Oastea Domnului

SCRIPTURA, temelia credinței noastre

Lucrarea Domnului îşi are în iubire temelia şi vârful ei, în- ceputul şi sfârşitul ei. Numai prin iubire le putem descoperi pe toate, în iubire se află puterea şi temelia adevărului. Domnul a lăsat nădejdea şi mângâierea pentru toţi cei iubiţi ai Săi, că celor ce trăiesc în iubire Dumnezeu le face şi le păstrează cel mai mare har.

Că să-L cunoaştem bine pe Domnul Hristos, trebuie să privim cu atenţie la umblarea Lui prin lume, la activitatea Lui pe pământ, la cuvântul Lui prin idei şi la cunoaşterea Lui prin cultura creştină. Dacă vrei să mergi pe urmele Domnului Iisus, spune Sfântul Apostol Pavel: „Suferă împreună cu mine ca un bun ostaş al lui Hristos” (II Tim 2, 3); iar dacă L-ai aflat pe Domnul Hristos, îţi va rămâne neuitat ceasul acela. Dacă nu s-a petrecut aceasta, fă să se petreacă acum. Întăreşte-te şi îmbărbătează-te, lucrând cu credincioşie după lege, să cugeţi zi şi noapte la cartea legii, să faci ce este scris în ea, căci atunci vei izbuti şi vei lucra cu înţelepciune.

Omule, teme-te de Dumnezeu şi de judecata Lui cea dreaptă şi nu face nimănui rău cu niciun cuvânt, nu învinui şi, mai ales, nu pârî pe nedrept. Fii întotdeauna om, aşa cum şi regele David i-a cerut fiului său, Solomon, când i-a predat puterea: întâi şi întâi să fie om. Dacă eşti om, chiar şi dacă eşti dintre „farisei” şi chiar dacă mai trebuie să trăieşti în mijlocul lor, duhul şi mentalitatea lor decăzută nu te vor împiedica să vii la Iisus, ci Îl vei căuta pe Hristos cu un cuget curat, însetat după lumină şi adevăr. Orice om să fie supus stăpânirilor vremii sale, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu… Cine se împotriveşte stăpânirii, se împotriveşte rânduielii puse de Dumnezeu, şi cei ce se împotrivesc îşi vor lua osânda (cf. Romani 13, 1-2). Caută pe Iisus Hristos cu cuget curat, însetat după lumină şi adevăr, şi Hristos te va lumina la nivelul cel mai înalt al înţelegerii şi trăirii adevărului Său, adică la realizarea ta ca om. Dacă ţi-ai îngrijit familia, dacă ai fost mereu la biserică şi te-ai rugat, nu-ţi pierde cinstea ta acum, nici nu te lepăda de credinţa ta dintâi (cf. I Tim 5, 12).

Prin credinţă pricepem că lumea a fost făcută prin Cuvântul lui Dumnezeu, prin credinţă au trecut evreii Marea Roşie ca pe uscat, prin credinţă s-au astupat gurile leilor, s-a stins puterea focului, au scăpat de ascuţişul sabiei, au pus pe fugă oştile vrăjmaşe. Oricine nu îşi dă toată silinţa să unească cu credinţa sa fapta, cunoştinţa cu înfrânarea, răbdarea cu evlavia şi iubirea de oameni, acela, oricâtă stăruinţă ar depune, nu se ridică la cerinţele Duhului Sfânt. Daţi-vă toată silinţa ca să uniţi credinţa voastră cu fapta, cu cunoştinţa, cu înfrânarea, cu răbdarea, cu evlavia şi cu iubirea de oameni.

Credinţa în Dumnezeul cel nevăzut, în viaţa cea nevăzută trebuie să pornească de la cele ce se văd, cunoaşterea lui Dumnezeu trebuie să pornească de la tot ce ne înconjoară, a lucrurilor fireşti, pământeşti şi materiale. Nu dispreţui niciodată pe niciun suflet credincios, oricât de umil şi de neştiutor ar fi el. Dacă credinţa-n Dumnezeu este puternică şi dacă un astfel de om rămâne hotărât cu inima alipită de Domnul până la sfârşit, acela îşi va fi mântui sufletul.

Să privim la momentul cutremurător în care s-au împlinit moartea lui Hristos pe Cruce şi învierea Lui, evenimentul care ne-a luminat şi ne-a uimit. În El s-a realizat mai mult decât ce am nădăjduit şi crezut noi: Creatorul Îşi răscumpără creaţiunea cu propria viaţă. Când omul are deplină lumină asupra lucrurilor şi are cunoştinţă despre libertatea lui de a alege, atunci el poartă deplina răspundere, pentru fiecare pas al său. Omul are de la Dumnezeu cel mai mare dar: voinţa liberă.

În Împărăţia cerului nu se poate intra decât prin Hristos. Dragostea este în primul rând vieţuirea după poruncile Domnului. Nu fiţi geloşi dacă cineva, mărturisindu-L pe Hristos, este mai apreciat şi mai ascultat, ori spune mai inspirat despre Hristos; prin aceasta El este mai slăvit. Dacă eşti mărturisitor vrednic şi statornic, după tine va merge Hristos oriunde. Doar aşa eşti al Lui; unde intri tu intră blândeţea, smerenia, iubirea, răbdarea, bucuria, înţelegerea – adică Hristos. În predica ta, în faptele tale, în toată viaţa ta, Hristos să fie văzut în orice cuvânt al tău, în orice stare a ta şi în orice pas al tău; să fii în stare să renunţi la orice dacă ascultarea de Hristos îţi cere. Hristos să fie în ochii tăi şi în inima ta mai presus decât orice dorinţă. Cum Hristos a făcut totul din dragoste pentru noi, tot aşa şi noi să fim în stare să facem totul pentru El.

Adevărul cere de la fiecare mărturisitor al său ochi curaţi şi treji, minte sănătoasă, să fie văzut bine, să fie judecat bine şi să fie spus bine. Hristos, Care este în primul rând Adevărul, ni le cere pe toate acestea pentru dragostea cu care trebuie să-L iubim şi să-I slujim.

Credinţa este aceea care îl îndrumă şi îl înflăcărează pe credincios în realizarea unei trăiri înalte în Hristos. Învăţătura sănătoasă este întotdeauna călăuza credinţei şi îndrumarea simţurilor noastre. Trebuie să credem, dar nu orice, să iubim, dar nu oricum, să primim, dar nu pe oricine; alegerea aceasta nu o poate face decât mintea care cunoaşte adevărul. Ea ştie să îndrume inima cum să creadă, să aleagă ce trebuie iubit şi ce nu. Ajuns la lumină, credinciosul cultivă dragostea din adevăr şi, fiindcă totdeauna este atent la aceste comori, le şi mărturiseşte.

Dacă v-aţi asigurat viaţa şi viitorul în mâna lui Dumnezeu, atunci puteţi fi liniştiţi pe orice furtună, puteţi dormi liniştiţi, lucra liniştiţi, merge pe orice drum, nimeni nu vă va putea face niciun rău (cf. Luca 12, 7). În mâna lui Hristos sunt viaţa ta, soarta şi sănătatea, boala şi libertatea… Ai o credinţă adevărată când dovedeşti că poţi avea râvnă fierbinte pentru Evanghelie, statornicie în credinţă, inimă largă în dărnicie, cuget cinstit, conştiinţă trează, respect faţă de adevăr şi milă de oameni.

O, ce pace dulce este şi ce siguranţă puternică este sub Crucea lui Iisus, ce mântuire statornică găseşti în El, în jertfa Lui!

Ferice de cine aude aceste înştiinţări ale mântuirii câtă vreme Evanghelia se mai vesteşte şi Biblia se poate afla. Toate acestea sunt semne ale dragostei lui Dumnezeu. El are în mâna Sa toate lucrurile şi vremile şi oamenii. Încrede-te în Domnul şi nu te mai teme de nimic. Fă voia lui Dumnezeu şi nu te mai îngrijora de nimic, toate grijile tale le va purta El. Toate vor lucra înspre binele tău şi Domnul va veni în întâmpinarea ta oriunde vei ajunge.

Să ne rugăm lui Dumnezeu să ne dăruiască o minte sănătoasă şi o inimă curată. Căci fără de ele nimeni nu poate cunoaşte şi crede adevărul lui Dumnezeu. Să îmbinăm armonios o minte sănătoasă în Hristos cu o inimă curată în El, să ne zidim sufleteşte pe credinţa cea dreaptă şi pe dragostea lui Dumnezeu.

Doamne Iisuse, fă-ne să căutăm numai folosul Tău, căci aceasta este cu adevărat şi folosul nostru. Înzestrează-ne, Te rugăm, cu o minte sănătoasă, care să poată primi şi purta adevărul, şi cu o inimă ascultătoare, în care să poată locui credinţa, nădejdea şi dragostea. Amin.

Slăvit să fie Domnul!

Gavrilă BÎRLUŢIU – Alba Iulia