Oastea Domnului

RUGĂCIUNEA DE LA ÎNCEPUTUL ADUNĂRII DE REVELION 1988 DE LA SIBIU

În Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.

Binecuvântează, suflete, pe Domnul şi tot ce este în mine să binecuvânteze Numele Lui cel Sfânt.

Binecuvântează, suflete, pe Domnul şi nu uita nici una din binefacerile Lui.

El îţi iartă toate fărădelegile tale, El îţi vindecă toate bolile tale;

El îţi izbăveşte viaţa din groapă, El te încununează cu bunătate şi îndurare;

El îţi satură de bunătăţi bătrâneţea şi te face să întinereşti iarăşi ca vulturul.

Domnul face dreptate şi judecată tuturor celor asupriţi.

El Şi-a arătat căile Sale lui Moise şi lucrările Sale copiilor lui Israel.

Domnul este îndurător şi milostiv, îndelung răbdător şi bogat în bunătate.

El nu Se ceartă fără încetare şi nu ţine mânia pe vecie.

Nu ne face după păcatele noastre, nu ne pedep­seşte după fărădelegile noastre.

Ci cât sunt de sus cerurile faţă de pământ, atât este de mare bunătatea Lui pentru cei ce se tem de El.

Cât este de departe răsăritul de apus, atât de mult depărtează El fărădelegile noastre de la noi.

Cum se îndură un tată de copiii lui, aşa Se îndură Domnul de cei ce se tem de El.

Căci El ştie din ce suntem făcuţi; Îşi aduce aminte că suntem ţărână.

Omul, zilele lui sunt ca iarba şi înfloreşte ca floarea de pe câmp.

Când trece un vânt peste ea, nu mai este şi locul pe care‑l cuprindea nu-l mai cunoaşte.

Dar bunătatea Domnului ţine în veci pentru cei ce se tem de El;

Şi îndurarea Lui, pentru copiii copiilor lor, pentru cei ce păzesc legământul Lui

şi îşi aduc aminte de poruncile Lui ca să le împlinească. Domnul Şi-a aşezat scaunul de domnie în ceruri şi domnia Lui stăpâneşte peste tot.

Binecuvântaţi pe Domnul, îngerii Lui, care sunteţi tari în putere, care împliniţi poruncile Lui şi care ascultaţi de glasul Cuvântului Lui.

Binecuvântaţi pe Domnul toate oştirile Lui, robii Lui, care faceţi voia Lui.

Binecuvântaţi pe Domnul toate lucrările Lui, în toate locurile stăpânirii Lui. Binecuvântează, suflete, pe Domnul.

(În continuare, rugăciunea este rostită de fratele Traian Dorz)

În Numele Tatălui şi al Fiului şi al Duhului Sfânt. Amin.

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al adevărului, Care pretutindenea eşti şi toate le împlineşti, Vistier al bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşa­ză întru noi şi ne curăţeşte pe noi de orice întinăciune şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moar­te, miluieşte-ne pe noi!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Duhului Sfânt. Amin.

Tatăl nostru Care ne eşti în ceruri, sfinţească-se Numele Tău. Vie Împărăţia Ta slăvită şi facă-se voia Ta sfântă precum se face în ceruri, aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, Te rugăm, dă-ne-o, Doamne, nouă astăzi. Şi ne iartă nouă păcatele noastre precum iertăm şi noi greşiţilor noştri. Şi Te rugăm, nu ne duce în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău. Amin.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Amin.

Doamne Dumnezeul şi Tatăl nostru cel adevărat şi atotputernic, Mântuitorul şi Răscumpărătorul nostru, Iisuse Doamne, şi Duhule Sfinte, Mângâietorul sufletelor noastre, Te binecuvântăm şi ne închinăm Ţie în această seară cu totul deosebită din viaţa noastră şi din viaţa familiei noastre sufleteşti, a Lucrării Tale în care ne-ai chemat şi pe noi să ne înfiezi şi să ne înfrăţeşti.

Îţi mulţumim în acest loc şi Te binecuvântăm din toată inima noastră pentru bucuria acestei întâlniri neaşteptate şi unice. Te rugăm să binecuvântezi fiecare dintre sufletele care au luat şi vor mai lua parte la această întâlnire. Şi momentul acesta binecuvântat pentru care suntem strânşi, prin Duhul Tău şi prin harul Tău, în locul acesta, Te rugăm să-l binecuvântezi. Vino în mijlocul nostru cu puterea şi cu harul Tău şi fă-ne în stare să înţelegem voia Ta, Doamne, şi să sim­ţim tot timpul prezenţa Ta în mijlocul nostru. Umple-ne cu Duhul Tău cel Sfânt. Cuvântul Tău să locuiască din belşug în noi şi binecuvântările Tale să se reverse peste sufletele noastre ca un har şi ca o ploaie binecuvântată, aducând rod din sufletele noastre pentru Numele Tău şi pentru cauza Ta.

 Ne rugăm în această clipă, Doamne, pentru toată istoria acestei minunate Lucrări care a început într-un an şi-ntr-un timp, şi-ntr-un ceas ca acesta. Din toată inima Îţi mulţumim pentru momentul pe care Tu l-ai ales, pentru omul pe care Tu l-ai ales şi pentru felul minunat pe care Tu l-ai ales, ca această Lucrare, Doamne, să facă pe urmă misiunea sfântă şi chemarea dulce, şi lucrarea puternică pe care ai vrut s-o facă în sufletele noastre, în poporul nostru şi, prin acest popor, Doamne, în sufletele multor altora.

Te rugăm să primeşti mulţumirile noastre din acest loc pentru noaptea aceea binecuvântată de acum 65 de ani, când Tu, într-o noapte ca aceasta, ai făcut această Lucrare minunată. Nimeni nu s-a aşteptat la aceasta atunci, Doamne. Pe neaşteptate a venit împlinirea gândului Tău minunat, aşa cum pe neaşteptate a venit şi în calea profetului Tău Moise, în rugul aprins din locul pustiu. Doamne Dumnezeul nostru, ce plan minunat aveai Tu cu omul acela şi cu poporul acesta chiar în vremea cea mai grea a asupririi şi a suferinţei lui!

Te binecuvântăm pentru că Tu iubeşti totdeauna pe cei care Te iubesc pe Tine şi care ascultă de Cuvântul Tău. Te binecuvântăm, Doamne Dumnezeul nostru, că nu ne-ai lăsat uitaţi nici în întuneric, ci, atunci când încă părinţii noştri cei dintâi au păcătuit şi a trebuit să suporte pedeapsa păcatelor lor, Tu totuşi le-ai făgăduit un Mântuitor şi, la vremea potrivită, li L-ai trimis. Îţi mulţumim, Doamne, că Tu ai văzut poporul Israel care suferea în robie şi la vremea potrivită i-ai trimis un eliberator. Îţi mulţumim că, prin toate încercările prin care a trecut şi acest popor, Tu l‑ai condus până la sfârşit şi ai împlinit prin el misiunea sfântă şi planul Tău cel sfânt.

Îţi mulţumim că asemenea cu poporul acela ai trimis şi în mijlocul nopţii noastre sufleteşti lumina Ta cea sfântă şi omul Tău cel ales prin care ai pregătit o chemare sfântă şi o eliberare puternică sufletească pentru noi.

Binecuvântat şi slăvit să fie Numele Tău care a lucrat în chipul acesta minunat! Binecuvântat să fii Tu pentru omul binecuvântat pe care l-ai ales şi care a fost găsit credincios în lucrul încredinţat lui. Te rugăm, răsplăteşte în veşnicie sufletul scump al Părintelui nostru Iosif pentru toate jertfele şi încercările prin care a trebuit să treacă, suferind şi biruind, ca să poată duce chemarea Ta sfântă şi solia Ta sfântă şi curată printre toate până la noi şi până în veşnicie, aşa cum i-ai trimis-o Tu.

Mulţumim pentru Lucrarea Oastei Tale pe care prin el ai făcut să se nască atunci, în acel an şi-n acea noapte binecuvântată. De-atunci, pe câte mii de suflete le-ai scos din robia păcatului şi le-ai pornit pe drumul frumos şi strălucit spre Canaan!

Mulţumim pentru acest profet binecuvântat care a fost un viteaz şi un erou al Tău. A stat în fruntea luptei Tale sfinte, Doamne, chemând poporul pe urmele lui. I-a trecut prin valurile mării, i-a trecut prin căldura şi dogoarea pustiei, dar au ajuns biruitori, Doamne. Mulţi, mulţi au ajuns biruitori prin el şi prin Tine în Împărăţia Ta.

Mulţumim acum că ne-ai ajutat să ajungem ziua aceasta, noaptea aceasta tainică, noaptea aceasta minunată în locul acesta. Te rugăm să binecuvântezi oraşul acesta în care Tu ai făcut să strălucească lumina Ta ca odinioară în rugul aprins din pustiu.

Îţi mulţumim, Doamne, pentru profetul pe care l-ai ridicat, l-ai adus aici… I-ai spart cuibul de-acasă, i-ai dărâmat tot ce clădise pentru viaţa aceasta şi l-ai pornit pe aceste drumuri grele, în mijlocul unui oraş străin, în mijlocul unui loc străin, într-o vreme plină de pustiu şi de întuneric. Şi Tu ai făcut să răsară în faţa lui lumina Ta cerească. Şi el, primind-o, a dat-o mai departe. Şi astfel s-a împărţit lumina aceasta în mii şi sute de mii şi milioane de luminiţe aprinse peste tot. Îţi mulţumim din toată inima pentru acest mare har care a făcut ca astăzi lumina aprinsă atunci aici să se răspândească până la marginile pământului.

Mulţumim pentru felul minunat în care ai lucrat Tu prin această minunată solie.

Mulţumim pentru sufletele alese ridicate de Tine de-a­tunci şi până astăzi în Lucrarea aceasta şi care, unindu-şi jertfele lor cu jertfa celui dintâi chemat, au pus şi ei la temelia credinţei noastre o piatră neclintită şi puternică pe care putem clădi liniştiţi, în învăţătura şi în credinţa noastră, mântuirea sufletului nostru pe jertfa şi pe promisiunile Tale.

Mulţumim pentru locul acesta, pentru fraţii iubiţi care au mai rămas dintre cei ce erau odinioară credincioşi ai Tăi aici, în acest loc. Doamne Dumnezeul nostru, Te rugăm din toată inima să binecuvântezi locul şi cetatea aceasta din nou şi să faci să răsară iarăşi puternic şi strălucit soarele Tău minunat peste toate plaiurile acestea, ridicând atât de multe suflete iarăşi, măcar cum erau cândva.

Binecuvântează-i pe toţi cei care aud Cuvântul Tău şi fă-i să-l primească în inimile lor. Binecuvântează locurile şi sufletele din cetatea aceasta în aşa fel, ca, într-o vreme de har şi de putere, din nou să se ridice mii şi mii de suflete noi care să se ataşeze lângă noi, să se aprindă de la lumina Ta sfântă şi să meargă mai departe, împrăştiind-o pentru toţi cei care mai zac încă în întuneric.

Îţi mulţumim că în acest loc în care acum 65 de ani urlau toate vocile răguşite hule şi batjocuri împotriva Numelui Tău Sfânt, Tu ai adunat acum aici atâtea suflete cu glasuri sfinte, care laudă Numele Tău şi-l binecuvântează. Îţi mulţumim că ai răsplătit atât de frumos rugăciunea Părintelui nostru Iosif din noaptea aceea de-atunci. Şi astăzi, peste toată ţara noastră, se aud atât de multe suflete cântându-Ţi Ţie cântările laudei şi psalmii Tăi de slavă şi de cinste. Mulţumim din toată inima că aceasta nu numai aici, ci peste toată lumea s-a întins, spre slava Numelui Tău Sfânt! Te rugăm să binecuvântezi sămânţa aceasta de muştar, să faci să crească un arbore, să cuprindă, să adăpostească, să umbrească până la marginile pământului pe cei care doresc să Te laude şi să Te slujească pe Tine.

Binecuvântează familia aceasta iubită a fratelui nostru Andrei, pe sora noastră, familiile lor, copiii lor, părinţii şi urmaşii, şi înaintaşii lor, rânduindu-i la slavă şi la mântuire veşnică. Binecuvântează-i şi pe ceilalţi fraţi de aici şi familiile lor.

Binecuvântează, Doamne, întreg poporul acesta şi ridică din mijlocul lor mulţi, mulţi slujitori şi vestitori ai laudei Tale.

Binecuvântează Biserica noastră şi dăruieşte, Doamne, lumina Ta tuturor slujitorilor aleşi de Tine, să propovăduiască în ea Cuvântul Tău Sfânt.

Binecuvântează ţara noastră şi pe toţi cei rânduiţi de Tine să ne conducă, să ne îndrume. Ajută, Doamne, ca, sub călăuzirea celor înţelepţi şi credincioşi, să Te putem binecuvânta şi noi până la sfârşit, slujindu-Ţi Ţie cu o inimă ascultătoare.

Binecuvântează întreg poporul nostru cu vremi de pace, cu mari întoarceri şi mari îndreptări spre Cuvântul Tău cel Sfânt. Te rugăm, ridică mulţi lucrători destoinici şi credin­cioşi prin care să duci vestea Evangheliei Tale până la marginile pământului.

Binecuvântează surorile noastre, mamele, soţiile, fiicele Lucrării Tale. Dăruieşte-le harul Tău şi puterea Ta ca şi ele, împreună cu ceilalţi copii ai Tăi: părinţii, fraţii, soţii sau fiii lor, să Te poată duce mai departe, vestind Cuvântul Tău cel sfânt.

Binecuvântează tineretul acestei Lucrări, alegând din mijlocul lor multe suflete de lucrători destoinici şi credincioşi.

În noaptea aceasta Te rugăm pentru toate aceste valori scumpe pentru noi şi pentru lumea întreagă. Să rânduieşti vremi de pace şi înţelegere între popoare şi să mai trimiţi o vreme de har şi pocăinţă peste toţi oamenii, şi să mai laşi ca Cuvântul Tău cel sfânt să se împrăştie peste tot, pentru ca nimeni să nu fie în necunoş­tinţă de voia Ta, ci toţi să Te afle şi să fie mântuiţi.

Te rugăm, binecuvântează-ne şi pe noi. Iartă-ne slăbiciunile pe care le avem, trupeşti şi sufleteşti. Şi dăruieşte‑ne Duhul Tău şi harul Tău şi ascultă cererile noastre în această noapte pentru toţi fraţii şi surorile noastre. Ne rugăm în chip deosebit pentru cei bolnavi, care n-au putut şi nu pot să vină, care ar fi dorit să ajungă aici, dar sunt în spitale, în sanatorii, în casele lor, în paturile lor de boală. Te rugăm, binecuvântează-i pe toţi şi-i cercetează în aceste vremi de sărbătoare, [dar] în care în casa şi-n sufletele lor e suferinţă. Mergi Tu cu pacea şi cu bucuria Ta, dăruindu-le ajutorul Tău. Ne rugăm pentru ei cum şi ei s-au rugat pentru noi. Şi aşa cum pe ei i-ai ascultat izbăvindu-ne, ascultă-ne şi pe noi, izbăvindu-i pe ei.

Te rugăm să binecuvântezi pe toţi cei prin care ne ajuţi şi ne mângâi, Doamne. Te rugăm să binecuvântezi familiile fiecăruia dintre noi, soţiile noastre, soţii noştri, părinţii noştri, fraţii noştri, surorile noastre, copiii noştri trupeşti şi sufleteşti, vii şi morţi, că pentru Tine toţi sunt vii. Dăruieşte-le tuturor lumina mântuirii Tale.

Iată cea din urmă noapte din anul care a trecut şi cea din­tâi din anul care vine. Te rugăm pentru anul care a trecut, să ne ierţi de tot ceea ce am păcătuit împotriva Ta şi unii împotriva altora. Curăţeşte-ne şi ne sfinţeşte, şi iartă de peste noi păcatele altora, şi iartă de peste alţii păcatele noastre, şi-n­du­ră-Te, Doamne, de toţi şi ne dăruieşte o lumină, o inimă nouă, cu care să putem întâmpina anul cel nou. Doamne Iisuse, Tu Te-ai născut într-o noapte şi ai adus lumina Ta cerească. Te‑ai născut odată şi în noaptea vieţii noastre, când, prin naşterea din nou, ne-ai dat lumina Ta de sus. Te rugăm, Doamne, cură­ţeşte această lumină şi o creşte în viaţa noastră; şi tot ce-a mai fost umbră şi tot ce-a mai fost întuneric îndepărtează din noi şi de peste noi şi ne dăruieşte lumina Ta şi mai departe.

La fel ne rugăm, Doamne, să binecuvântezi Lucrarea Oastei Tale, pe care ai ridicat-o în mijlocul poporului nostru într-o noapte de totală necunoştinţă de Tine. Acum, Dumnezeul nostru, dacă ai făcut să crească această lumină, desăvârşeşte-o tot mai mult şi fă să se-ntindă peste toate făpturile Tale, peste tot poporul nostru. Avem încă în familiile noastre suflete care nu Te cunosc. Avem părinţi care nu Te cunosc, soţi, soţii care nu Te cunosc, fraţi şi copii care nu Te cunosc. Ne rugăm pentru ei, Doamne, în această noapte de hotar între ani. Dăruieşte-le şi lor cunoaşterea Ta.

Doamne, noi vedem cât de fericiţi sunt cei care Te cunosc pe Tine. De când Te-am cunoscut, şi viaţa noastră s-a transformat din întuneric în lumină şi din iad s-a făcut un rai ceresc. Transformă şi viaţa lor, a tuturor. Pe a celor care-s bolnavi nu numai trupeşte, ci şi sufleteşte, vindecă-le întâi sufletul, Doamne. Fă-i să Te cunoască şi apoi dă-le şi sănătatea trupească.

Binecuvântează lumea întreagă, care este un bolnav care zace în întuneric. Fă lumina credinţei peste toate popoarele întunecate şi păgâne şi adu lumina Ta în sufletele care nu Te cunosc.

Mulţumim, Doamne, din toată inima pentru seara aceasta binecuvântată în care ne-ai adunat pe noi toţi să putem să ascultăm aici Cuvântul Tău. Fă ca, în tot timpul, în toate ceasurile care ne mai rămân înainte, să ne desfătăm sufleteşte, să ne statornicim în această atmosferă sfântă, ca, împreună cu Tine şi în Duhul şi în harul Tău, să ne putem pătrunde şi mai adânc de lumina pe care ai aprins-o Tu atunci şi pe care ne-a adus-o alesul Tău, profetul Tău, martirul nostru, părintele nostru sufletesc. Ajută-ne să ne pătrundem de această lumină puternică tot mai deplin cu toţii. Şi-apoi, purtând-o în sufletele noastre, s-o putem aprinde şi în inimile altora, până când lumea aceasta întreagă care zace în întuneric va fi salvată la lumina Ta minunată şi Tu vei putea veni, Doamne Iisuse, să‑Ţi aşezi pe deplin Împărăţia Ta şi peste pământul acesta cum este în cer, aşa după cum Te rugăm să se facă voia Ta şi pe pământ ca în cer; să vină Împărăţia Ta şi aici cum e acolo. Pentru ca pentru toţi şi pe totdeauna, şi în cerul cel nou, şi în pământul cel nou, Tu să fii Domnul şi Împăratul nostru şi noi toţi supuşii Tăi credincioşi. Din toată inima Îţi mulţumim pentru aceasta.

Şi acum Te rugăm din nou, vino şi rămâi în mijlocul nostru, ne binecuvântează toată starea noastră împreună prin prezenţa Ta, prin inspiraţia Ta şi prin harul Tău, pentru fiecare dintre noi în parte şi pentru toţi împreună.

Ne închinăm Ţie pentru toate şi Te slăvim, că a Ta este Împărăţia, Puterea şi Mărirea, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh. Amin.

Ajută-mi, Doamne, zi de zi,

neclătinat să-Ţi pot păzi,

cu dragoste, pân’ la mormânt,

Cuvântul Tău cel Sfânt.

Slăvit să fie Domnul!

Traian Dorz în Anul Jubiliar 1988 / – Sibiu: Oastea Domnului, 2012

Lasă un răspuns