Meditaţii

Pastorala ÎPS Nicolae, Mitropolitul Ortodox Român al celor două Americi la Nașterea Domnului

Vă îmbrățișez frățește în Hristos Domnul şi vă urez să petreceți sfintele sărbători ale Crăciunului, Anului Nou şi Bobotezei cu sănătate, pace şi bucurii duhovnicești!

† NICOLAE

din mila lui Dumnezeu

Arhiepiscopul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Statelor Unite ale Americii și

Mitropolitul Mitropoliei Ortodoxe Române a celor două Americi

Iubitului cler şi dreptslăvitorilor creştini,

har, pace şi bucurie de la Hristos Domnul, iar de la noi arhierească binecuvântare.

„Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace,

între oameni bunăvoire!” (Luca 2, 14).

Preacucernici Părinţi, Iubiţi Credincioşi,

Vestirea îngerilor constituie cea mai potrivită bună vestire pentru a ne împărtăși unii altora bucuria și pacea aduse de Nașterea Mântuitorului. Iar această vestire se cuvine ca noi, creștinii, să o împărtășim lumii noastre tulburată de neînțelegeri și războaie între frați și între popoare. Coborârea lui Dumnezeu pe pământ, Întruparea Fiului lui Dumnezeu este vestirea care poate întoarce această lume la înțelegere, pace și bucurie.

Sf. Evanghelist Luca descrie evenimentul vestirii plină de bucurie a îngerului către păstori:

„când erau ei acolo (la Betleem) s-au împlinit zilele ca să nască. Și a născut pe Fiul său, Cel întâi născut și L-a înfășat și L-a culcat în iesle, căci nu mai era loc de găzduire pentru ei. Și în ținutul acela erau păstori, stând pe câmp și făcând de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și iată îngerul Domnului a stătut lângă ei și slava Domnului a strălucit împrejurul lor și ei s-au înfricoșat cu frică mare” (Luca 2, 6-9). Sfântul Nicolae Velimirovici ne încredințează că mare este slava lui Dumnezeu care strălucește îngerilor și drepților; oameni muritori fiind aceștia s-au învrednicit să vadă lumina slavei lui Dumnezeu,[1] după încredințarea profetului Iezechiel: „se vedea un fel de foc, un fel de lumină strălucitoare care îl împresura de jur împrejur. Cum este curcubeul pe cer la vreme de ploaie, așa era înfățișarea acelei lumini strălucitoare care-l înconjura. Astfel era chipul slavei Domnului. Și când am văzut eu aceasta, am căzut cu fața la pământ” (Iezechiel 1, 27-28). Dar slava lui Dumnezeu care se descoperă la nașterea lui Hristos nu este nicidecum prilej de tulburare. Din contră, îngerul Domnului le aduce vestea cea bună a Întrupării Mântuitorului lumii: „Nu vă temeți. Căci, iată, vă binevestesc vouă bucurie mare care va fi pentru tot poporul. Că vi s-a născut azi Mântuitor, care este Hristos Domnul, în cetatea lui David” (Luca 2, 10-11). Arhanghelul o salută pe Fecioara Maria la Buna Vestire cu închinarea Bucură-te, îngerul vestește păstorilor bucurie mare. Când magii au văzut steaua deasupra peșterii s-au bucurat cu bucurie mare foarte (Matei 2, 10).

Sfântul Grigorie Palama ne lămurește ce este această bucurie mare pentru tot poporul: „ascultă până la capăt cântarea îngerească și înțelege, deoarece ziceSlavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire! Dumnezeu… vine acum în trup dăruindu-le oamenilor pacea Sa și împăcându-i cu Tatăl cel Preaînalt… Dar ce înseamnă că bunăvoirea lui Dumnezeu este adăugată păcii?… Bunăvoirea este voia lui Dumnezeu cea bineplăcută de la sineoriginară și desăvârșită. După cum Dumnezeu i-a numit pe mulți fii, dar Unul este Fiul întru care a binevoit (Matei 3, 17), la fel a dat și pacea Lui adesea, dar una este pacea care are cu ea și bunăvoirea Lui: cea care prin întruparea Domnului nostru Iisus Hristos a fost dată ca desăvârșită și neschimbată la tot neamul și la toți cei care o vor.[2]

După cum vedem, Sfântul Grigorie ne descoperă planul lui Dumnezeu pentru mântuirea lumii prin întruparea Fiului său. Descoperirea slavei lui Dumnezeu nu este spre înfricoșarea păstorilor, ci aduce bucuria vestirii mântuirii. Mântuirea vestită se referă în primul rând la împăcarea omului cu Dumnezeu, la vestirea buneivoiri a lui Dumnezeu, adică la descoperirea dorinței lui Dumnezeu de a-l aduce pe om înapoi în comuniune cu Sine. Descoperim în această prezentare a vestirii Nașterii Mântuitorului, la Sf. Evanghelist Luca, și un îndemn la a înțelege cum lucrează Dumnezeu cu omul. Vestirea Nașterii aduce bucurie, iar bucuria este urmată de doxologie, de cuvintele de rugăciune și de slavă pe care omul le adresează lui Dumnezeu pentru darul mântuirii. Și această doxologie se face ea însăși izvor de pace între oameni.

Acest lucru îl întărește Sf. Nicolae Velimirovici când spune: „când oamenii dau cu bucurie întâietate slăvirii lui Dumnezeu întru cei de sus, lucrul acesta aduce pace pe pământ și amândouă se fac izvor de bunăvoire între oameni. Iisus Domnul a venit pe pământ tocmai pentru ca pământul să ridice slava lui Dumnezeu întru înălțime și astfel să fie pace și bunăvoire între oameni.”[3] După păcatul lui Adam și înstrăinarea lui de Dumnezeu numai drepții Vechiului Testament precum Abel, Noe, Avraam, Isaac și Iacov au fost în stare să slăvească pe Dumnezeu întru înălțime, să aibă pace și bunăvoire între ei. La Nașterea Mântuitorului ni se vestește bunăvoirea și pacea între oameni. Și acestea, după cuvintele Sf. Grigorie Palama, în mod desăvârșit și neschimbat și la toți cei care o vor.

Concluzia acestor cuvinte o aflăm tot de la Sf. Grigorie Palama: „această pace s-o păzim, fraților! Căci pe aceasta am primit-o ca moștenire de la cel născut acum Mântuitor al nostru și care ne-a dăruit nouă duhul înfierii prin care ne face moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos.[4] Să fim așadar în pace cu Dumnezeu, făcând cele bine plăcute Lui,[5] înțelepțindu-ne, spunând adevărul, săvârșind dreptatea, stăruind în rugăciuni și în cereri,[6] lăudăm și psalmodiind în inimile noastre,[7] nu doar cu buzele. Să fim în pace cu noi înșine… Să fim în pace unii cu alții îngăduindu-ne unii pe alții și iertându-ne dacă cineva are vreo plângere împotriva cuiva, după cum și Hristos ne-a iertat pe noi,[8] arătând milă unii față de alții după cum și Hristos doar din iubirea Sa pentru noi ne-a miluit și a coborât până la noi pentru noi.”[9]

Sfântul părinte isihast ne descoperă în aceste cuvinte calea creștinului către mântuire prin dobândirea împăcării cu Dumnezeu și cu semenii. Un astfel de creștin poate vesti în aceste zile bucuria și pacea izvorâte din vestirea Nașterii Mântuitorului. Lumea tulburată de astăzi așteaptă să îi vestim pacea, să aducem bucurie și nădejde celor care au suferit și încă suferă din cauza războiului. Gândul meu la acest praznic slăvit este tocmai acela al invocării păcii cerești asupra inimilor care sunt lipsite de dragoste și de unire și împresurate de spinii urii și ai altor păcate.

Îl rog pe Dumnezeu să se pogoare şi să binecuvinteze pe fiecare preot şi credincios, fiecare parohie și mănăstire a Arhiepiscopiei noastre. Să ne aducă fiecăruia pacea Lui, să ne dăruiască bucuria de a vesti Naşterea pruncului ceresc.

Vă îmbrățișez frățește în Hristos Domnul şi vă urez să petreceți sfintele sărbători ale Crăciunului, Anului Nou şi Bobotezei cu sănătate, pace şi bucurii duhovnicești!

Al vostru frate întru rugăciune către Dumnezeu,

† Mitropolitul NICOLAE

            Chicago, Praznicul Nașterii Domnului, 2023

[1] Sf. Nicolae Velimirovici, Predici, Editura Ileana, București, p. 35.

[2] Omilia 58 la Nașterea Domnului, în Sfântul Grigorie Palama, Omilii, volumul 3, Editura Doxologia, Iași, 2021, p. 189-190.

[3] Sf. Nicolae Velimirovici, Predici, Editura Ileana, București, p. 37.

[4] Romani 8,17.

[5] Cf. Filipeni 4, 18.

[6] Fapte 1, 14.

[7] Efeseni 5, 9.

[8] Coloseni 3, 13.

[9] Omilia 58 la Nașterea Domnului, în Sfântul Grigorie Palama, Omilii, volumul 3, Editura Doxologia, Iași, 2021, p. 190-191.

Sursa: mitropolia.us