Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home DUMNEZEU NE-A TRIMIS UN OM

DUMNEZEU NE-A TRIMIS UN OM

DUMNEZEU NE-A TRIMIS UN OM

Scriptura sfântă ne spune că Mântuitorul, venind în faţa unui om „zdrobit de suferinţă” (In 5, 5-6), la întrebarea pusă lui de Domnul, cel necăjit a răspuns: „Doamne, OM nu am. Am ne­voie de un om. Şi atunci sufe­rinţa nu va mai fi”.

Aceasta era situaţia noastră a ostaşilor. De la ianuarie anul c., o grea suferinţă a căzut asupra noastră a tuturor şi mai ales asupra mult iubitului nostru Pă­rinte Iosif Trifa.

12 ani s-a jertfit până la sân­ge pentru Domnul, pentru Biserica şi neamul său. Iar acuma, ca drept mulţumire, a fost alun­gat, bârfit şi prigonit ca cel din urmă făcător de rele!…

În această grea situaţie, Dum­nezeu, Care vede toate şi nu la­să niciodată pe copiii Săi, a pri­vit la nedreptatea ce se face umilului său serv prigonit şi ne-a trimis „omul” care să ne apere şi să ne asigure libertatea de a grăi.

Lacrimile ostaşilor din întrea­ga ţară şi genunchii plecaţi ai Părintele Iosif, care zi şi noapte a stat în rugăciune cu Psaltirea în mână, au fost văzute de Dom­nul, care ne-a şi trimis pe dl. deputat Nicolae Lupu, fost minis­tru. D-sa ne-a luat apărarea cu multă dragoste şi aleasă simţire creştinească. Dl. doctor N. Lupu este bine cunoscut în toată ţara ca un apărător dârz al cauze­lor mari şi drepte şi ca un apă­rător al celor năpăstuiţi.

Vă mulţumim din adâncul inimii, în Numele Scumpului nostru Mântuitor, şi din acest loc, dl. dr. N. Lupu, şi vă făgă­duim că în tot locul şi întot­deauna vă vom înconjura cu iu­birea noastră plină de recunoş­tinţă.

Aţi apărat un om nedreptă­ţit, o cauză mare şi sfântă a neamului şi a Bisericii neamu­lui.

Aţi înlesnit vestirea Evanghe­liei, pentru care fapt Domnul mult vă va răsplăti.

Aţi liniştit peste 100.000 de suflete turburate care aşteptau cu sete mare şi nerăbdare foaia «Isus Biruitorul», oprită fără nici un temei.

Aţi apărat o lucrare misiona­ră care face cinste ţării şi Bi­sericii.

Aţi apărat cea mai puternică şi cea mai binecuvântată miş­care religioasă creştină orto­doxă din câte a putut vedea vreodată Biserica şl neamul ro­mânesc, pentru că Oastea Dom­nului a pătruns până şi în cele mai îndepărtate colţuri ale ţării. Nu este sat cât de mic unde să nu fi ajuns cărţile şi foile Oastei Domnului, scrise cu atâta duh de iniţiatorul ei, Părintele Iosif Trifa.

Pentru această faptă mare, dreaptă şi sfântă, Dumnezeul iubirii să vă răsplătească cu să­nătate şi ajutor în toate. Mâna Lui plină de binecuvântare să rămână de-a pururi asupra Dum­neavoastră, iar noi, ostaşii din întreaga ţară, vă asigurăm de toată dragostea şi recunoştinţa noastră.

 

O mică lămurire

Părintele Iosif Trifa, ca om al lui Dumnezeu care a primit în­sărcinarea de a iniţia şi condu­ce mişcarea duhovnicească a Oastei Domnului, veşnic a fost preocupat de gândul să-şi îndeplinească cu toată sfinţenia mi­siunea ce Domnul Însuşi i-a încredinţat-o.

Pentru aceea, încă din 1931, pe când eram cu Prea Cucerni­cia Sa în şcoala de la Geoagiu, mi-a istorisit multe din planu­rile sale. Între altele, îmi spunea că doreşte cu orice preţ să facă câteva camionete pentru Oaste. Nu una singură, ci mai multe. „Ele – îmi spunea cu multă căl­dură Părintele Iosif – vor merge prin ţară în cercetarea fronturilor şi întărirea lor cu muniţie duhovnicească.” Camionetele încărcate cu foi şi cărţi aveau să alimen­teze fronturile pentru o şi mai desăvârşită biruinţă a lucrării Domnului. Gândul acesta, Părintele Iosif l-a împărtăşit tuturor ce­lor din jurul Sfinţiei Sale, fără să se gândească că unul dintre ei îl va vinde. Acesta este tot ade­vărul în chestia camionetei Oa­stei.

Prin urmare, în numele drep­tăţii şi [al] adevărului suprem, o spu­nem apăsat: „Cei ce au fu­rat să nu mai fure şi cei ce au minţit să nu mai mintă”.

«Ostaşul Domnului» nr. 6-7-8 / 15 martie – 15 apr. 1935, p. 8

Părintele Vasile Ouatu, ostașul jertfirii de sine
culegere şi prezentare: Ovidiu Rus
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2017

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *