Mărturii Meditaţii

Pr. Claudiu Melean – Meditație creștină la Scufiţa Roşie / a stunning Orthodox Christian interpretation of a classic story for children, “Little Red Riding Hood”

Fr. Claudiu gives us a stunning Orthodox Christian interpretation of a classic story for children, “Little Red Riding Hood”.
„Do you know what her mother put into the little girl’s bag?
‘Cake and wine’… Wine for a kid? Alcohol for a child? How it comes? No, that’s the symbol of Holy Communion! It’s not something random… ‘Provision for the journey of eternal life.’ [1st Prayer, St. Basil the Great]”

Full text of the Little Red’s story: https://americanliterature.com/child…/little-red-riding-hood

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=ilspsX5K9Z4
Full transcript: https://otelders.org/…/little-red-riding-hood-christian-li…/

Fr. Claudiu Melean:
Which mother who loves her daughter sends her alone through the forest to her grandmother? Alone… at the risk of getting lost, and she says, “Be careful not to get lost!” A very high risk…

Do you know the Person who loves His child very much and sends him through the forest alone?
God…
Yes, this is what God does with us… He sends us into this world like in a forest, in which he knows there are wolves, so that we can learn to survive…

Do you know what her mother put into the little girl’s bag?
“Cake and wine”… Wine for a kid? Alcohol for a child? How it comes? No, that’s the symbol of Holy Communion! It’s not random… “Provision for the journey of eternal life.” [1st Prayer, St. Basil the Great]

Now, look! Do you know why the wolf didn’t want to eat the girl?
Because he was not satisfied with her body, but wanted to eat her eternal life…
That’s why he talks with her, he is the “noetic wolf”, this is how he is called in one of the pre-communion prayers. [2nd prayer] “I may not become a prey to the noetic wolf” The wolf who understands…

But what her mother tells her? “Do not deviate neither to the left nor to the right, so as not to get lost!” God gives us a way, the way of eternal life, with His Spirit…
When you see beautiful flowers and small mushrooms… Do you know what these are? These are sweet sins… “Ah, I have to taste a bite, just a little…”

The wolf goes to her grandmother, we know, he eats her and then he enters her bed.
This is the delusion of the world, the devil pretends that he is the grandmother, the eternal life, the true happiness.
He pretends… and when man starts to ask himself some questions, the devil has some answers prepared, most of them funny, but he manages to convince many of us…

Why do you have such big eyes? To watch TV and computers, right? Isn’t that why they are so big?
Why is the mouth so big? To swallow you better… This is a lie of a false life that the world brings us. It is nothing but the deceit of the devil who seeks to swallow even the chosen ones.

But here we go again… the hunter is coming…
I was thinking who is the hunter?
Do you know the troparion of the Pentecost? “Blessed art Thou, O Christ our God, Who hast revealed the fishermen as most wise by sending down upon them the Holy Spirit through them Thou captured the world…
Well, who is the hunter who wants to capture the world? How to hunt it? Well, not to shoot it, but to take it for the Kingdom! This is Christ! Christ comes and cut open the stomach of the wolf.
The Fathers of the Church say that Christ came down to hell and cut open the stomach of hell and He pulled out all those from the Old Testament, all those who were swallowed by hell…

This story of the Little Red Riding Hood seems very nice to me if we understand it like this…

Vezi traducerea:
 
Părinte. Claudiu ne oferă o uimitoare interpretare creștină ortodoxă a unei povești clasice pentru copii, ” Mica Scufiță Roșie”.
” Ştii ce i-a pus mama ei în geanta fetei?
” Tort și vin… Vin pentru un copil? Alcoolul pentru un copil? Cum vine asta? №, ăsta-i simbolul Sfintei comuniune! Nu e ceva întâmplător… ” Furnizarea pentru călătoria vieţii eterne. ” [Prima rugăciune, Sf. Vasile cel Mare]”

Textul complet al poveștii lui Scufiței roșii: https://americanliterature.com/childrens-stories/little-red-riding-hood

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=ilspsX5K9Z4
transcriere completă: https://otelders.org/special-moments/little-red-riding-hood-christian-life-fr-claudiu/

Fr. Claudiu Melean:
Care mamă care își iubește fiica o trimite singură prin pădure la bunica ei? Singur… cu riscul de a se pierde, și ea spune, ” Ai grijă să nu te pierzi!” Un risc foarte mare…

Știi persoana care își iubește copilul foarte mult și îl trimite singur prin pădure?
Doamne…
Da, asta face Dumnezeu cu noi… El ne trimite pe lumea asta ca într-o pădure, în care știe că sunt lupi, ca să învățăm să supravieţuim…

Ştii ce i-a pus mama ei în geanta fetei?
„Tort și vin”… Vin pentru un copil? Alcoolul pentru un copil? Cum vine asta? №, ăsta-i simbolul Sfintei comuniune! Nu este întâmplător… ” Furnizarea pentru călătoria vieţii eterne.” [Prima rugăciune, Sf. Vasile cel Mare]

Acum, uită-te! Știi de ce lupul nu a vrut să mănânce fata?
Pentru că el nu a fost mulțumit de corpul ei, ci a vrut să-i mănânce viața veșnică…
De aceea vorbește cu ea, el este „lupul raţiune”, așa este numit într-una din rugăciunile de dinainte de comuniune. [A doua rugăciune] „S-ar putea să nu devin o pradă pentru lupul raţiune” lupul care înțelege…

Dar ce i-a spus mama ei? ” Nu te abate nici la stânga, nici la dreapta, ca să nu te pierzi!” Dumnezeu ne dă o cale, calea vieţii eterne, cu Duhul Său…
Când vezi flori frumoase și ciuperci mici… Știi ce sunt astea? Acestea sunt păcate dulci… ” Ah, trebuie să gust o mușcătură, doar un pic…”

Lupul se duce la bunica ei, știm, el o mănâncă și apoi intră în patul ei.
Aceasta este iluzia lumii, diavolul se preface că el este bunica, viața veșnică, adevărata fericire.
Se preface… și când omul începe să-și pune câteva întrebări, diavolul are niște răspunsuri pregătite, majoritatea sunt amuzante, dar reușește să convingă pe mulți dintre noi…

De ce ai ochi atât de mari? Să mă uit la televizor și calculatoare, nu? Nu de asta sunt atât de mari?
De ce e gura atât de mare? Pentru a te înghiți mai bine… Aceasta este o minciună a unei vieți false pe care lumea ne-o aduce. Nu este altceva decât înșelăciune diavolului care caută să înghită chiar și pe cei aleși.

Dar începem din nou… vine vânătorul…
Mă gândeam cine este vânătorul?
Știi a de Rusalii? ” Binecuvântat eşti tu, Hristos Dumnezeul nostru, care i-ai dezvăluit pe pescari ca pe cei mai înţelepţi prin trimiterea asupra lor Duhul Sfânt prin ei, tu ai cucerit lumea…
Ei bine, cine este vânătorul care vrea să captureze lumea? Cum să-l vâneze? Ei bine, nu ca să-l trag, ci să-l ia pentru regat! Acesta este Hristos! Hristos vine și taie stomacul lupului.
Părinții Bisericii spun că Hristos a coborât în iad și a tăiat stomacul iadului și i-a scos pe toți cei din Vechiul Testament, pe toți cei care au fost înghițit de iad…

Această poveste despre mica Scufiță roșie mi se pare foarte drăguță dacă o înțelegem așa…

Lasă un răspuns