Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home 28 septembrie – Psalmul 110, v. 1: Şezi la dreapta Mea!

28 septembrie – Psalmul 110, v. 1: Şezi la dreapta Mea!

28 septembrie – Psalmul 110, v. 1: Şezi la dreapta Mea!

Nu există o cinste mai mare şi nici vreun loc mai fericit pentru vreo fiinţă omenească sau îngerească, decât locul cel slăvit de la dreapta lui Dumnezeu.

Nu există o slavă mai mare decât a sta în cea mai strânsă apropiere de Hristos.

La acest loc fericit au râvnit şi râvnesc multe virtuţi şi multe duhuri.

 

Când cei doi ucenici ai Domnului Iisus, Iacov şi Ioan, L-au rugat să le dea să şadă unul la dreapta şi celălalt la stânga Sa, când va fi îmbrăcat în slava Lui,

Domnul le-a spus: «… cinstea aceasta este numai pentru aceia pentru care a fost pregătită…» (Marcu 10, 35-40).

Pentru aceea despre care un alt psalm spusese în chip profetic că va avea acest loc de cinste, datorită marelui har care i s-a făcut din cer, după marea chemare pe care a şi avut-o (Ps. 45, 9; Isaia 7, 14 şi 9, 6-7; Luca 1, 26-35).

Împăratul Înţelepciunii din Cer a dat acest gând în vechime lui Solomon, care trecea drept cel mai înţelept împărat pământesc (2 Cron. 1, 12 şi 9, 22-23).

Acesta, la fel, a aşezat pe mama lui la dreapta sa, arătând ce mare cinste se cuvine unei astfel de fiinţe (1 Împ. 2, 19).

Căci lucrul acesta s-a întâmplat în chip profetic, spre a ne sluji nouă drept pildă şi spre învăţătura noastră (Rom. 15, 4; 1 Cor. 10, 11; 2 Tim. 3, 16-17).

 

Iată de ce dar se cuvine să avem şi noi faţă de Maica Domnului nostru Iisus Hristos, faţă de această fiinţă slăvită de Dumnezeu cu un aşa de mare har, o preţuire şi o cinstire vred-nică de ea!

Ei, căreia arhanghelul i s-a închinat cu plecăciune, zicându-i: «Plecăciune ţie, căreia ţi s-a făcut mare har!»

şi căreia Domnul i-a arătat până la sfârşit o deosebită grijă, tot aşa se cuvine ca şi noi toţi, împreună cu apostolul cel mai iubit al Domnului, să-i arătăm Maicii Domnului un deosebit respect şi preţuire (Ioan 19, 26-27).

 

A şedea la dreapta Lui – această cinste mare Domnul a rânduit-o apoi Bisericii Sale,

Miresei Sale scumpe, pe care a răscumpărat-o cu Sângele Său şi cu preţul suferinţelor Sale de pe Cruce (Apoc. 5, 9).

Aceasta va fi aşezată pentru vecii vecilor la dreapta Lui slăvită şi se va bucura în nesfârşit de nebănuitele desfătări eterne care sunt la dreapta Lui (Mat. 25, 34; Ps. 16, 11).

 

Dar pentru a ajunge în Veşnicie la locul şi la slava, la cinstea şi la desfătarea dreptei lui Dumnezeu, toţi cei drepţi şi fericiţi au ascultat mai întâi, încă din viaţa aceasta, îndemnul, chemarea şi porunca Lui, care le-a zis: «Şezi de-a dreapta Mea!»

Aceasta înseamnă: «Dacă voieşte cineva să vină după Mine (în slavă),

acela să se lepede de sine (aici pe pământ),

să-şi ia crucea sa în fiecare zi

şi să Mă urmeze pe Mine…» (Luca 9, 23).

Şi, după aceea: «Unde voi fi Eu, va fi şi acela care Îmi slujeşte Mie» (Ioan 12, 26).

 

Dragă suflete, oare tu ai ascultat chemarea aceasta a Domnului Iisus?

Oare tu te-ai hotărât să-L asculţi?

Te-ai predat tu Domnului Iisus, smulgându-te din ceata celor nelegiuiţi şi neascultători, care, prin necredinţa sau prin pă-catul lor, sunt la stânga Domnului, aşteptând Judecata şi pedeapsa Lui?

Ai venit tu cu căinţă şi pocăinţă să te aşezi de-a dreapta Lui?

Dacă da, ferice de tine! Atunci rămâi statornic, atunci şezi până la sfârşit de-a dreapta Lui

şi urmează-L pe Domnul cu credincioşie,

împreună cu cei care, prin faptele şi prin gândurile lor, se străduiesc zilnic să-I fie plăcuţi Lui.

Dar dacă nu, atunci, te rog, nu mai aştepta nici o clipă, ci chiar acum cazi cu lacrimi în faţa Domnului, ascultă chemarea Sa şi vino, şezi la dreapta Sa, ca să te poţi şi tu odată bucura de veşnicele desfătări pregătite celor care L-au ascultat.

Păstrează-te curat de orice rău, luptă-te şi suferă împreună cu El, ca să fii şi tu slăvit împreună (2 Tim. 2, 12).

 

Preabunule Iisuse, Dumnezeul şi Mântuitorul meu,

Care, prin ascultarea Ta de Tatăl, ai şezut la Dreapta Măririi, în locurile preaînalte (Evrei 1, 3),

Te rog, primeşte-mă şi Tu acum pe mine la dreapta Ta, pentru că plângând cu căinţă mă leapăd de păcatele mele şi de neascultarea mea şi, venind la Tine, doresc să-Ţi slujesc Ţie până la moarte.

Te rog, Doamne Iisuse, curăţeşte-mă de toate păcatele neascultării mele şi dăruieşte-mi Duhul Tău,

pentru ca printr-o viaţă de smerită şi evlavioasă împlinire a tot Cuvântului Tău Sfânt şi eu să pot rămâne până la sfârşit la dreapta Ta.

Iar la Judecata Ta cea de Apoi să pot auzi şi eu chemarea Ta cea dulce şi scumpă: «Vino, binecuvântatul Părintelui Meu!…»

Şi, Te mai rog, Doamne Iisuse, să ai milă şi să-i mai ajuţi să vină la dreapta Ta şi pe toţi ceilalţi, care sunt încă în starea cea nenorocită de-a stânga Ta.

Amin.

 

*

*   *

 

Cuvinte înţelepte:

 

„Harul e dăruit tuturor, căci «Dumnezeu voieşte ca toţi oamenii să se mântuiască şi la cunoştinţa adevărului să vină» (1 Tim. 2, 4). Dar harul nu sileşte pe nimeni! Oamenii au libertatea să-l primească şi să conlucreze cu el – sau să-l respingă.“

 

Învăţătura de Credinţă Creştină Ortodoxă

 

*

 

„La mântuire poţi ajunge numai ieşind din lume, pentru că, precum spunea apostolul Iacov: «Prietenia lumii este vrăjmăşie cu Dumnezeu. Cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaş cu Dumnezeu.» (Iac. 4, 4). De aceea a strigat acest testament, cu putere, şi apostolul Pavel: «Iar noi să ieşim afară din tabără, la El!» (Evrei 13, 13). Acesta a fost testamentul pe care îl ţineau primii creştini. Aceasta a fost parola primilor creştini.“

 

Preot Iosif Trifa

 

 

 

 

Author: admin

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!