Mărturii Meditaţii

DESPRE COMUNIUNEA NOASTRĂ CU DUMNEZEU ( III )

Când păcatul reuşeşte să pătrundă în suflet, să întunece iarăşi mintea ce a fost luminată odată de Hristos prin Duhul Sfânt, să întrerupă comuniunea cu El, Dumnezeu pedepseşte exemplar, ca să slujească de mărturie pentru alţii. Astfel a făcut Dumnezeu pedepsind poporul lui Israel care, după ce au fost botezaţi în nor şi în mare (cf. I Cor 10, 2), au mâncat aceeaşi mâncare duhovnicească (v. 3), au băut aceeaşi băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei; şi stânca era Hristos (v. 4), totuşi, cei mai mulţi dintre ei n-au fost plăcuţi lui Dumnezeu căci au pierit în pustie. Au poftit lucruri rele, au fost închinători la idoli, au şezut să mănânce şi să bea şi  s-au sculat să joace, au curvit, au ispitit pe Domnul, au cârtit, dar au fost nimiciţi de Nimicitorul; şi s-au scris toate ca să ne slujească drept pilde, pentru ca să nu fie întreruptă de păcat comuniunea noastră cu Dumnezeu şi Fiul Său prin Duhul Sfânt, ci să continue până la sfârşit în neprihănire

În Noul Testament, sunt pedepsiţi exemplar Anania şi Safira, în văzul multora, pentru o minciună. Pedeapsă capi-tală, cu moartea (cf. Fapte 5). Comuniunea noastră cu Dumnezeu este dorul împlinirilor pentru care Domnul Iisus se ruga Tatălui Ceresc în rugăciunea scrisă de Apostolul Său Ioan la cap. 17. Această comuniune se află şi se păstrează în unirea Duhului prin legătura păcii, a fiecărui mădular cu Trupul cel tainic al lui Hristos, care este Biserica, într-un singur Duh, potrivit cu chemarea fiecărui mădular la singura nădejde a Slavei veşnice, la Singurul Domn şi Dumnezeu Adevărat, la singura credinţă cea dată Sfinţilor o dată pentru totdeauna, la singurul botez în apă şi cel duhovnicesc, la singurul Dumnezeu şi Tată al tuturor, Care este mai presus de toţi, Care lucrează prin toţi şi Care este în toţi cei care se silesc să facă voia Lui (cf. Ef 4, 3-7).

Grăiţi cuvântul Domnului / Cornel Rusu. – Sibiu : Oastea Domnului, 2011

Lasă un răspuns