Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home CARE ESTE VIITORUL CREŞTINISMULUI ADEVĂRAT? ( II )

CARE ESTE VIITORUL CREŞTINISMULUI ADEVĂRAT? ( II )

CARE ESTE VIITORUL CREŞTINISMULUI ADEVĂRAT? ( II )

În Noul Testament, Evanghelistul Matei ne prezintă pe Hristos-Domnul ca Mire, Iar Biserica fiind Mireasa sau Aleasa Lui. Evanghelistul Marcu ne înfăţişează o călătorie. Şi Stăpânul dă sarcini robilor până la întoarcerea sa. Evanghelistul Luca ne prezintă pe un om de viţă nobilă, care, plecând într-o călătorie, lasă toate bunurile în grija robilor săi.

Evanghelistul Ioan ne prezintă o făgăduinţă de mare însemnătate. Zice Domnul Iisus: „În casa Tatălui Meu multe locaşuri sunt. Iar de nu, v-aş fi spus. Mă duc să vă pregătesc loc. Şi dacă Mă voi duce şi vă voi pregăti loc, iarăşi voi veni şi vă voi lua la Mine, ca unde sunt Eu să fiţi şi voi” (In 14, 2-3).

În Epistola către Romani se spune că toate lucrurile vor fi sub picioarele Sale. În Epistola I către Corinteni: Să învie morţii. În a II-a Epistolă, noua casă. În Epistola către Coloseni: „Iar când Hristos, Care este viaţa voastră Se va arăta, atunci şi voi, împreună cu El, vă veţi arăta întru mărire” (cap. 3, 4). În Epistola I către Tesaloniceni, ni se spune, în esenţă, să aşteptăm promisiunea lui Dumnezeu care va veni din ceruri. În a II-a Epistolă către Tesaloniceni ni se spune că Hristos vine cu Sfinţii Săi. În Epistola către Timotei: Domnul va răsplăti pe toţi cei ce vor fi iubit venirea Lui. În Epistola către Tit: Preafericita speranţă… În Epistola către Evrei: „Tot aşa şi Hristos, după ce a fost o dată adus jertfă, ca să ridice păcatele multora, a doua oară, fără de păcat Se va arăta celor care cu stăruinţă Îl aşteaptă spre mântuire” (cap. 9, 28).

În Epistola Sfântului Iacov ni se spune ca fiecare să aştepte cu răbdare venirea Domnului. Sf. Apostol Petru ne va spune că Ziua Domnului, ca un hoţ, noaptea, va veni. Sfântul Ioan, în Epistolă, ne dă marea făgăduinţă, zicând: „Iubiţilor, acum suntem fii ai lui Dumnezeu şi ce vom fi nu s-a arătat până acum. Ci ştim că atunci când El Se va arăta, vom fi asemenea Lui, fiindcă Îl vom vedea cum este”. Sfântul Apostol Iuda ne va spune: „Dar şi Enoh, al şaptelea de la Adam, a proorocit despre aceştia, zicând: Iată, a venit Domnul în zecile de mii de sfinţi ai Lui, ca să facă judecată împotriva tuturor şi să mustre pe toţi nelegiuiţii de toate faptele păgânătăţii lor, întru care au făcut fărădelege, şi de toate cuvintele de ocară pe care ei, păcătoşii, netemători de Dumnezeu, le-au rostit împotriva Lui”.

Toată Apocalipsa consfinţeşte venirea Domnului Hristos. Prin urmare, şi Noul Testament întreg vesteşte a doua Sa venire şi documentează acest mare, minunat şi glorios adevăr. Cel mai glorios adevăr, de prezent şi viitor, ni se vesteşte pentru a ne pregăti de a doua venire a Domnului şi Mântuitorului nostru, făgăduinţă absolut sigură şi vrednică de crezare. Că nu ne este dat nouă, oamenilor, a cunoaşte nici ziua nici ceasul când Domnul va reveni cu slavă, a spus-o la ai Săi. „Iar ei, adunându-se, Îl întrebau, zicând: Doamne, oare în acest timp vei aşeza Tu la loc împărăţia lui Israel? El a zis către ei: Nu este al vostru a şti anii sau vremurile pe care Tatăl le-a pus în stăpânirea Sa, ci veţi lua putere, venind Duhul Sfânt peste voi, şi Îmi veţi fi Mie martori în Ierusalim şi în toată Iudeea şi în Samaria şi până la marginile pământului” (Fapte 1, 6-8).

Mulţi dintre noi suferă de această boală a curiozităţii. Ar vrea să ştie dacă nu ceasul, măcar ziua; dar acel „nu este al vostru a şti anii şi vremurile…” răsună şi astăzi. Spre orientarea apropiatei veniri, Domnul ne-a vorbit despre unele semne care se vor desfăşura înaintea venirii zilei celei mari: „Iar când vor începe să fie acestea, sculaţi-vă şi ridicaţi capetele voastre, pentru că răscumpărarea voastră se apropie… Vedeţi smochinul şi toţi copacii: când s-au arătat fructele acestora, văzându-le, de la voi înşivă ştiţi că de acum vara este aproape. Aşa şi voi, când veţi vedea făcându-se acestea, să ştiţi că aproape este Împărăţia lui Dumnezeu. Şi vor fi semne în soare, în lună şi în stele, iar pe pământ spaimă şi nedumerire neamurilor din pricina vuietului mării şi a valurilor. Şi oamenii vor muri de frică şi de aşteptarea celor ce au să vină peste lume, căci puterile cerurilor se vor clătina. Şi atunci vor vedea pe Fiul Omului venind pe nori cu putere şi cu slavă multă” (Lc 21, 25-31).

Calendarul de măsurare a timpului, după Dumnezeu, îl arată Psalmistul zicând „că o mie de ani înaintea ochilor Tăi sunt ca ziua de ieri, care a trecut, şi ca straja nopţii” (Ps 89, 4). În a doua zi a calendarului nostru ne prezintă asemănarea cu vremea lui Noe, când oamenii vor face totul fără Dumnezeu, fără să gândească la Dumnezeu şi la mântuirea sufletelor lor. Îl vor scoate pe Dumnezeu din societatea lor, ca să petreacă şi să chefuiască în voie. Creştinul vede şi această împlinire şi priveghează, aşteptând răpirea Bisericii lui Hristos-Domnul.

Daniel, proorocul, are şi el vedenii care se referă la învierea morţilor şi arătarea lui antihrist, lucrurile descoperite atunci spre ştiinţă şi păstrate pentru vremea sfârşitului. El primeşte poruncă să ţină ascunse cuvintele, să pecetluiască cartea până la vremea sfârşitului. Atunci mulţi vor cerceta-o cu de-amănuntul şi ştiinţa va creşte (Dan 12). Cu creşterea ştiinţei umane şi cu revărsarea urgiilor apocaliptice, oamenii vor cerceta cu de-amănuntul; şi văzând că ştiinţa umană devine tot mai neputincioasă la explicarea fenomenelor cereşti în plină revărsare, vor recurge la Biblie şi la ajutorul lui Dumnezeu. Dar nu toţi.

va urma

Biserica din casa ta / Cornel Rusu. – Sibiu : Oastea Domnului, 2011

 

error

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!