Mărturii Meditaţii Sfinţi Părinţi

Sfântul Simeon Noul Teolog – Prezența Duhului.

Apoi zic că Pavel porunceşte : «Duhul să nu-l stingeţi» (1 Tes. V, 19). Dar zicînd aceasta şi necunoscînd înţelesul celor spuse, îşi arată neştiinţa. Căci cel ce zice cuiva : «Să nu stingi lampa», nu despre lampa deja stinsă îi vorbeşte, ci despre cea care arde încă şi a cărei lumină străluceşte. Dar să le răspundem iarăşi şi la aceasta. Ei bine ! Vedeţi voi, peste tot, în voi înşivă Duhul arzînd şi luminînd cum se cuvine ? La aceasta nu numai că nu răspund nimic, ci schimbîndu-şi privirile şi le întorc şi se supără, ca şi cînd ar auzi o blasfemie. Apoi făcîndu-se că întreabă cu interes şi luînd un aer de blîndeţe, răspund fără asprime : Cine ar îndrăzni să spună că L-a văzut vreodată pe Acesta, sau că L-a văzut peste tot ? Ia seama : «pe Dumnezeu, zice, nimenea nu L-a văzut vreodată» (Ioan I, 18). Ce întunecime ! Spune-ne, cine a zis aceasta : «Fiul Unul-Născut, Cel ce este în sînul Tatălui, Acela ne-a spus» (Ioan I, 18) ? Căci dacă vom înţelege aceasta săvîrşindu-se prin vedere trupească, L-ar fi văzut pe Tatăl şi cei ce L-au răstignit şi L-au scuipat pe Domnul. În acest caz n-ar mai fi nici o deosebire între credincioşi şi necredincioşi şi nici un motiv de alegere a celor dintîi, ci toţi ar fi dobîndit şi vor dobîndi deopotrivă fericirea dorită. Dar nu este aşa. Căci El însuşi o spune, vorbind iudeilor : «Dacă M-aţi fi cunoscut pe Mine, aţi fi cunoscut şi pe Tatăl Meu» (Ioan XIV, 7).

*Selecție de idei principale

Lasă un răspuns