Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home „VENIŢI DUPĂ MINE” (Mt 4, 19)

„VENIŢI DUPĂ MINE” (Mt 4, 19)

„VENIŢI DUPĂ MINE” (Mt 4, 19)

Iată glasul lui Iisus, iată dorinţa şi chemarea ce ne-o îndreaptă şi astăzi: „Veniţi după Mine”, [ne] zice El astăzi nouă, celor ce-I purtăm Numele.

Da, chemarea lui Isus astăzi este nespus de duioasă.

El caută şi-i cheamă pe cei ce pe nedrept îşi zic ai Lui.

Cu adevărat, iubitul meu cititor, cei mai mulţi dintre noi nu mai sun­tem ai Domnului!… E multă vreme de când Iisus ne cheamă cu glasul lui duios şi blând!… Dar cine-L mai au­de? Şi cine-L mai urmează? Vrei o dovadă?

O, sunt multe!… Iată câteva! În zi­lele de duminică şi în zilele de sărbători, când tot creştinul trebuie să fie înaintea Domnului, cine umblă pe străzi de la un capăt şi până la altul? Nu creştinii? Nu creştinele? Cine um­plu bodegile, cârciumile, teatrele, ci­nematografele, sălile de dans etc., etc.? Nu creştini?… Nu creştinele? Cine umblă în zile de slujbă la târguri, la pieţe, la negustorii, după afaceri? Nu creştinii? Cine se răsfaţă în toate pă­catele acestui veac de întuneric? Nu creştinii? Nu creştinele? Cine sunt roabele modei? Nu creştinele? Cine vin sluţite cu unghiile ascuţite şi înro­şite ca la sălbatici, cu sprâncenele smul­se şi aşa mai departe, chiar şi în sfin­tele biserici? Nu creştinele? Cine fug de Cuvântul lui Dumnezeu? Cine ocolesc adunările copiilor lui Dumnezeu? Nu creştinii şi creştinele care au lă­sat sfinţenia vieţii şi starea de om nou pe seama adventiştilor? În care casă de creştin se laudă şi se preamă­reşte Dumnezeu? În care casă de creş­tin se priveghează zi de zi şi se aş­teaptă venirea Domnului Iisus? Unde sunt creştinii care Îi slujesc Domnului prin toate ale lor? Nu se mai văd!… De aceea, Domnul şi azi ne cheamă, cu glasul Lui duios şi sfânt: „Veniţi după Mine”. Ce zici tu, iubite cititor, asculţi chemarea lui Iisus? Eşti tu gata să-L urmezi fără şovăire?

La cea dintâi chemare, apostolii au părăsit totul de îndată: casă, avere, soţie, copii, şi au mers rupă Iisus. Dar tu, iubite cititor, eşti gata să mergi după Domnul? Ce bun este Dom­nul!… El caută şi cheamă pe orice su­flet. Auzi tu glasul lui Iisus? Azi gla­sul lui Iisus te cheamă cu iubire să-ţi dea iertare şi să-ţi pregătească veş­mântul mântuirii. Dar mâine cine ştie dacă nu cumva acelaşi glas te cheamă pentru judecată. Astăzi chemarea-I este plină de-ndurare, e duioasă şi rugătoare, dar mâine poate fi o sabie a dreptăţii. De aceea, haide, fratele meu, apucă în grabă mâna Domnului Iisus şi nu mai sta pe gânduri.

Deschide-ţi larg urechea şi nu te mai împotrivi chemării pline de iubire. Ridică-te şi vino în braţul lui Iisus. O, ce n-ar da sufletul de chinurile ia­dului zdrobit să mai audă o singură dată chemarea dulce a lui Iisus: „Ve­niţi după Mine”.

Dar acolo nimic nu se mai aude, nici un glas şi nici un cuvânt care să mai strecoare nădejdea unei iertări.

Acolo nu se va auzi decât judecata.

Tocmai de aceea şi Scriptura zice: „Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile” (Evr 3, 7 şi 15). Eşti tu gata să urmezi pe Iisus? El vrea să facă din tine un vânător şi un pescuitor de suflete pentru împărăţia lui Dumnezeu. El vrea să facă din viaţa ta o continuă vestire a Evangheliei, iar din tine un luptător pentru biruinţa lucrului duhovnicesc. El vrea să facă din tine şi [din] viaţa ta cea nouă o sfântă apostolic. Primeşti tu chema­rea lui Iisus? Nu amâna, iubite frate, o clipă să nu mai amâi, căci cine poa­te şti dacă nu cumva aceasta este ul­tima chemare ce o mai auzi din partea Domnului Iisus! Nu uita, dragul meu, că anii repede se scurg şi cu ei se apropie sfârşitul călătoriei tale pe acest pământ. Deci ieşi din nepăsare! O clipă nu mai zăbovi, căci orice întârziere îţi poate fi fatală. Astăzi îţi vor­beşte un Iisus bun, blând şi iubitor, iar mâine te aşteaptă înfricoşata jude­cată, când vei fi silit a răspunde şi pentru această nepăsare.

Azi Iisus te cheamă cu o nespusă duioşie, iar mâine, în faţa scaunului de judecată, nu vei mai putea rosti un singur cuvânt. Vei auzi doar atât: „Osândit pentru veşnicie”.

De aceea, ridică-te şi vino sub steagul Domnului Iisus. Desprinde-te de lume, din somn şi nepăsare şi vino la sânul blândului Mântuitor. Acolo vei găsi odihnă, pla­ce, mângâierea sufletului tău. Ascultă şi primeşte chemarea blândă a lui Iisus şi vei primi prin luptă cununa biruinţei. Din dragoste fierbinte, Ii­sus te cheamă, căci El este Acela care pentru tine a murit.

El S-a dat pe Sine şi sângele Şi l-a vărsat, ca să-ţi aducă o viaţă fericită.

De aceea, haide, ascultă a Lui chema­re; şi vino de-L urmează fără întâr­ziere. Astăzi te cheamă la iertare, iar mâine pentru judecată.

Gândeşte-te şi alege: iertare sau osândă, viaţă sau moarte.

Pr. V. I. O.

«Ostaşul Domnului» nr. 5 / 15 iun. 1934, p. 8

şi «Ostaşul Domnului» nr. 7 / 15 iul. 1934, p. 6-7

din ”Părintele Vasile Ouatu, ostașul jertfirii de sine”
culegere şi prezentare: Ovidiu Rus
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2017

Author: admin

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *