Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Sfântul Simeon Noul Teolog – Cum se unesc toţi sfinţii cu Hristos şi Dumnezeu

Sfântul Simeon Noul Teolog – Cum se unesc toţi sfinţii cu Hristos şi Dumnezeu

Sfântul Simeon Noul Teolog – Cum se unesc toţi sfinţii cu Hristos şi Dumnezeu

Toţi sfinţii sînt cu adevărat mădulare ale lui Hristos, Dumnezeu cel peste toate, şi, cum s-a spus, sînt datori să se lipească de El (1 Cor. VI, 16) şi să se unească cu trupul Lui, ca El să fie capul lor (Colos. I, 18), iar sfinţii din veac şi pînă la ziua cea mai de pe urmă să fie mădularele Lui, ca să fie cei mulţi un trup al lui Hristos (1 Cor. XII, 27), ca un singur om. De aci urmează că unii împlinesc rostul mîinilor, lucrînd pînă azi şi făcînd voia Lui preasfîntă, făcînd din cei nevrednici vrednici şi cîştigîndu-i pentru El ; alţii rostul umerilor, purtîndu-şi greutăţile unii altora (Gal. VI, 2), sau chiar pe cel pierdut (Luca XV, 6) aflat de ei, care înainte rătăcea pe munţi şi dealuri şi locuri pe care nu le cercetează Domnul (Iezechil XIV, 6 ; Prov. XIX, 23 ; Matei XVIII, 12), şi împlinind astfel voia Lui (Gal. VI, 2) ; alţii, al pieptului, izvorînd celor însetaţi şi flămînzi dreptatea Lui Dumnezeu (Matei V, 6), apa cea prealimpede a cuvîntului înţelepciunii şi cunoştinţei de negrăit, şi procurîndu-le pîinea pe care o mănîncă Puterile de sus ale cerului (Ps. LXXVII, 25), ca unii ce se odihnesc la pieptul Lui şi sînt iubiţi de El ; alţii, rostul pîntecelui, primindu-le toate în sînul lor prin iubire şi purtînd în lăuntrul lor duhul mîntuirii şi avînd în ei simţirea în stare să cuprindă tainele Lui, de negrăit şi ascunse; alţii, rolul coapselor, purtînd în ei rodnicia înţelesurilor vrednice de Dumnezeu ale teologiei tainice şi născînd pe duhul mîntuirii pe pămînt (Isaia XXVI, 18), adică rodul şi sămînţa Duhului în inimile oamenilor prin cuvîntul şi învăţătura lor ; alţii, rostul picioarelor, dovedind bărbăţie şi răbdare în încercări, după pilda lui Iov, şi neabătîndu-se de la statornicia în cele bune, nici slăbind în ele, ci purtînd poverile darurilor Lui . Astfel deci, trupul Bisericii lui Hristos e ţinut în armonie şi sfinţit Lui din veac, păstrînd întregimea şi neştirbirea în unirea fiilor lui Dumnezeu celor întîi-născuţi, înscrişi în ceruri (Evr. XII, 23). Căci către aceştia zice acum Dumnezeu : «Nu vă bucuraţi că dracii vi se supun», ceea ce produce în cei mai uşori mai degrabă mîndrie şi părere de sine, «ci vă bucuraţi că numele voastre s-au scris în ceruri» (Luca X, 20). Iar că sfinţii toţi, fiind mădularele lui Hristos, se fac un trup al Lui(…)Ce minune, fraţilor, ce coborîre de negrăit a iubirii faţă de noi, a Iubitorului de oameni Dumnezeu ! Unirea pe care o are prin fire cu Tatăl Său, făgăduieşte să o aibă prin har şi cu noi, dacă vrem ; şi noi o vom avea cu El la fel, dacă vom lucra poruncile Lui. Căci ceea ce are El prin fire cu Tatăl, aceea ne dă şi nouă să avem cu El prin voinţă şi prin har. Ce minune înfricoşătoare ! Slava pe care a dat-o Tatăl Fiului, ne-o dă şi nouă Fiul prin harul dumnezeiesc. Şi lucru şi mai mare e că precum El este întru Tatăl şi Tatăl este întru El, aşa Fiul lui Dumnezeu este întru noi şi noi, dacă voim, vom fi întru Fiul, prin har. Ce har nepătruns !

Vezi cum a arătat că precum Eva a fost luată din carnea şi din oasele lui Adam şi s-au făcut amîndoi un trup, aşa şi Hristos ni se dă nouă pe Sine spre împărtăşire de carnea şi de oasele lui, pe care le-a arătat apostolilor, după ce a înviat din morţi, zicînd : «Pipăiţi şi vedeţi că duhul carne şi oase nu are, cum Mă vedeţi pe Mine avînd» (Luca XXIV, 39). Ne dă să mîncăm din acestea însăşi (Ioan VI, 56) şi ne face şi pe noi una cu Sine prin această împărtăşire.

*Selecție de idei principale

error

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!