Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Mântuitorul Iisus dă putere Apostolilor să împărtăşească credincioşilor haruri deosebite şi tainele mântuirii

Mântuitorul Iisus dă putere Apostolilor să împărtăşească credincioşilor haruri deosebite şi tainele mântuirii

Mântuitorul Iisus dă putere Apostolilor să împărtăşească credincioşilor haruri deosebite şi tainele mântuirii

Iisus S-a suit pe munte. A chemat la Sine pe cine a voit, şi ei au venit la El. A rânduit dintre ei doisprezece, ca să-i aibă cu Sine şi să-i trimită să propovăduiască. Le-a dat putere să vindece bolile şi să scoată demonii (cf. Mc 3, 13-15; 16, 15-18; Fapte 20, 28).

Ce sunt apostolii

Cuvântul apostol înseamnă împuternicit, trimis, delegat. Numirea aceasta se dă numai Sfinţilor Apostoli, celor doisprezece, şi Sfântului Apostol Pavel. Toţi apostolii au văzut pe Domnul Înviat şi au fost trimişi de El la propovăduire. Aceasta fiind, în esenţă, calificarea specială a lor prin har:

„Duceţi-vă – le-a zis Iisus – în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură” (Mc 16, 15-18).

Deci apostol înseamnă chemat, împuternicit, trimis; şi să fi văzut cu ochii lui pe Domnul Înviat. Acesta e motivul pentru care urmaşilor apostolilor nu li s-a dat această denumire (cf. Fapte 1, 21-26; 9, 1-6).

Numele de „Apostol” I-a fost dat şi Domnului Iisus (cf. Evr 3, 1).

Apostolii aveau plinătatea Duhului lui Dumnezeu (cf. Mt 10, 20; Mc 13, 11; Lc 12, 12; 21, 15; Fapte 2, 4-17; II Cor 13, 3; I Cor 2, 12; I Tes 4, 8; II Pt 1, 21).

Apostolii primesc puteri (cf. Mt 26, 26; Mc 14, 22; Lc 22, 19; I Cor 11, 24; In 13, 23).

Apostolii lasă totul şi urmează Domnului Iisus (cf. Mt 19, 27-28; 10, 5; 5, 15; 5, 28-41).

Li se dă nume ca acestea:

– servitorii lui Dumnezeu (cf. II Cor 6, 4; Rom 15, 16);

– onoarea lui Hristos (cf. II Cor 8, 23);

– trimişii lui Dumnezeu (cf. II Cor 5, 20);

– prietenii lui Iisus (cf. In 15, 14);

– modele (cf. Flp 3, 17);

– casnicii Casei lui Hristos (cf. Mt 10, 25);

– slujitori ai lui Hristos şi ispravnici ai Tainelor lui Dumnezeu (cf. I Cor 4, 1-2);

– buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu (cf. I Pt 4, 10; Ef 4, 11, 13);

– colaboratori şi tovarăşi de lucru (cf. II Cor 6, 1; Flm 2, 25);

– nuntaşii Mirelui (cf. Mt 9, 15);

– ucenici şi slugi (cf. Mt 10, 24; Rom 1, 1);

– nebuni de dragul lui Hristos (cf. I Cor 4, 10);

– pescari de oameni (cf. Mt 4, 19; Lc 5, 10);

Sunt asemănaţi cu:

– martori (cf. Fapte 1, 8);

– oi şi porumbei (cf. Mt 10, 16);

– sare şi lumină (cf. Mt 5, 13-14);

– stâlpi (cf. Gal 2, 9);

– secerători (cf. In 4, 36-38);

– doică (cf. I Tes 2, 7).

Domnul Iisus a rânduit în Biserică: apostoli, prooroci, evanghelişti, păstori şi învăţători, pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea Trupului lui Hristos, până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos (cf. Ef 4, 11-13)

Dovezi grăitoare despre prooroci

Şi în Antiohia, întâia oară, ucenicii s-au numit creştini, adică aderenţi sau următori ai lui Hristos. Numele acesta este dat de păgânii din Antiohia. Din numele Hristos, care înseamnă Uns, ei au făcut un nume propriu. Până acum, credincioşii de pe teren iudaic se numeau: ucenici, fraţi, sfinţi, aleşi. De acum încolo ei se numesc cu numele lui Hristos, nume propriu şi specific, pe care îl vor purta toţi cei veniţi la Biserică, fie din iudaism, fie din păgânism. Această denumire nu este cuvânt nou, ci o idee nouă.

În momentul când Barnaba şi Saul erau în Antiohia, ca să întărească tânăra obşte de aici, pe cea creştină, Biserica din Ierusalim a trimis aici şi prooroci, ca să-i ajute în lucrarea lor de catehizare. Profeţii, cunoscuţi în Vechiul Testament, au avut un rol însemnat şi în Noul Testament. Erau creştini nehirotoniţi, dăruiţi cu harisme speciale (cf. I Cor 12, 1) şi aveau darul predicii sub inspiraţia specială a Duhului Sfânt. În Biserica primară exista o revărsare îmbelşugată de harisme, de care se bucura orice creştin (cf. Fapte 19, 6; I cor 11, 4-5; cap. 14, 26, 29, 33, 37). Acesta este înţelesul general despre proorocie sau profeţie în Noul Testament. Totuşi au existat persoane care au primit harul divin în mod special şi au purtat titlul obişnuit de prooroci sau profeţi, care aveau puterea de a instrui, de a mângâia, de a îndemna pe credincioşi, de a interpreta cuvintele enigmatice ale vorbitorilor în limbi (glosolaliilor). Ei puteau, de asemenea, să descopere secretele inimilor şi chiar viitorul.

Proorocii vin în al doilea rând în ierarhia harismelor, după Apostoli, dar şi rolul lor a fost atât de însemnat, încât Biserica este zidită pe temelia Apostolilor şi Proorocilor (cf. Ef 2, 20). Prin urmare, în Biserica Nou-Testamentală, ca şi în Vechiul Testament, mireanul nu este chemat doar să aculte şi să tacă. Cum am văzut mai sus, harisma de care poate fi învrednicit orice creştin şi-i aparţine este har divin, care dă putere ca prin cuvânt să instruiască, să mângâie, să îndemne pe credincioşi, să ajute ierarhia în lucrarea de catehizare.

Aceeaşi revărsare îmbelşugată de harisme de care se bucura orice creştin atunci există şi astăzi şi va exista până la sfârşitul veacurilor în Biserică, fiind acelaşi Dumnezeu, acelaşi Domn Iisus Hristos şi Duhul Sfânt, Care lucrează totul şi în toţi. Dacă Biserica primară este zidită pe temelia Apostolilor şi Proorocilor, acelaşi lucru se poate spune şi despre prezent şi viitor, căci Biserica este Una, Sfântă, şi Duhul Sfânt nu Se descopere în mod diferit pe secole sau epoci. Lucrarea Harului Divin şi al harismelor este şi va fi aceeaşi până la sfârşit. Numai comoditatea, viaţa îmbelşugată şi păcatul cu gelozia au fost în stare să îndepărteze, să distanţeze, mergându-se până la ameninţări şi deferiri justiţiei.

Preot nu poate fi oricine

Slujba aceasta, în Biserica Domnului, nu poate fi săvârşită de oricine, decât de cel rânduit prin hirotonie. Dar să ajute la zidirea clădirii celei mari a Împărăţiei lui Hristos Domnul, prin darurile duhovniceşti sau harisme poate orice creştin înduhovnicit, după Cuvântul Sfintelor Scripturi, după exemplul celor dintâi creştini, din veacul de aur al creştinismului, în care Duhul Sfânt lucra cu multă putere, nestingherit şi potrivit preţioaselor învăţături ale Sfinţilor Părinţi.

Domnul Duhul Sfânt a rânduit în Biserica noastră Asoci-aţia Misionară Ortodoxă «Oastea Domnului». Catehizarea credincioşilor, adunarea, şcoala biblică – după terminologia cunoscută în popor – este strict necesară înaintării în cunoaşterea lui Hristos Domnul şi viaţa morală a Bisericii vii, în conformitate cu învăţătura ei, aici, în Biserica strămoşilor, pentru zidirea credincioşilor şi preîntâmpinarea căutărilor de păşuni străine. Foamea şi setea cea duhovnicească se potolesc cu pâine şi apă duhovnicească, nu cu ameninţări sau cu nepăsare.

Dacă Hristos, Dumnezeu fiind, S-a dezbrăcat de Slava Sa cerească şi S-a făcut asemeni omului muritor, şi preotul dator este să se coboare în adunarea păstoriţilor, să le dea păşune duhovnicească, să-i conducă la izvoarele Apelor Vii, să nu dispreţuiească proorociile, să nu desconsidere harismele, ci să lucreze cu mult zel, căci adunarea este Biserica vie prin silinţa de înduhovnicire. Şcoala Biblică aparţine Bisericii, catehizarea credincioşilor este o îndatorire creştinească-bisericească, menită să apere Biserica, învăţătura ei, cât va fi pe pământ, şi să conducă omenirea spre culmile desăvârşite ale sfinţeniei în Hristos-Domnul, Capul Bisericii. Răceala creştinătăţii de azi, fărâmiţarea în multe grupări, ca şi ateismul, sunt în mare parte rodul nepăsării, al comodităţii, din care satana culege seceriş bogat. Este vremea să ne trezim din somnul nepăsării. Să-L mărturisim pe Hristos-Domnul şi mântuirea în Jertfa Lui oferită în dar.

Timp de pregătire şi har / Cornel Rusu. – Sibiu : Oastea Domnului, 2011

error

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!