi naturi, dar cu toate acestea dreptul şi datoria noastră către femeie ne impune încă ceva mai mult. Deşi sunt două corpuri, totuşi unul e capul şi celălalt trupul[19].

Aşadar, se poate spune că Maica Domnului a adus natura umană la adevărata ei valoare în faţa lui Dumnezeu şi de aceea căsătoria trăită în curăţie îşi are în Ea reprezentarea cea mai de seamă. Căsătoria este, după expresia marelui Părinte antiohian, unirea intimă a două vieţi şi „taină a iubirii[20], adică ceea ce s-a petrecut în sânul Sfintei Fecioare este omul „hristofor” care se descoperă a fi „hristofanie”: „O dată căsătoriţi, bărbatul şi femeia nu fac decât una…Voi nu sunteţi decât o singură fiinţă, o singură viaţă şi vorbiţi încă de «al tău» şi «al meu»! Cuvânt necugetat! Dumnezeu ne-a dat în comun lucruri şi îndatoriri mai mari decât bogăţia. Nouă nu ne e permis să zicem: lumina este a mea, soarele este al meu, apa este a mea…[21]. Aşa cum vom vedea în continuare, Sf. Ioan şi alţi Părinţi ai Bisericii, nu vor fi deloc depreciativi la adresa fecioriei, a căsătoriei sau la adresa femeii, deşi la prima vedere pare că predomină o astfel de opinie[22]. Mărturia acestora despre femeie şi toate aspectele relative la ea este impresionantă şi concordantă, motivaţia fiind în primul rând cea legată de referinţa la Eva cea Nouă în care şi-au regăsit semnificaţiile profunde ale convingerilor lor lăuntrice care pot fi explicate prin două coordonate. Mai întâi din partea lor nu a fost doar respectarea strictă a Scripturii şi a Tradiţiei, ci angajamentul cald, plin de iubire faţă de persoana Ei, pe care au arătat-o lumii întregi, restabilind astfel demnitatea femeii în societate. Apoi nu s-ar putea explica locul fundamental în viaţa liturgică şi duhovnicească a Bisericii Ortodoxe pe care-l deţine Fecioara Maria fără afirmarea trăirii duhovniceşti a legăturii cu ea, cu „icoana” ei. Viaţa duhovnicească a Maicii Domnului rămâne pilda şi arhetipul trăirii lăuntrice pentru fiecare credincios şi în primul rând pentru femei. Sfinţii Părinţi ai Bisericii: greci, latini, antiohieni, sirieni etc. au înţeles însemnătatea unică a Născătoarei de Dumnezeu, „rolul e unic, activ şi de prim rang în mântuirea omenirii”[23] sălăşluit înainte de toate în acel atât de smerit: „Fie mie…” (Luca 1, 38).

*

Sfinţii Părinţi ai veacurilor III-IV şi învăţătura lor despre Maica Domnului. Aşa cum s-a putut observa în Scriptură se arată că Preasfânta Maică a Domnului a născut pe Mântuitorul lumii, pe Mesia, fără să cunoască bărbat, ca Fecioară. „Avem drept mărturie la aceasta însăşi convorbirea dintre sfântul mesager, Arhanghelul Gavriil şi Preasfânta Fecioară Maria” (Luca 1, 30-34)[24]. Sfintele Evanghelii de la Matei şi de la Luca, descriu pe Iisus din Nazaret şi pe „Fecioara” logodită cu Dreptul Iosif şi arată că Aceea care a născut pe Cuvântul lui Dumnezeu în lume este Mamă a Fiului lui Dumnezeu. În timpul vieţii publice a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, datele despre Fecioara Maria sunt dispersate, ea neocupând un loc prioritar în predicarea Evangheliei. Totuşi, în Evanghelia copilăriei Mântuitorului nostru Iisus Hristos, accentul cade pe credinţa, pe alegerea dumnezeiască şi pe sfinţenia vieţii Sfintei Sale Maici. Trecerea gradată, de la Eva la „femeia” care va naşte pe Cel ce va zdrobi capul şarpelui, la „Fiica Sionului” sau „Noul Israel”, apoi la Fecioara Maria (ale cărei trăsături sunt comune cu ale Bisericii), se regăseşte de-a lungul întregii Scripturi. Această trecere este prezentată concentrat în capitolul 12 din Apocalipsa Sfântului Ioan. Se poate afirma, aşadar, că Fecioara Maria este mereu prezentă în conştiinţa creştinilor din perioada apostolică şi post apostolică şi că a avut un rol deosebit în iconomia mântuirii. Ne putem întreba însă ce anume s-a petrecut în perioada imediat următoare până în timpul Sf. Ioan Gură de Aur în legătură cu învăţătura Bisericii despre Maica Domnului? Cum anume s-a structurat această învăţătură şi dacă ea a luat amploare sau dimpotrivă? Şi mai ales: ce are specific măreţul Părinte antiohian?

În ceea ce priveşte prezenţa Maicii Domnului în scrierile Sfinţilor Părinţi, se poate afirma că referirile lor, deşi puţine la începuturile creştinismului, s-au înmulţit odată cu libertatea de exprimare a credinţei (313), mai ales datorită necesităţii contracarării diverselor erezii şi secte. Învăţătura despre Maica Domnului a devenit chiar o „problemă”, mai ales în secolul al V-lea, prin disputele dintre Nestorie şi Sfântul Chiril, când a fost necesară o întrunire sinodală pentru clarificarea acesteia (Efes, 431). Vom încerca să ilustrăm toate aceste aspecte prin abordarea câtorva autori emblematici pentru acea perioadă.

Astfel, dacă la Sfântul Irineu sau la Sfântul Justin Martirul paralela Eva-Fecioara Maria era centrată pe ideea de feciorie, constituind unul din termenii esenţiali ai comparaţiei, la Sfântul Ioan Gură de Aur antiteza dintre ele este văzută şi prin prisma lucrării la mântuire a Maicii Domnului. Sfântul Irineu a continuat învăţătura Sfântului Apostol Pavel şi a Sfântului Policarp, al cărui ucenic a fost, îmbogăţind-o şi arătând că în Persoana Mântuitorului nostru Iisus Hristos sunt cuprinşi toţi oamenii datorită lucrării mântuirii Lui. Această învăţătura s-a numit „recapitularea” tuturor în/întru Hristos, de fapt fiind o realitate cu un dublu aspect: unul negativ, adică stricarea morţii şi a păcatului şi un aspect pozitiv, adică restaurarea chipului lui Dumnezeu în întreaga umanitate; în ceea ce priveşte învăţătura lui despre „Noul Adam” şi „Noua Evă” aceasta vine astfel pe un făgaş al gândirii perfect echilibrat. Teologia Sfântului Irineu este una de profunzime, întemeiată pe studierea Scripturilor şi pe o logică indubitabilă, fapt uşor de înţeles dacă ne gândim la epoca respectivă şi la scrierile pe care le-a alcătuit[25]. În termeni convergenţi şi divergenţi el oferă, prin aşezarea în paralel a două perechi de persoane, o întreagă Teologie, formulările lui cu privire la Fecioara Maria fiind deosebit de sugestive. Fecioara Maria „a fost sieşi şi întregului neam omenesc pricina mântuirii” (Împotriva ereziilor, III, 22), a fost „avocata” sau „apărătoarea” Evei (Împotriva ereziilor, V, 19). Aceste cuvinte arată că atributele Sfintei Fecioare sunt legate de lucrarea mântuitoare a Fiului lui Dumnezeu, iar rolul pe care-l îndeplineşte ea însăşi este unul esenţial.

În ceea ce-l priveşte pe Sfântul Justin Martirul şi Filosoful trebuie spus că el este primul autor care răspunde la întrebarea fundamentală: de ce Dumnezeu S-a făcut Om? În interiorul acestei întrebări el lămureşte şi pe cea a Naşterii lui Dumnezeu dintr-o Fecioară. Datorită ei Mântuitorul Hristos poate fi numit, în sens propriu, Fiul Omului[26]. El abordează paralela Eva-Maria în mod antitetic, scoţând în evidenţă faptul că primele comunităţi creştine aveau o conştiinţă clară asupra realităţii biologice şi a maternităţii virginale al Maicii Domnului şi, totodată, asupra răspunsului ei liber, de acceptare în a deveni Mama lui Dumnezeu pe pământ[27]. Prin Eva, încă fecioară, a căzut Adam, dar cu ajutorul Mariei, care a fost tot Fecioară, se naşte Mântuitorul Hristos, Dumnezeu Întrupat: „Eva, încă nepervertită, a primit cuvântul şarpelui şi a născut nesupunerea şi moartea. Maria, însă, Fecioară fiind a primit cu credinţă şi cu bucurie vestea pe care îngerul Gavriil i-o aduse. De aceea ea a răspuns: «Mă încred în cuvântul tău». De la ea s-a născut Acesta despre care am arătat că vorbesc atâtea scrieri. Cu ajutorul Aceluia Dumnezeu nimiceşte şarpele viclean, pe îngerii şi oamenii asemănători lui şi eliberează din moarte pe cei care se căiesc şi cred în El[28].

Aceşti doi Sfinţi Părinţi menţionaţi aici realizează un „progres” în înţelegerea rolului Fecioarei Maria în iconomia mântuirii şi prin abordarea principiului recapitulării care este îngemănat cu principiul „recirculării” în istoriei mântuirii sau mai precis în şi prin persoana Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Fecioara Maria intră în acest proces ca anti-tip al strămoaşei Eva, iar rolul ei nu este pur biologic şi în nici un caz negativ, ci are puternice motivaţii morale şi spirituale. Prin aceştia, învăţătura despre Fecioara Maria a dobândit un statut teologic în deplinul înţeles al cuvântului, pe care l-a respectat şi l-a promovat şi Sf. Ioan Gură de Aur.

În continuare vom aborda câteva aspecte ale teologiei mariale la alţi doi autori, poate cei mai apropiaţi de Sf. Ioan Gură de Aur: Sf. Vasile cel Mare şi Sf. Grigorie de Nazianz. Pentru teologia şi pentru viaţa lor au fost cinstiţi de Biserică împreună şi au fost consideraţi mari dascăli ai lumii şi ierarhi. Se ştie că autorii capadocieni au fost influenţaţi de creştinismul alexandrin pe care ei l-au cunoscut îndeaproape şi cu care aveau legături strânse. În operele lor locurile legate strict de Fecioara Maria sunt puţine, dar dobândesc o importanţă teologică covârşitoare. Inspirându-se din învăţătura Sfintelor Evanghelii referitoare la Întruparea Mântuitorului nostru Iisus Hristos ei au analizat ceea ce reprezintă aceasta în plan uman şi au arătat că Fecioara Maria este modelul desăvârşit de vieţuire pentru toţi cei care vor să o urmeze[29]. Astfel, Sf. Vasile cel Mare mărturiseşte că Întruparea este „o taină înfricoşătoare” a lui Dumnezeu, mai presus de orice înţelegere omenească, taină pe care nu se cuvine să o cercetăm decât prin credinţă, păstrând adevărul Sfintei Scripturi. Fiul lui Dumnezeu, mărturiseşte el, S-a coborât în pântecele Sfintei Fecioare şi S-a smerit pe Sine, dând un semn deosebit al lui Dumnezeu, căci altfel El s-ar tăgădui pe Sine. Este demn de subliniat şi faptul că fecioria sau curăţia Maicii Domnului nu este „autonomă”, nu vine de la sine, ci este rezultatul lucrării lui Dumnezeu în timp, după naşterea ei pe pământ şi nu înainte sau în timpul naşterii ei din părinţii trupeşti. Ca şi la Sf. Ioan Gură de Aur imaginea Maicii Domnului rămâne puternic ancorată în realitatea pământească, dar se subliniază totodată în mod clar că puterea lui Dumnezeu a „acoperit-o” şi a umplut-o de har, dăruindu-i o viaţă desăvârşită pe care ea a dus-o în smerenie şi ascultare: „Toate acestea (pe care Hristos le-a împlinit) sunt nesocotite de cei ce cred că a venit în lume cu trup ceresc. Dacă Dumnezeu Cel Născut cu trup nu l-ar fi luat din plămada lui Adam, ce rost ar mai fi avut sălăşluirea în Fecioara Maria?[30]. Apoi: „Care este lucrarea iconomiei lui Dumnezeu? Trupul unei Fecioare Sfinte! Şi care sunt temeiurile lucrătoare ale acestei Naşteri? Sfântul Duh şi acoperirea puterii Celui Preaînalt![31].

Anticipând învăţătura despre Fecioara Maria stabilită la Sinodul al III-lea Ecumenic de la Efes la care ea a fost numită oficial „Theotokos” şi asemănându-se prin aceasta cu Sf. Ioan Gură de Aur, Sfântul Grigorie de Nazianz afirmă şi că prin acest titlu de onoare dat Sfintei Fecioare este arătată mai întâi unitatea Persoanei Mântuitorului nostru Iisus Hristos, adică unirea ipostatică dintre firea divină şi cea umană în Persoana Cuvântului lui Dumnezeu Întrupat din Fecioara Maria. Citatul celebru din Scrisoarea către preotul Cledonius, arată cât de mult ţinea Sfântul Grigorie la Sfânta Tradiţie a Bisericii referitoare la Fecioara Maria şi cât de mult se apropia de învăţătura Patriarhului Constantinopolului: „Dacă cineva nu socoteşte pe Sfânta Maria, Născătoare de Dumnezeu este în afara Dumnezeirii. Dacă cineva ar spune că Hristos a trecut prin Fecioara ca printr-un canal, şi nu S-a format în ea dumnezeieşte şi omeneşte (dumnezeieşte, pe de o parte, că a fost fără bărbat, iar omeneşte, pe de altă parte, că a fost după legea sarcinii), de asemenea este fără Dumnezeu… Dacă cineva introduce doi fii, pe unul care este din Dumnezeu şi Tatăl, iar pe cel de-al doilea care este din mamă, dar nu unul şi acelaşi, acela să cadă din înfierea făgăduită celor ce cred drept[32].

O idee centrală în Teologia acestui Sfânt Părinte este aceea că între Dumnezeu şi Fecioara Maria, pentru împlinirea Întrupării Domnului, a fost o legătură reală, un „schimb” de daruri duhovniceşti nemaiîntâlnit până atunci: „El S-a Născut, dar fusese mai înainte Născut. S-a Născut din femeie, dar şi din Fecioară. Aceasta omeneşte, aceea dumnezeieşte. Aici, jos, fără de tată, iar acolo, sus, fără mamă. Această lucrare întreagă aparţine Dumnezeirii. El a fost purtat în pântece, dar a fost cunoscut de profetul care era în pântece, săltând de bucurie la venirea Cuvântului pentru care s-a născut[33].

Se observă, aşadar, că Sfântul Grigorie de Nazianz nu vorbeşte pe larg despre o doctrină asupra Maicii Domnului, ci în texte scurte, răsfirate de-a lungul scrierilor sale, dar are meritul că mai înainte de Sinodul de la Efes (431), el a arătat că  numele de „Theotokos” este cel firesc şi consacrat pentru Fecioara Maria. Sfântul Grigorie a mers aici pe linia unui maximalism doctrinar: cine nu primeşte acest nume este în afara lui Dumnezeu[34].

*

Maica Domnului în scrierile Sf. Ioan Gură de Aur. Trebuie afirmat de la bun început că  Sfântul Părinte a scris despre Maica Domnului în mai multe opere ale sale cu o dragoste şi căldură deosebită.

Nu i-a consacrat ei nici o lucrare specială şi nu a abordat tema aceasta în mod constant, ci, ca majoritatea Părinţilor, a vorbit sau a scris despre Maica Domnului ocazional, atunci când diferite momente din istoria Bisericii i-au oferit prilejul. O posibilă explicaţie a acestei atitudini mai reţinute a Sfântului Ioan ar fi aceea că el, fiind format la Şcoala din Antiohia, dobândise o cunoaştere teologică mai puţin speculativă, o teologie care punea mai puţin accentul pe firea dumnezeiască a Mântuitorului şi mai mult pe cea omenească. Numele de “Theotokos”, dat de teologii alexandrini Maicii lui Dumnezeu, era aproape necunoscut printre teologii antiohieni[35]. Acest fapt este sugestiv pentru atitudinea avută de Sfântul Ioan şi de alţi Părinţi ai Bisericii.

Sfântul Ioan Hrisostom a fost mai puţin speculativ în scrierile sale, fiind aplecat mai mult spre latura morală a vieţii. Se poate considera că Sfântul Ioan nu a avut niciodată intenţia de a o aşeza pe Fecioara Maria, Maica Domnului, într-o lumină pe care nici Sfintele Evanghelii nu au prezentat-o[36]. Sfântul Ioan Gură de Aur a arătat-o pe Fecioara Maria aşa cum era: o femeie simplă, rugătoare, curată cu sufletul şi cu trupul şi, prin aceasta, vrednică de a naşte pe Fiul lui Dumnezeu. Iată câteva exemple în acest sens:

Venit-au fecioarele ca să vadă pe Fiul Fecioarei, minunându-se că Făcătorul laptelui şi al sânurilor, primit hrană de copil de la Mama Fecioară […] Astăzi Cel născut din Tatăl mai presus de minte şi de cuvânt, pentru mine se naşte din Fecioară, tot mai presus de minte şi de cuvânt. Atunci S-a născut din Tatăl după fire mai înainte de veci, după cum ştie Cel ce L-a născut. Astăzi se naşte iarăşi mai presus de fire, după cum ştie harul Duhului cel Sfânt. Naşterea Lui de sus adevărată este, iar naşterea de jos, fără de minciună. Cu adevărat din Dumnezeu, Dumnezeu S-a născut şi cu adevărat Acelaşi, din Fecioară, Om S-a născut […] Tatăl a născut fără curgere, iar Fecioara a născut fără stricăciune…nici Fecioara n-a suferit stricăciune născând, căci a născut prin Duhul[37].

El a ocrotit-o de neliniştea şi marea supărare care ar fi cuprins-o. Sarcina ar fi fost prilej de teamă şi cutremur mare pentru ea, neştiind de unde-i vine şi, crezând că ceva rău i s-ar fi întâmplat, ar fi putut să se arunce în apă sau să se înjunghie singură decât să sufere ocară[38].

Se observă că Sfânta Fecioară Maria este înfăţişată prin „icoane” cât se poate de apropiate de uman, fără rezonanţe care să scandalizeze pe cineva, dar intenţiile sunt cât se poate de clare: atragerea atenţiei asupra credinţei adevărate. Fecioara Maria a fost credincioasă, smerită şi a primit în deplină ascultare mesajul dumnezeiesc. Ea stă sub puterea şi lucrarea lui Dumnezeu Însuşi!

Aşa cum am afirmat deja, Sf. Ioan a fost preocupat mereu de una din temele consacrate ale antichităţii creştine, aceea a fecioriei, temă ce i-a oferit posibilitatea raportării la viaţa creştinilor pe care îi voia pe calea virtuţilor. Învăţătura lui despre feciorie a devenit în literatura patristică una din învăţăturile clasice, la care mulţi Sfinţi Părinţi vor face apel[39].

În mod aparent chipul Maicii Domnului în Teologia Sfântului Ioan Gură de Aur este realizat dintr-o perspectivă umană, obişnuită, dar este o mărturie foarte clară despre ea şi rolul pe care l-a avut la Întrupare. Motivul acestei abordări este câştigarea atenţiei cititorilor şi scoaterea în evidenţă a credinţei adevărate, chiar cu riscul ca unele cuvinte ale sale să pară contradictorii[40].

Taina Întrupării Domnului din Fecioara Maria. După cum s-a arătat deja, în operele Sfântului Ioan învăţătura despre Maica Domnului nu este înfăţişată pe larg. Sfântul Ioan vorbeşte, ca şi alţi Sfinţi Părinţi, de dinaintea lui, evidenţiind „taina”, inefabilul produs în sânul Maicii Domnului, iar la învăţăturile acestea el adăugă pe aceea a necesităţii cinstirii ei. Nici o minte omenească, ar fi putut spune autorul, nu poate lămuri ceea ce s-a petrecut cu Fecioara Maria la Bunavestire: „Nici Arhanghelul Gavriil, nici chiar Evanghelistul Matei nu pot spune nimic în afara faptului că Hristos S-a Născut prin puterea Duhului Sfânt, dar nici unul nu spune cum s-au petrecut aceasta, fiind o minune mai presus de minte. Să nu crezi că ai priceput taina doar că ai auzit cuvintele: «din Duhul Sfânt». Chiar după ce am auzit aceasta mai rămân multe altele pe care nu le-am cunoscut. Acestea sunt: cum a putut încăpea Cel Necuprins în pântecele ei? Cum a putut naşte o Fecioară şi să rămână Fecioară? Spune-mi: cum a zidit Duhul cel Sfânt, Templul Fiului lui Dumnezeu în pântecele ei? Cum a luat din trupul ei, nu trupul cu totul, ci partea aceea din care El S-a născut? Evanghelistul spune că Hristos S-a sălăşluit în trupul ei: «Iată va lua în pântece» (Matei 1, 23), iar Pavel spune asemenea: «Născut din femeie» (Galateni 4, 4) ca să se închidă gurile celor ce spun că Hristos a trecut prin Maica Sa ca printr-un canal[41].

Se observă la Sfântul Ioan aceeaşi grijă deosebită pentru înţelegerea unirii ipostatice (adică a firilor divină şi umană în Persoana Mântuitorului Hristos) şi a rolului Sfintei Fecioare Maria care este garanta Întrupării Fiului lui Dumnezeu. Pe de o parte, autorul subliniază absoluta transcendenţă a Întrupării Mântuitorului nostru Iisus Hristos, iar pe de altă parte subliniază realitatea omenităţii Sale, adică a Trupului Domnului luat din trupul Maicii celei Sfinte. Precum odinioară Sfântul Ignatie sau Sfântul Irineu, Sfântul Ioan Gură de Aur afirmă credinţa noastră în Hristos, Cel Unul, Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu, care există din veci şi care a luat carnea sau trupul nostru. „Cuvânt nepătimitor fiind, S-a făcut trup. S-a făcut trup pentru ca să se sălăşluiască întru noi. Dumnezeu nu S-a făcut, ci era! De asta S-a făcut trup, ca să-L primească ieslea pe Cel pe care nu-L încăpea cerul. De asta S-a aşezat în iesle, ca să primească hrană de copil de la Maica-Fecioară, Cel ce hrăneşte lumea. De asta Părintele «veacului ce va să fie» (Isaia 9, 5) este ţinut ca Prunc la sân în braţe fecioreşti, tocmai pentru ca şi magii să se poată apropia de El[42].

Sfântul Ioan respinge doctrinele gnosticilor şi ale docheţilor ca fiind absurde, punând mai multe întrebări care, departe de a fi retorice sunt, de fapt, argumente pentru păstrarea credinţei moştenite de la început în Biserică şi pe care nimeni nu se cuvine să o înţeleagă după voia proprie. Iconomia mântuirii în Domnul Hristos nu lasă loc de interpretări, iar atitudinea fiecărui creştin trebuie să fie una plină de credinţă şi smerenie: „Ce ar avea El în comun cu noi dacă Trupul luat de El ar fi fost altfel decât al nostru sau din altă substanţă decât a noastră? Cum am mai spune că El este din rădăcina lui Iesei? Cum ar mai fi El mlădiţă şi floare din rădăcina aceasta? Sau cum ar mai fi El “Fiul Omului”? Sau ce motiv am mai avea noi să chemăm pe Maria Maica Sa? Sau cum se mai trage El din seminţia lui David? Cum a mai luat chip de rob? (Filipeni 2, 7) Cum am mai ţine învăţătura care spune: «Şi Cuvântul Trup S-a făcut…»? (Ioan 1, 14) Cum ar mai fi putut spune Pavel romanilor «…şi din care după Trup este Hristos, Cel ce este peste toate Dumnezeu…» (Romani 9, 5)[43].

            Printr-o exprimare uşor de înţeles, Sfântul Ioan vorbeşte de  realitatea Întrupării şi de rolul Fecioarei Maria. Strădania lui este spre o abordare practică, concretă a acestui subiect, şi denotă faptul că el se adresa creştinilor în mod direct. El voia să-i facă să înţeleagă cât mai uşor ceea ce a fost prezenţa Maicii Domnului la Întruparea Cuvântului lui Dumnezeu.

Fecioară şi Maică. Sfântul Ioan Gură de Aur nu are nici o umbră de îndoială că Mântuitorul nostru Iisus Hristos a fost zămislit şi S-a născut din Fecioara Preacurată Maria, Maica Domnului. Pe baza învăţăturii Sfintei Scripturi, el arată că Naşterea Domnului în lume a fost Taină a Lui, la care Fecioara Maria s-a făcut părtaşă cea dintâi iar apoi noi toţi:

Ce să spun? Ce să grăiesc? Iată Pruncul este înfăşat în scutece şi stă în iesle. De faţă-i şi Maria, Fecioară şi Mamă![44].

Atunci când te întreabă un iudeu: «Cum a putut naşte o fecioară?», spune-i şi tu: «Cum a putut cea în vârstă şi stearpă să nască?», căci pentru acela se vor ridica astfel două piedici: vârsta înaintată a femeilor şi lipsa rodirii lor. În Fecioara nu a fost decât o singură piedică: lipsa legăturii trupeşti. De aceea, cea stearpă a pregătit calea Fecioarei. Şi aşa înţelegem ce a închipuit aceea care era stearpă, adică să credem că Naşterea feciorelnică este vrednică de crezare, aşa cum spun şi cuvintele Arhanghelului Gavriil. Acela i s-a arătat şi i-a spus: «Iată vei lua în pântece şi vei naşte Fiu şi-I vei pune numele Iisus» (Luca 1, 31). Ea a rămas uimită şi fără de glas, dar apoi a spus: «Cum va fi mie aceasta de vreme ce eu nu ştiu de bărbat?» (Luca 1, 34). Şi ce a răspuns îngerul? «Duhul Sfânt se va pogorî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri» (Luca 1, 35). Nu căuta răspuns pentru înţelegerea acestora în lumea aceasta, de vreme ce ceea ce s-a petrecut întrece orice pricepere[45].

Minunile făcute de Dumnezeu în Vechiul Testament (minunea cu Sara, soţia lui patriarhului Avraam şi cea cu Elisabeta, soţia preotului Zaharia) sunt considerate argumente pentru susţinerea învăţăturii despre fecioria Maicii Domnului. Ceea ce spunea proorocul Isaia (7, 14) este şi aceea tot o prevestire a naşterii feciorelnice a Maicii Domnului: „Dacă ea nu ar fi fost Fecioară nu ar mai fi vorbit ca despre un semn, căci ştim că semnul este ceva ce trece peste firea obişnuită a lucrurilor, este ceva nou şi neaşteptat, este ceva care aduce multă uimire celor ce-l văd sau aud de el. Iată de ce a fost numit semn, căci a fost ceva nemaiîntâlnit. Nu ar mai fi spus că va fi semn dacă s-ar fi petrecut în chip obişnuit. Deci, dacă cele spuse de proorocul sunt despre o femeie care naşte în chip obişnuit, de ce mai numeşte aceasta semn, de vreme ce se petrece în fiecare zi? Prin urmare, la începutul cuvântului său nu a spus simplu: «Iată o fecioară», ci «Iată, Fecioara…». Prin adăugarea articolului, el arată pe singura Fecioară, deosebită de celelalte toate[46]. În aceste locuri se găseşte una din ideile principale ale învăţăturii Sfântului Ioan Gură de Aur: unicitatea Maicii Domnului. Ea a fost singura Fecioară în înţelesul cel mai deplin al cuvântului, Fecioară trupeşte şi sufleteşte, iar rolul ei a fost unic.

Printr-o dialectică subtilă, combinând evenimente şi idei din Sfânta Scriptură, Sfântul Ioan ajunge la afirmarea adevărului despre Maica Fiului lui Dumnezeu. Aici se află şi o abordare practică a problemei Naşterii din Fecioara Maria, cu o logică care urmează sensul invers decât cel al ereticilor. Un alt sprijin îşi află Sfântul Ioan în persoana Dreptului Iosif[47]. Deşi Sfântul Ioan Gură de Aur tratează problema aceasta în chip diferit de alţi Sfinţi Părinţi, el reuşeşte să aducă un plus de lumină în lămurirea învăţăturii despre fecioria Maicii Domnului: „Iosif nu ar fi fost aşa de puţin tulburat la auzul cuvintelor îngerului despre «Fecioara», dacă nu ar fi auzit deja cuvintele lui Isaia. Pentru un bărbat care meditase îndelung la cuvintele proorocului, minunea Maicii-Fecioare nu mai era ceva nou pentru el, ci era ceva cunoscut[48].

Iată că Sfântul Ioan vorbeşte despre minunea Fecioarei-Maice nu doar ca o noutate ci, pentru cei ce cunosc Sfintele Scripturi, ca despre un eveniment cunoscut şi aşteptat. Analiza sa este dusă mai departe prin sublinierea calităţii Maicii Domnului de Pururea-Fecioară. Prezenţa Dreptului Iosif, în analiza autorului, este şi ea o garanţie că Sfânta Fecioară nu a avut legături trupeşti cu vreun bărbat. Pentru cei ce nu credeau în cuvintele Fecioarei din Sfintele Evanghelii (Luca 1, 34), zicând că ea a rămas Fecioară „până ce” a născut pe Mântuitorul iar apoi nu a mai fost fecioară, Sfântul Ioan le aduce înaintea ochilor prezenţa Dreptului Iosif lângă ea. Dreptul Iosif a fost un bărbat care a cunoscut Sfintele Scripturi, a meditat mult timp la ele şi putea cel mai bine să cunoască starea Sfintei Fecioare. Imaginea lui de bărbat credincios, smerit, înţelegător al cuvintelor lui Dumnezeu fac din el un apărător puternic al curăţiei Maicii Domnului şi, deci, al credinţei adevărate.

Aşadar, Sfântul Ioan Gură de Aur afirmă explicit „pururea-fecioria” Maicii Domnului, în primul rând, pe baza Sfintelor Scripturi: „Cuvintele «până ce» (Matei 1, 25) nu trebuie să ne facă să înţelegem că el (Dreptul Iosif) a cunoscut-o după aceea. Mai curând acestea ne fac să înţelegem că Fecioara a rămas curată până la Naşterea lui Iisus. În Scriptură se obişnuieşte să se folosească cuvintele «până ce» fără să se arate o limitare a timpului. Evanghelistul foloseşte şi el expresia aceasta pentru a arăta ceea ce a fost înainte de Naşterea lui Iisus, fără a mai arăta, însă, ceea ce a fost după aceea[49].

Este deosebit de interesant faptul că, deşi adevărul despre „pururea-fecioria” Maicii Domnului nu este afirmat în mod explicit în Sfânta Scriptură, Sfântul Ioan Gură de Aur îl deduce tocmai pe baza acesteia! Adevărul este scos la iveală printr-o reflecţie atentă a autorului şi, mai ales, datorită cinstirii deosebite pe care o avea faţă de ea. El nu ar fi putut scrie astfel de cuvinte la adresa Maicii Domnului dacă nu ar fi cinstit-o şi nu ar fi chemat-o în rugăciune. De exemplu, atunci când autorul răspunde la obiecţiile ereticilor privind aşa-numiţii „fraţi” ai Domnului (Matei 12, 46-50; Marcu 3, 31-35; Luca 8, 19-21), Sfântul Ioan adaugă: „Dacă Iosif ar fi cunoscut-o pe Maria şi ar fi avut-o de soţie, atunci de ce Domnul, la Patima Sa pe Cruce, a încredinţat-o ucenicului Său ca şi când nu ar mai fi fost nimeni altcineva care să-i poarte de grijă? De ce, întrebi tu, Iosif şi ceilalţi sunt numiţi «fraţii» Domnului Iisus? Aceia sunt numiţi «fraţii» lui Iisus în acelaşi fel în care Iosif este numit «soţul» Mariei. Dumnezeu a vrut să acopere această mare taină cu multe văluri, aşa încât Naşterea cea dumnezeiască să rămână ascunsă o vreme[50].

Iată că printr-un silogism ingenios, fără vreo conotaţie negativă, Sfântul Ioan Gură de Aur apără pururea-fecioria Maicii Domnului: Dreptul Iosif şi „fraţii” Domnului sunt persoanele care sprijină lucrarea lui Dumnezeu şi o judecată dreaptă. Fecioara Maria, Maica Domnului, este purtătoarea unei mari Taine a lui Dumnezeu, iar Dreptul Iosif, cel ce a ocrotit-o, este chezaşul curăţiei ei. Autorul găseşte şi o altă dovadă în sprijinirea acestui adevăr: încredinţarea Maicii Domnului Sfântului Ioan Evanghelistul. La fel, „fraţii Domnului” nu sunt decât rude ale ei şi ale Fiului ei, fără să presupună vreo legătură trupească a Sfintei Fecioare cu Dreptul Iosif sau cu altcineva.

Este concludent faptul că Sfântul Ioan Gură de Aur face trimitere la învăţătura Sfântului Irineu de Lyon despre „Taina cea ascunsă” sau Naşterea minunată a Fecioarei Maria, subliniind prin aceasta înălţimea ei duhovnicească, starea aleasă în care trăia, departe până şi de orice închipuire păcătoasă. În alte locuri Sfântul Ioan a făcut legătura dintre Fecioara Maria şi evenimente din Vechiul Testament[51]. Nume precum: „pământul nelucrat”, „noua Evă”, „noul Eden” sunt doar câteva dintre numirile Maicii Domnului în lucrările acestui Sfânt Părinte. Punerea în antiteză a Maicii Domnului cu Eva sau trimiterea la „pământul raiului”, nelucrat de mână omenească, arată, în gândirea Sfântului Ioan, însemnătatea ei în iconomia mântuirii lumii. Ea este o mărturie a vieţii noi dobândite: „El o numeşte «Eden» sau «pământ gras» pentru că acest pământ al raiului a fost închipuire a celeilalte Fecioare. Căci primul pământ a adus pentru noi grădina raiului, fără sămânţă, aşa cum Fecioara a născut pe Hristos fără sămânţă bărbătească. Dacă vreun iudeu te întreabă cum poate o fecioară să nască, răspunde-i aşa: cum poate un pământ nelucrat să rodească minunate flori? Pentru că în limba evreiască «eden» înseamnă «pământ gras»[52]. Şi: „O fecioară ne-a scos pe noi din rai, dar prin Fecioara am aflat iarăşi viaţa veşnică[53].

Concluzii. Sfântul Ioan Gură de Aur a scris, ca şi contemporanii lui, cu o dragoste şi o fervoare deosebită referitor la Maica Domnului. Chiar dacă nu-i aminteşte niciodată cu titlul de „Theotokos”, ceea ce nu este deloc o deficienţă, el a folosit expresii echivalente prin care a scos în evidenţă maternitatea ei divină. De fapt, ceea ce l-a preocupat foarte mult a fost tema fecioriei care i-a dat totodată posibilitatea referirii la viaţa morală a creştinilor pe care ocârmuia sufleteşte. De aceea învăţăturile lui despre feciorie, despre soţii creştini care trăiesc împreună cu copiii lor în curăţie şi credinţă, au devenit în literatura patristică nu doar învăţături clasice, la care mulţi Sfinţi Părinţi vor face apel, ci adevărate repere mereu atât de actuale.

În mod aparent chipul Maicii Domnului în Teologia Sfântului Ioan Gură de Aur este realizat dintr-o perspectivă umană, obişnuită, dar este o mărturie foarte clară despre ea şi rolul pe care l-a avut la Întrupare. Motivul acestei abordări este câştigarea atenţiei cititorilor şi scoaterea în evidenţă a credinţei adevărate, chiar cu riscul ca unele cuvinte ale sale să pară contradictorii[54]. Se poate spune că autorul pe care l-am tratat aici este unul idealist care are însă un simţ practic deosebit, iar datorită amplei sale experienţe pastorale ştia foarte bine cum să-şi tempereze cuvântul rostit ca şi cel scris. El nu a stăruit asupra specificităţii caracterului feminin, dar a văzut în Sfânta Fecioară Maria smerenie, puritate şi spirit de jertfă pe care le-a propus Tradiţiei creştine drept pildă înălţătoare de zidire duhovnicească. Privite din perspectiva sa, „problemele” fecioriei, a femeii căsătorite sau nu, relaţiile de familie sunt nu doar elucidate, ci înnobilate. Cinstirea pe care o acordă marele ierarh femeii şi, în mod special, Prea Sfintei Fecioare Maria este deosebită. Viziunea sa despre Maica Sfântă cuprinde o serie întreagă de idei care se convertesc într-o adevărată binecuvântare pentru toţi cei ce se împărtăşesc de ele. De aceea Sfântul Ioan Gură de Aur este şi va rămâne un Părinte iubit, un mentor spiritual şi un teolog mărturisitor prin viaţa sa adevărurile de credinţă.

Bibliografie selectivă

Izvoare:

Sfântul Ioan Gură de Aur, Cele dintâi omilii la Facere, traducere din limba greacă veche şi note de Adrian Tănăsescu-Vlas, tipărită cu binecuvântarea Prea Sfinţitului Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului, Editura Sofia, Editura Biserica Ortodoxă, Bucureşti, 2004.

Idem, Scrisori din exil: Către Olimpiada şi cei rămaşi credincioşi. Despre deprimare, suferinţă şi Providenţă, volum realizat de diac. Ioan I. Ică jr, Deisis, Sibiu, 2003.

Idem, Scrieri alese ale Sf. Ioan Gură de Aur; vol I: Predicile despre statui, partea I, traducere din original de Şt. Bezdechi, profesor de limba şi literatura elenă la Universitatea din Cluj, Editura Episcopiei a Râmnicului-Noului Severin, R. Vâlcii, 1937.

Lucrări auxiliare:

Busuioc, Pr. Prof. Gh., Din învăţăturile Sf. Ioan Gură de Aur în legătură cu familia creştină, în „Mitropolia Moldovei  şi Sucevei”, anul XLVI (1970), nr. 1-2, p. 37-43.

Corniţescu, Pr. Prof. Const., Chipul mamei Sfîntului Ioan Gură de Aur, în „Studii Teologice”, anul XXIX (1977), nr. 9-10, p. 615-620.

Evdokimov, Paul, Taina Iubirii. Sfinţenia iubirii conjugale în lumina tradiţiei ortodoxe, Traducerea Gabriela Moldoveanu, verificarea şi îmbunătăţirea traducerii Pr. Lect. Univ. Dr. Vasile Răducă, Asociaţia medicală creştină CHRISTIANA, Bucureşti, 1994.

Ford, David C., Bărbatul şi femeia în viziunea Sfântului Ioan Gură de Aur, traducere din limba engleză de Luminiţa Irina Niculescu, Editura Sofia, Bucureşti, 2004.

Gambero, Luigi, Mary and the Fathers of the Church, The Blessed Virgin Mary in Patristic Thought, Ignatius Press, San Francisco, 1999.

Guitton, Jean, La Vierge Marie, Nouvelle édition revue et augmentée, Aubier, Éditions Montaigne, Paris, 1954.

Lefebvre, Philippe, La Vierge au Livre. Marie et l’Ancien Testament, Épiphanie, Les Éditions du Cerf, Paris, 2004.

Laroche, Pr. Michel-Philippe, THEOTOKOS Maica Domnului în trăirea duhovnicească a Bisericii Ortodoxe, traducere din limba franceză de Dora Mezdrea, Editura Sofia, Bucureşti, 2004.

Mihoc, Pr. Dr. Constantin, Taina Căsătoriei şi familia creştină în învăţăturile marilor Părinţi ai Bisericii din secolul IV, Teofania, Sibiu, 2002.

Sesboüé, Bernanrd s.j., Marie, ce que dit la foi, Bayard, Paris, 2004.

[1] Deşi nu este cazul să insistăm aici asupra datelor sale biografice, menţionăm totuşi câteva date esenţiale din viaţa sa, date care explică într-un anume fel evlavia profundă pe care o avea faţă de Maica Domnului. Sfântul Ioan Gură de Aur s-a născut, cel mai probabil, între anii 344-354 în Antiohia Siriei, tatăl său fiind un latin, Secundus, mare dregător militar, iar mama Antuza dintr-o familie creştină bogată, putând încă de mic să cunoască rugăciunea şi evlavia marială. După obiceiul vremii, a fost botezat la maturitate (pe la anul 372) de către episcopul Meletie al Antiohiei care iarăşi i-a sădit în suflet credinţa în Sfânta Fecioară. Din anul 381 când a fost hirotonit diacon (de acelaşi episcop Meletie), iar de pe la 386 a ajuns preot prin grija episcopului Flavian, fiind mai mult timp predicator în bisericile din Antiohia, aşadar în timpul celor 12 ani de preoţie la Antiohia a desfăşurat a bogată activitate predicatorială şi misionară, a slujit şi Maicii Domnului. Din anul 397 când a ajuns episcop al capitalei imperiului, fiind hirotonit de către episcopul Teofil al Alexandriei, activitatea sa a dus-o pe mai multe planuri (ca de exemplu combaterea numeroşilor eretici iudeo-creştini şi anomei, combaterea luxului şi a desfrâului din palatele imperiale, dar şi apropierea faţă de clerici şi chiar faţă de oamenii obişnuiţi). A făcut misiune şi în afara graniţelor imperiului, a scris multe comentarii la Epistolele pauline, la Evanghelii, s-a preocupat de legăturile cu curtea imperială şi cu episcopul Teofil al Alexandriei. Se ştie că acesta din urmă a reuşit în anul 399, la Stejar, să-l depună pe Sfântul Ioan, care apoi a revenit pe scaunul Constantinopolului. Totuşi în anul 404, Sfântul Ioan a fost arestat în palatul patriarhal şi exilat în Armenia. Nici intervenţiile credincioşilor, nici chiar papa Inocenţiu nu au putut face nimic pentru susţinerea lui. Din cauza legăturilor pe care le păstra cu cei credincioşi lui a fost din nou exilat la Pytius, un orăşel pe malul Mării Negre. A murit însă pe drumul către acest oraş mulţumind lui Dumnezeu pentru toate. Abia în anul 438 împăratul Teodosie cel Mare a adus în Constantinopol moaştele sale pe care le-a aşezat în Biserica Sfinţilor Apostoli. Împăratul a încercat astfel să repare greşeala mamei sale, împărăteasa Eudoxia, care l-a persecutat pe Sfântul Ioan. Opera sa, foarte mare, este de o importanţă deosebită. În cele 18 volume din Migne sunt cuprinse: Omilii asupra mai multor cărţi ale Sfintei Scripturi, atât din Vechiul Testament cât şi din Noul Testament, opere dogmatico-polemice (ca de exemplu: Contra anomeilor, Contra iudeilor, Contra lui Iulian), cuvântări şi scrisori (La Naşterea Domnului, La Botezul Domnului, La Înviere, Către Teodor cel căzut, Despre feciorie) şi altele (vezi Preot Prof. Dr. Ioan Coman, Patrologie, Bucureşti, 1956 şi ediţia revizuită şi editată la Sfânta Mânăstire Dervent cu binecuvântarea Î.P.S. Lucian, Arhiepiscopul Tomisului, 2000, p. 199-208).

[2] Vezi: Pr. Adrian Dinu, Maica Domnului în teologia Sfinţilor Părinţi, Editura Trinitas, Iaşi, 2004.

[3] Preot Prof. Dr. Ion Bria, Destinul Ortodoxiei, carte tipărită cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, EIBMBOR, Bucureşti, 1989, p. 271. „Femeia” ca subiect de meditaţie creştină nu reprezintă o prioritate din punct de vedere ortodox, dar problematica feminină actuală ridică anumite aspecte pe care nici o Biserică şi cu atât mai puţin cea Ortodoxă nu le poate neglija (vezi: Anca Manolache, Din problematica feminină actuală, în „Mitropolia Banatului”, anul XXXV (1985), nr. 7-8, 430-441).

[4] Jürgen Moltmann, Dumnezeu în creaţie. O perspectivă ecologică asupra creaţiei, editori Pr. Emil Jurcan şi Pr. Jan Nicolae, tipărită cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului Andrei, Arhiepiscop al Albei-Iulia, Centrul de Cercetare în Pedagogie pastorală şi psihoterapie ortodoxă, Reîntregirea, Alba Iulia, 2007, p. 231.

[5] Pr. Dr. Constantin Mihoc, Taina Căsătoriei şi familia creştină în învăţăturile marilor Părinţi ai Bisericii din secolul IV, Teofania, Sibiu, 2002, p. 11.

[6] Paul Evdokimov, Taina Iubirii. Sfinţenia iubirii conjugale în lumina tradiţiei ortodoxe, Traducerea Gabriela Moldoveanu, verificarea şi îmbunătăţirea traducerii Pr. Lect. Univ. Dr. Vasile Răducă, Asociaţia medicală creştină CHRISTIANA, Bucureşti, 1994, p. 44.

[7] Ibidem, p. 41.

[8] Philippe Lefebvre, La Vierge au Livre. Marie et l’Ancien Testament, Épiphanie, Les Éditions du Cerf, Paris, 2004; Laroche, Pr. Michel-Philippe, THEOTOKOS Maica Domnului în trăirea duhovnicească a Bisericii Ortodoxe, traducere din limba franceză de Dora Mezdrea, Editura Sofia, Bucureşti, 2004; David C. Ford, Bărbatul şi femeia în viziunea Sfântului Ioan Gură de Aur, traducere din limba engleză de Luminiţa Irina Niculescu, Editura Sofia, Bucureşti, 2004.

[9] Se pot aminti aici femei mai mult sau mai puţin „celebre” care ilustrează această realitate: femeia lui Lot (Facere 19), Dina (Facere 34), Tamara (Facere 38), Batşeba (II Regi 11), femeia lui Samson (Judecători 14), Izabela (III regi 21), femeia lui Iov (Iov 2), femeia slujnică (Luca 22, 56), Irodiada (Matei 14; Marcu 6), Safira (Fapte 5) şi multe altele.

[10] Ar fi de amintit aici „cazurile”: Debora şi Iaela (Judecători 4), Rut, femeia văduvă din Sarepta Sidonului (III Regi 17), Estera şi multe altele. În Noul Testament pot fi amintite femeile mironosiţe (Matei 28), femeia păcătoasă (Luca 7), femeia lui Pilat (Matei 27, 19) şi bineînţeles Maica Domnului.

[11] Paul Evdokimov, op. cit., p. 39.

[12] Ibidem, p. 44.

[13] Ibidem, p. 49.

[14] Sf. Ioan Gură de Aur, Omilia XVIII la Facere, P.G. 53, 153 şi Despre feciorie, 14, P.G. 48, 543, după Pr. Prof. Const. Corniţescu, Chipul mamei Sfîntului Ioan Gură de Aur, în „Studii Teologice”, anul XXIX (1977), nr. 9-10, p. 617.

[15] Pentru evidenţiere oferim textul unui Părinte contemporan cu Sf. Ioan Hrisostom: „Preasfântă Născătoare de Dumnezeu cea singură Preacurată şi cu sufletul şi cu trupul, cea singură mai presus de toată curăţia şi de toată înţelepciunea şi fecioria, cea care, singura, te-ai făcut lăcaşul a tot darul Preasfântului Duh şi, de aceea, Înseşi puterile cele nematerialnice şi îngereşti le covârşeşti cu neasemănarea, cu curăţia şi cu sfinţenia trupului, caută spre mine cel pângărit şi întinat, şi cu sufletul şi cu trupul, cu întinăciunea împătimirii şi a vieţii mele trăite în dezmierdări” (Sf. Efrem Sirul, Rugăciunea întâia către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, în „Cuvinte şi învăţături”, cartea a treia, tipărită cu binecuvântarea Prea Sfinţitului Eftimie, Episcopul Romanului, Editura Bunavestire, Bacău, 1996. p. 539).

[16] Paul Evdokimov, op. cit., p. 48. În alte reprezentări Maica Domnului apare ca Mijlocitoare (ca în icoana Deisis), Rugătoare şi Ocrotitoare a omenirii, adică locaş al sălăşluirii lui Dumnezeu pentru că tot ceea ce este Ea nu e autonom ci slăvirea lui Dumnezeu, atingerea scopului şi a dorinţei veşnice a Lui.

[17] Ibidem, p. 56.

[18] Paradox care s-a transpus mai târziu printre iudei care nu mai ştiau nimic despre Iisus, deşi văzuseră totul s-au mai degrabă credeau că ştiu totul: „Au nu este Acesta Iisus, fiul lui Iosif şi nu ştim noi pe tatăl Său şi pe mama Sa?” (Ioan 6, 42).

[19] Sf. Ioan Gură de Aur, Comentariu la Epistola către Efeseni, XX, traducere în româneşte în volumul: „Comentariile sau explicarea Epistolei către Efeseni a celui întru sânţi părintelui nostru Ioan Chrisostom”, traducere din limba elină, ediţia de Oxonia, 1852, de archim. Theodosie Athanasiu, Iaşi, 1902, p. 198, după Pr. Dr. Constantin Mihoc, op. cit., p. 121.

[20] Idem, Omilia la Epistola I Corinteni, PG 51, 230, după Paul Evdokimov, op. cit., p. 59.

[21] Idem, Omilia 3: Despre Căsătorie, IV, 198, după Pr. Prof. Gh. Busuioc, Din învăţăturile Sf. Ioan Gură de Aur în legătură cu familia creştină, în „Mitropolia Moldovei  şi Sucevei”, anul XLVI (1970), nr. 1-2, p. 38.

[22] A se vedea în acest sens: David C. Ford, Bărbatul şi femeia în viziunea Sfântului Ioan Gură de Aur, traducere din limba engleză de Luminiţa Irina Niculescu, Editura Sofia, Bucureşti, 2004, cap. II: Teologia căsătoriei în viziunea Sfântului Ioan Gură de Aur, p. 78-134.

[23] Pr. Michel-Philippe Laroche, THEOTOKOS Maica Domnului în trăirea duhovnicească a Bisericii Ortodoxe, traducere din limba franceză de Dora Mezdrea, Editura Sofia, Bucureşti, 2004, p. 11.

[24] Père Justin Popovitch, Philosophie orthodoxe de la vérité, Dogmatique de l’Eglise Orthodoxe, traduit du serbe par Jean-Louis Palierne, Tome deuxième, L’Âge d’Homme, Lausanne-Genève, 1993, p. 224.

[25] Sf. Irineu de Lyon, Demonstraţia propovăduirii apostolice, traducere, introducere şi note de Prof. dr. Remus Rus, EIBMBOR, Bucureşti, 2001 (a se vedea şi: Irénée de Lyon, Démonstration de la prédication apostolique, nouvelle traduction de l’arménien avec introduction et notes par L. M. Froidevaux, S.C., 62, Les Editions du Cerf, Paris, 1959); şi Împotriva ereziilor („Sources chrétiennes” nr. 263-264 (cartea I), 293-294 (cartea a II-a), 210-211 (cartea a III-a), 100 (cartea a IV-a) şi 152-153 (cartea a V-a).

[26] Sfântul Justin Martirul şi Filosoful, Apologia I, 23; 30-35, în „Apologeţi de limbă greacă” (=ALG), Bucureşti, 1997, p. 55 şi 60-65; Dialogul cu iudeul Tryfon, 48, în ALG, p. 189.

[27] În Sfânta Scriptură, Eva este numită „mama tuturor celor vii” (Facere 3, 20), dar pentru Părinţii şi scriitorii bisericeşti rolul ei fost în contradicţie cu voinţa lui Dumnezeu în istoria mântuirii. Eva a transmis viaţa în sens trupesc, omeneşte, însă tot ea a fost şi pricinuitoarea căderii neamului omenesc în păcat. Cu o intuiţie deosebită, autorii creştini au atribuit numai Fecioarei Maria atributul de „Maică a Vieţii”, în sensul că ea a născut pe Fiul lui Dumnezeu, care este adevărata Viaţă a lumii.

[28] Sfântul Justin Martirul, Dialogul cu iudeul Tryfon, 100, P.G., 6, 709–712 (în ALG, p. 277-278).

[29] Georg Säll, Die Mariologie der Kappadozier im Lichte der Dogmengeschichte, în „Theologische Quartalschrift”, 131, Berlin, 1951, p. 163-188; 288-319 şi 426-457.

[30] Idem, Scrisoarea 261, P.G., 32, 969 B-C.

[31] Idem, Despre Naşterea lui Hristos, 3, P.G., 31, 1464 A.

[32] Sfântul Grigorie de Nazianz, Scrisoarea 101, P.G., 37, 177 C–180 A.

[33] Idem, Cuvântarea 29, 19, P.G., 36, 100 A-B.

[34] Ibidem, 29, 4, P.G., 36, 79 A.

[35] Cf. MFC, p. 171-179.

[36] Aşa numitele îndoieli  sau „defecte” ale Fecioarei Maria care s-ar regăsi, după cum afirmă unii, în gândirea Sfântului Ioan Gură de Aur, sunt de fapt consideraţii moralizatoare asupra persoanei şi a rolului ei, cu trimitere la starea creştinilor de atunci şi susţinerea unei credinţe drepte în Mântuitorul Hristos. Nu se poate accepta faptul că Sfântul Ioan a elaborat doar „o teologie personală, novatoare”, lipsită de legătura cu Sfinţii Părinţi de dinaintea sa.

[37] Sfântul Ioan Gură de Aur, Cuvânt la Naşterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în Predici la sărbători împărăteşti şi cuvântări de laudă la sfinţi, Carte tipărită cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, traducere din limba greacă şi note de Preotul Profesor Dumitru Fecioru, EIBMBOR, Bucureşti, 2002, p. 24-25.

[38] Idem, Omilii la Matei, 4, 3, P.G., 57, 45.

[39] Ibidem, p. 25: „Că a născut Fecioara astăzi o ştiu!… Dar chipul naşterii am învăţat să-l cinstesc în tăcere şi am primit ca prin cuvinte să nu-l iscodesc […] Pentru ce? Pentru ca fiind văzut să mă înveţe şi învăţându-mă să mă povăţuiască spre ceea ce nu se vede”. În textul acesta ca şi în multe altele, de altfel, se observă adresarea personală a autorului şi asumarea în sens duhovnicesc a „evenimentului” Naşterii Fiului din Fecioara apoi transmiterea lui întregii zidiri. Autorul reia sintagmele Eva-Maria, Fecioară-Mamă, Născut din Tatăl-Născut din Maria etc., aşezându-le în formă interogativă şi dându-le prin aceasta mai multă strălucire şi vitalitate. Efectul scontat este atins: cititorul, ca şi ascultătorul de odinioară, sunt atraşi de frumuseţea adevărurilor divine şi ajung la credinţa curată în Dumnezeu şi în Maica Domnului.

[40] Idem, Omilii la Matei, 4, 3, P.G., 57, 45.

[41] Ibidem, P. G. 57, 43.

[42] Idem, Cuvânt la Naşterea Mântuitorului…, p. 31.

[43] Idem, Omilii la Matei, 4, 3, P.G., 57, 45.

[44] Idem, Cuvânt la Naşterea Mântuitorului…, p. 31-32.

[45] Idem, Omilii la Facere, 49, 2, P.G., 54, 446.

[46] Idem, Comentariu la Isaia, 7, 5, P.G., 56, 84.

[47] Idem, Cuvânt la Naşterea Mântuitorului…, p. 31: „De faţă-i şi Iosif, aşa-numitul tată. E bărbat, se zice, şi Ea femeie se numeşte. Nume legiuite, dar goale de împreună vieţuire. Gândeşte-le până la cuvinte şi nu până la lucruri”.

[48] Idem, Omilii la Matei, 5, 2, P. G., 57, 56.

[49] Ibidem, 5, 3, P. G., 57, 58.

[50] Ibidem.

[51] Idem, Cuvânt la Crucea Domnului…, p. 83: „Ascultă acum! Semnele înfrângerii noastre au fost: fecioara, lemnul şi moartea. Fecioară a fost Eva – nu cunoscuse încă bărbat – lemn a fost pomul şi moarte a fost pedeapsa dată lui Adam. Şi iată iarăşi Fecioară, lemn şi moarte, aceste semne ale înfrângerii, au ajuns semne ale biruinţei. În locul Evei, Maria, în locul pomului cunoştinţei binelui şi răului, lemnul Crucii; în locul morţii lui Adam, moartea lui Hristos”.

[52] Idem, Despre schimbarea numelor, 2, 3, P.G., 51, 129.

[53] Idem, Comentarii la psalmi, 44, 7, P.G., 55, 193.

[54] A se vedea: Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, 4, 3, P.G., 57, 45.

error

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!