Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Sfântul Simeon Noul Teolog – Despre întruparea Cuvîntului şi în ce chip s-a întrupat El pentru noi.

Sfântul Simeon Noul Teolog – Despre întruparea Cuvîntului şi în ce chip s-a întrupat El pentru noi.

Sfântul Simeon Noul Teolog – Despre întruparea Cuvîntului şi în ce chip s-a întrupat El pentru noi.

La facerea de odinioară a strămoaşei Eva, Dumnezeu a luat coasta însufleţită a lui Adam şi a zidit-o ca femeie. De aceea n-a mai suflat în ea ca în Adam, suflare de viaţă, ci a făcut partea pe care a luat-o din Adam, trupul întreg al femeii şi pîrga Duhului, pe care au luat-o împreună cu trupul însufleţit, a făcut-o suflet viu deplin, făcînd deodată amîndouă părţile omului. La fel, luînd trup însufleţit din sfînta Născătoare de Dumnezeu şi pururea Fecioara Maria, ca o mică pîrgă din frămîntătura firii noastre, adică din suflet şi trup, Făcătorul şi Ziditorul Dumnezeu a unit-o cu dumnezeirea Sa necuprinsă şi neapropiată. Mai bine zis, unind fiinţial cu fiinţa noastră întreg Ipostasul dumnezeirii Lui, a unit fiinţa noastră, în chip neamestecat, cu aceea, adică fiinţa omenească şi fiinţa Sa, zidind fiinţa omenească ca templu sfînt Sieşi. Astfel Însuşi Făcătorul lui Adam s-a făcut om desăvîrşit în chip neschimbat şi neprefăcut. Căci precum din coasta aceluia a făcut, cum am spus mai înainte, femeia, aşa din fiica Lui, din pururea Fecioara şi Născătoarea de Dumnezeu Maria, luînd trup fără de sămînţă, s-a născut în chip asemănător primului om creat, ca precum acela prin neascultare s-a făcut începutul naşterii întru stricăciune şi spre moarte, aşa Hristos, şi Dumnezeu, prin împlinirea a toată dreptatea (Matei III, 15), să se facă pîrga rezidirii şi nemuririi noastre întru nestricăciune. Aceasta vrea să o spună şi dumnezeiescul Pavel, zicînd : «Primul om din pămînt e pămîntesc; al doilea om e Domnul nostru din cer. Precum e cel pămîntesc, aşa sînt şi cei pămînteşti; şi precum e cel ceresc, aşa sînt şi cei cereşti» (1 Cor. XV, 47—48). Şi iarăşi : «Pîrga e Hristos, apoi cei ai lui Hristos» (1 Cor. XV, 22). Căci odată ce El a fost om desăvîrşit în suflet şi trup, asemenea nouă în toate, afară de păcat (Evr. IV, 15), comunicîndu-ne prin credinţa în El din dumnezeirea Lui, ne face şi pe noi ruderii ale Lui, după firea şi fiinţa Sa dumnezeiască. Ε o taină nouă şi minunată. Dumnezeu Cuvîntul a luat de la noi trupul pe care nu-l avea după fire şi s-a făcut ceea ce nu era. Şi împărtăşeşte celor ce cred în El din dumnezeirea Sa, pe care n-a dobîndit-o nici unul dintre îngeri sau oameni vreodată şi aceştia se fac dumnezei, adică ceea ce nu erau, prin lucrare şi har. Aşa le dăruieşte lor putere să se facă fii ai lui Dumnezeu (Ioan I, 12). De aceea s-au făcut şi se fac neîncetat şi niciodată nu vor înceta să se facă fii ai lui Dumnezeu. Ascultă pe dumnezeiescul Pavel care îndeamnă : «Şi precum am purtat chipul celui pămîntesc, să purtăm şi chipul celui ceresc» (1 Cor. XV, 49). Atîtea despre acestea. Să continuăm deci iarăşi cuvîntul nostru. Deci Dumnezeu, Cel peste toate, a venit pe pămînt ca să rezidească şi să înnoiască pe om prin prezenţa Sa şi să binecuvinteze toată zidirea blestemată din pricina lui. În scopul acesta, ascultă cu luare-aminte, a dat viaţă şi a făcut nestricăcios sufletul pe care l-a luat, dar trupul Său neprihănit şi dumnezeiesc , deşi l-a îndumnezeit, l-a purtat încă stricăcios (coruptibil) şi material . Căci ceea ce mănîncă şi bea, osteneşte şi asudă, e legat şi lovit, atîrnat şi pironit pe cruce, este în chip vădit stricăcios şi material. Pentru că toate acestea sînt însuşiri ale trupului stricăcios. De aceea a şi murit şi a fost aşezat în mormînt. Dar cînd a înviat întru nestricăciune, a înviat împreună şi trupul însuşi duhovnicesc, cu totul dumnezeiesc şi nematerial . De aceea n-a rupt nici peceţile mormîntului cînd a ieşit din el. Ba a intrat şi a ieşit şi prin uşile încuiate, neîmpiedicat.

  • Întîia cuvîntare morală a sfîntului Simeon Noul Teolog
error

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!